Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza, sporządzony zgodnie z art. 184 oraz art. 221 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2024.54) podpisany przez Stronę lub pełnomocnika. Pełnomocnik dołącza pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej:
  • za wydanie pozwolenia na wprowadzanie pyłów lub gazów do powietrza,
  • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłatę uiszcza się w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Opłata skarbowa:

 1. od pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wydanego:
  1. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, z zastrzeżeniem pkt 2 - 2011 zł,
  2. w związku z działalnością gospodarczą prowadzoną przez podmioty prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie, mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców - 506 zł,
  3. pozostałe - 506 zł.
 2. Opłata skarbowa za wydanie pozwolenia, wydanego w wyniku przeprowadzenia postępowania kompensacyjnego – 150% stawki określonej od pozwolenia,
 3. Opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków pozwolenia, jeżeli:
  1. dot. przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności- 50% stawki określonej od pozwolenia;
  2. treścią zmiany jest kolejny rodzaj działalności – 100% stawki określonej od pozwolenia.
Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) Zapłać

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Decyzja - pozwolenie wydawane jest w terminie jednego miesiąca od daty wpływu kompletnego wniosku.
W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej w terminie do dwóch miesięcy.
Decyzję odbiera się:

 • osobiście ul. Kartuska 32/34 lub
 • pocztą - za dowodem doręczenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16,
tel. 58 323 60 64 ,60 65,60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Polityki Ekologicznej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba wydziału ul. Kartuska 32/34
tel. 58 768 82 00, 58 768 82 26

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2024.54),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz.U.2023.2111),
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz.U.2023.775)

Inne informacje:

Ogólne przepisy dot. wydawania pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów zawarte zostały w art. 180-200 i 220-229 Prawa ochrony środowiska.

Metryczka publikacji