BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Przygotowywanie postanowień o podziałach terenu

Formularze do pobrania:

  Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału nieruchomości (47.5 KB)

   Klauzula informacyjna dotycząca RODO (188.09 KB)

 

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

  • wniosek (wzór dostępny powyżej),
  • 2 egzemplarze wstępnego projektu podziału sporządzonego na kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - na kopii mapy katastralnej, uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu, plus po 1 egzemplarzu dla każdego współwłaściciela,
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości lub wypis z ewidencji gruntów,
  • pozwolenie konserwatora zabytków na podział nieruchomości w odniesieniu do nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • kopia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli była wydana przed dniem złożenia niniejszego wniosku i  obowiązuje w dniu złożenia wniosku,
  • opinia ppoż. lub rzuty wszystkich kondygnacji z wniesionym na nich kolorem czerwonym odcinkiem granicy wewnątrz dzielonego budynku.


Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

 

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek załatwiany jest w trybie postanowienia w terminie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16,
tel. 58 323 60 64 ,60 65,60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 451
tel. 58 323 64 51

Tryb odwoławczy:

Od postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydajacego postanowienie w terminie 7 dniu od daty otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
  • ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

metryczka publikacji