BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydanie prawa jazdy po egzaminie

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wydanie prawa jazdy po egzaminie:

 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie prawa jazdy,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu).

 

Uwaga: Opłatę za wydanie prawa jazdy należy uiścić po zdanym egzaminie na konto urzędu, który będzie wydawał prawo jazdy.

 

Potwierdzenie wpłaty należy  dostarczyć do Urzędu (stanowiska 14-15, ul. Wilanowska 2) lub przesłać skan za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany adres: wk@gdansk.gda.pl

 

Ważne!

Bez dostarczenia dowodu uiszczenia opłaty nie zrealizujemy zamówienia na produkcję prawa jazdy w  PWPW S.A.

 

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłatę administracyjną i opłatę ewidencyjną można uiścić za pośrednictwem:

 

 • płatności online Blue Media:
Kwota Tytuł płatności  
100,50 zł za wydanie prawa jazdy (w tym opłata administracyjna 100,00 zł, opłata ewidencyjna 0,50 zł) Zapłać
 • kartą płatniczą bezpośrednio na stanowisku obsługi (prowizja 2 zł.),
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 50 1240 1268 1111 0010 7094 9851
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata administracyjna za wydanie prawa jazdy 100 zł +opłata ewidencyjna 0,50 zł, imię i nazwisko")

Termin i sposób załatwiania:

Prawa jazdy produkowane są w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych w Warszawie - czas oczekiwania na zamówione prawo jazdy wynosi około dwóch tygodni.

O tym, że prawo jazdy jest do odbioru powiadomimy SMS-em lub e-mailem, który został podany we wniosku. Istnieje możliwość sprawdzenia, czy dokument jest do odbioru wchodząc na stronę:

https://info-car.pl/infocar/prawo-jazdy/sprawdz-status.html

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 14-15
tel. 58 323 71 55-56

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Praw Jazdy
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
tel. 58 323 71 67
e-mail: wk@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 978 ze zm.),
 • Ustawa z dnia z 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1990 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2016 r., poz. 231 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. z 2013 r., poz. 83),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2016 r., poz. 1377 ze zm.).

Inne informacje:

Uwaga! Odbioru prawa jazdy można dokonać tylko i wyłącznie w oddziale:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko 10, 11, 12, 13
tel.: 58 323 71 51 - 54

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą Urząd Miejski w Gdańsku - ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, e-mail: umg@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; fax: +48 58 302 39 41.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6.1 c RODO, w celu realizowania zadań w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami wynikających z  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: administrator systemu CEPiK – Minister Cyfryzacji, Gdańskie Centrum Informatyczne z siedzibą w Gdańsku ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom i organom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczypospolita Polska jest członkiem oraz zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu sporządzenia aktu zgonu osoby, której dotyczą, lub otrzymania informacji o zgonie tej osoby z rejestru PESEL, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną; przekazanie akt następuje również w przypadku zmiany właściwości miejscowej organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania i uzupełnienia.

7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest PanI/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie odmowa wykonania wnioskowanej czynności administracyjnej.

9. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68.

metryczka publikacji