Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach do kierowania pojazdami

We kindly inform you that the official language in the Gdańsk City Hall is Polish. If you are unable to communicate in Polish, in order to ensure efficient service, please come with a person who speaks this language or authorize such a person to handle your case.

Legal basis: Article 4 and 5 Act of October 7, 1999 on the Polish language.

Звертаємо Вашу увагу, що офіційною мовою мерії Гданська є польська мова. Якщо ви не в стані спілкуватися польською мовою, для забезпечення ефективного обслуговування, будь ласка, приходьте з особою, яка володіє цією мовою, або уповноважте таку особу вирішити ваше питання.

Відповідно до ст.4 та ст. 4 Закону від 7 жовтня 1999 року «Про польську мову» (єдиний текст: Дзєннік устав (Законодавчий вісник) від 2021 р., поз. 672 зі змінами).

Обращаем Ваше внимание на то, что официальным языком мэрии Гданьска является польский. Если вы не в состоянии общаться на польском языке, то для обеспечения эффективного обслуживания приходите с кем-либо, говорящим на этом языке, или уполномочьте его заниматься вашим делом.

Правовая основа: ст 4 и ст.4 Закона от 7 октября 1999 года «О польском языке» (единый текст: Дзенник устав (Законодательный вестник) от 2021 г., поз. 672 с поправками).

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Gdańsku obowiązującym językiem jest język polski. Jeżeli nie jesteś w stanie porozumieć się w języku polskim, w celu zapewnienia sprawnej obsługi, przyjdź z osobą mówiącą w tym języku lub upoważnij taką osobę do załatwienia twojej sprawy.

Podstawa prawna: Art. 4 i 5 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 672 ze zm.).

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

 • Dokument można przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

Pismo ogólne do urzędu

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł za wydanie zaświadczenia Zapłać
17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa ZapłaćOpłatę skarbową należy uiścić za pośrednictwem:

 • kartą płatniczą bezpośrednio na stanowisku obsługi,
 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat i prowizji):
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Lastadia 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat i prowizji).
  • ul. Garncarska 23,
  • ul. Cieszyńskiego 36,
  • ul. Grunwaldzka 92/98,
  • ul. Ogarna 116,
  • ul. Uphagena 27,
  • ul. Rakoczego 17,
  • ul. Kołobrzeska 43,
 • w formie gotówkowej i bezgotówkowej w opłatomatach znajdujących się w Zespołach Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat i prowizji).
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Żaglowa 11,
  • ul. Partyzantów 74.

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu wydania zaświadczenia 17 zł, imię i nazwisko")

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłoczne wydanie zaświadczenia osobie składającej wniosek, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Praw Jazdy
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
sekretariat tel. 58 323 71 67
e-mail: wk@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia prawo złożenia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 755 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2023r., poz. 2111).

Inne informacje:

Zgodnie z art. 4 i art. 5 ustawy o języku polskim:
Art. 4 Język polski jest językiem urzędowym:
1) konstytucyjnych organów państwa;
2) organów jednostek samorządu terytorialnego i podległych im instytucji w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne;
3) terenowych organów administracji publicznej;
4) instytucji powołanych do realizacji określonych zadań publicznych;
5) organów, instytucji i urzędów podległych organom wymienionym w pkt 1 i pkt 3, powołanych w celu realizacji zadań tych organów, a także organów państwowych osób prawnych w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne;
6) organów samorządu innego niż samorząd terytorialny oraz organów organizacji społecznych, zawodowych, spółdzielczych i innych podmiotów wykonujących zadania publiczne.
Art. 5
1. Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do oświadczeń woli, podań i innych pism składanych organom, o których mowa w art. 4.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą Urząd Miejski w Gdańsku - ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, e-mail: umg@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; fax: +48 58 302 39 41.

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6.1 c RODO, w celu realizowania zadań w zakresie uprawnień do kierowania pojazdami wynikających z  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: administrator systemu CEPiK – Minister Cyfryzacji, Gdańskie Centrum Informatyczne z siedzibą w Gdańsku ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk.

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom i organom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczypospolita Polska jest członkiem oraz zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami oraz aktami wykonawczymi do ustawy.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu sporządzenia aktu zgonu osoby, której dotyczą, lub otrzymania informacji o zgonie tej osoby z rejestru PESEL, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną; przekazanie akt następuje również w przypadku zmiany właściwości miejscowej organu wydającego uprawnienia do kierowania pojazdami.

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania i uzupełnienia.

7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest PanI/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie odmowa wykonania wnioskowanej czynności administracyjnej.

9. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68.

 

Metryczka publikacji