BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Udostępnianie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

Z uwagi na wprowadzony w Polsce stan epidemii, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. poz. 491), w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i konieczność podjęcia działań ograniczających rozprzestrzenianie się koronawirusa, złożenie wniosku o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy w Zespołach Obsługi Mieszkańców możliwe jest wyłącznie po wcześniejszej rezerwacji wizyty przez internet lub pod numerem telefonu: 58 52 44 500.

Złóż wniosek przez Internet:

Wniosek można przesłać drogą elektroniczną wypełniając formularz - Pismo ogólne do Urzędu znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Złożona informacja musi być podpisana Profilem Zaufanym ePUAP lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

Tymczasowy profil zaufany to usługa dedykowana przede wszystkim osobom, które chciałyby potwierdzić profil zaufany przez Internet, jednak nie korzystają z bankowości elektronicznej lub bank, z którego usług korzystają, nie jest dostawcą tożsamości profilu zaufanego. Tymczasowy profil zaufany będzie ważny przez 3 miesiące, aby go potwierdzić, wystarczy rozmowa wideo z urzędnikiem.

Wymagane dokumenty:

 • podanie o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy
 • opłata skarbowa

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 17 zł za wydanie zaświadczenia.Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

 

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek o udostępnienie informacji o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. można złożyć:

 • elektronicznie - wypełniając formularz - Pismo ogólne do Urzędu znajdujący się na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP), wniosek musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Gdańsku – Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • wysłać pocztą

Zaświadczenie dotyczące działalności gospodarczej przedsiębiorcy figurującego w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej do dnia 31 grudnia 2011 r. przez Prezydenta Miasta Gdańska wydawane jest w terminie do 7 dni.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
stanowisko 41, 42, 43, 44
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 6, 7, 8
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu - tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Gdańsku
Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
Sekretariat
tel.: 58 323 63 72
tel.: 58 323 66 75
fax: 58 323 66 72
e-mail: wso@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia o żądanej treści służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska – w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.)
 • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1291, z późn. zm.)
 • Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz.650)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, z późn. zm.).

Inne informacje:

W zaświadczeniu potwierdza się dane z wpisów, które nie zostały przekazane do CEIDG, to jest dane o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r. oraz o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie,  gdy organem ewidencyjnym był Prezydent Miasta Gdańska (tj. do dnia przekazania wpisu do CEIDG – nie później niż do 31 grudnia 2011 r.).

We wniosku o udostępnienie informacji o przedsiębiorcy należy wskazać interes prawny lub przepis prawa, na podstawie którego mają zostać udostępnione informacje.

Ewidencja działalności gospodarczej prowadzona przez Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie przedsiębiorców aktywnych oraz wykreślonych po 1 lipca 2011r. została przekazana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Tym samym Prezydent Miasta Gdańska nie jest już organem ewidencyjnym właściwym dla tych przedsiębiorców.

 

metryczka publikacji