Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Decyzja o ustalenie warunków zabudowy

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z załączonym formularzem wniosku.

Nie wymagają ustalenia w drodze decyzji warunków zabudowy:

 • roboty budowlane polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska,
 • roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę.

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
598,00 zł decyzja o warunkach zabudowy (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego) Zapłać

Opłata skarbowa nie dotyczy wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego terenu, którego wniosek dotyczy.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • placówek Banku PEKO S.A świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat): https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wplaty-na-rzecz-Miasta-dokonywane-bez-oplat-i-prowizji,a,28873,
 • opłatomatów ustawionych przy wszystkich Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • płatności on-line:https://oplaty.gdansk.pl (prowizja 1 zł);

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • wniosek zostaje załatwiony w trybie decyzji administracyjnej,
 • rozpatrzenie sprawy w trybie decyzji poprzedza wszczęcie postępowania administracyjnego (art.61 § 4 K.p.a.) Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wystosowane zostaje do wszystkich stron w sprawie,którymi są wnioskodawca i właściciele, użytkownicy wieczyści bądź zarządcy nieruchomości znajdujących się w granicach terenu, którego wniosek dotyczy, i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać jak i terenów sąsiednich,
 • decyzja wydana jest po upływie terminu do wniesienia uwag, wniosków lub zastrzeżeń


Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.
W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40,
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Można również przesłać pocztą na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 451
tel. 58 323 64 51

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.,
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Metryczka publikacji