BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa złożenie wniosku o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji wizyty pod numerami telefonu:  58 323 69 85, 58 323 69 86

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Kliknij tutaj, aby przejść do Internetowej rezerwacji wizyty.

Złóż wniosek przez Internet:

Wypełnij wniosek dedykowany do ePUAP

Wyślij wniosek drogą elektroniczną wypełniając formularz - Pismo ogólne do Urzędu znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożony wniosek musi być podpisany Profilem Zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
W piśmie ogólnym doprecyzuj, że załączasz wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych - podaj nazwę i adres rejestrowanego obiektu.

Tymczasowy profil zaufany to usługa dedykowana przede wszystkim osobom, które chciałyby potwierdzić profil zaufany przez Internet, jednak nie korzystają z bankowości elektronicznej lub bank, z którego usług korzystają, nie jest dostawcą tożsamości profilu zaufanego. Tymczasowy profil zaufany będzie ważny przez 3 miesiące, aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych
 • dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim oraz pól biwakowych na terenie Gminy Miasta Gdańska można złożyć:

 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • przez pełnomocnika (wystarczające jest udzielenie pełnomocnictwa na piśmie, w zwykłej formie, które upoważnia do dokonywania określonych czynności w Twoim imieniu)
 • wysłać pocztą.

Wpis obiektu do ewidencji dokonywany jest w ciągu 7 dni od daty otrzymania wniosku. Informacja o rejestracji obiektu wraz z numerem karty ewidencyjnej wysyłana jest listem poleconym na adres do doręczeń podany we wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 41, 42, 43, 44
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 6, 7, 8
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
Sekretariat
tel.: 58 323 63 72
tel.: 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238, z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2166).

Inne informacje:

Usługi hotelarskie to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Turysta to osoba, która podróżuje do innej miejscowości poza swoim stałym miejscem pobytu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy, dla której celem podróży nie jest podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc.

Przedsiębiorca lub rolnik, przed rozpoczęciem świadczenia turystom usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski, zobowiązany jest zgłosić obiekt niekategoryzowany, położony na terenie Gdańska do ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, np.: pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi).

Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.

W przeciwieństwie do obiektów hotelarskich, ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

Spełnianie w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie wymagań budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych dokumentuje się w zakresie wymagań:

1) budowlanych — książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego — protokołem z kontroli obiektu budowlanego;

2) przeciwpożarowych — opinią właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, o której mowa w art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372, z późn. zm.);

3) sanitarnych— opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (…).

Zgłaszany obiekt musi spełniać minimalne wymagania co do wyposażenia określone w ww. rozporządzeniu.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organu o:

 • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich
 • uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii — w przypadku ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego
 • zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową
 • zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także — o ile obiekt posiada — o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej
 • zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych
 • zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług.

Stawka opłaty miejscowej w 2020 r. wynosi 2,31 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Mieście Gdańsku. Opłatę miejscową należy uiszczać na rachunek Nr 35 1240 1268 1111 0010 3877 3863 Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dopiskiem: opłata miejscowa za miesiąc … Szczegóły pobierania ww. opłaty - Wydział Finansowy, Referat Dochodów Podatkowych

Kliknij tutaj aby zapoznać się z obowiązującymi stawkami podatku od nieruchomości w Gdańsku.

Serwis tematyczny dotyczący turystyki w Gdańsku -  www.gdansk.pl/turystyka -  zawiera bazę innych obiektów noclegowych, w której znajdują się zarejestrowane pokoje gościnne, apartamenty, wille, hostele, ośrodki wypoczynkowe, gdzie we wniosku o wpis do ewidencji obiektów wnioskodawca wyraził zgodę na opublikowanie danych o obiekcie.
Zapraszamy również do korzystania z Otwartych Danych Miasta Gdańska zawierających informacje dotyczące bazy noclegowej miasta.

Turystykę w Gdańsku promuje Visitgdansk - oficjalny portal turystyczny miasta Gdańska

Przedsiębiorco, zgłaszając tzw. Inny obiekt świadczący usługi hotelarskie:

 • dopełnij formalności w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego
  w Gdańsku przy ul. Partyzantów 36, złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szczegóły na czystemiasto.gdansk.pl

Edukuj turystów i swoich gości zagranicznych! Jeśli podejmujesz gości spoza Polski, zadbaj również o ich zaznajomienie z zasadami segregacji odpadów w Gdańsku. Skorzystaj z ulotki lub plakatu w języku angielskim, niemieckim, ukraińskim lub rosyjskim. Pliki do pobrania na stronie: czystemiasto.gdansk.pl

metryczka publikacji