Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Nadanie cech identyfikacyjnych/tabliczki znamionowej zastępczej

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia lub ramy w pojeździe nabytym na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • pozwolenie czasowe,
 • dowód własności pojazdu nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa z adnotacją, że wraz ze sprzedanym pojazdem nie został przekazany dowód rejestracyjny pojazdu i karta pojazdu, jeżeli była wydana.


2. Wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia lub ramy w pojeździe, w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego lub podczas naprawy:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
 • opinia rzeczoznawcy samochodowego wskazująca pierwotne cechy identyfikacyjne lub jednoznacznie wykluczająca ingerencję w polu numerowym w celu umyślnego ich zniszczenia lub sfałszowania.


3. Wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia, lub ramy w pojeździe odzyskanym po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu,
 • dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
 • dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który potwierdza dokonanie kradzieży,
 • dokument wydany przez organ prowadzący postępowanie w sprawie kradzieży pojazdu, który stwierdza identyfikację odzyskanego pojazdu z podaniem numeru podwozia, nadwozia lub ramy oraz zawiera informację dotyczącą historii pojazdu.


4. Wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia lub ramy w pojeździe, którego markę określa się jako "SAM":

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • oświadczenie złożone pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań, że pojazd jest zbudowany przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej,
 • dowód osobisty (do wglądu).


5. Wniosek o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia lub ramy w pojeździe, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe,
 • prawomocne orzeczenie sądu ustalające prawo własności pojazdu.


6. Wniosek o wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej:

 • wypełniony formularz (druk) wniosku,
 • dowód osobisty (do wglądu),
 • zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu potwierdzające brak tabliczki znamionowej lub oświadczenie wlaściciela pojazdu potwierdzające brak tabliczki znamionowej,
 • dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
10,00 zł za decyzję zezwalającą na nabicie cech identyfikacyjnych Zapłać
10,00 zł za decyzję zezwalającą na wykonanie tabliczki znamionowej Zapłać
17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa Zapłać

Uwaga: nie podlega opłacie skarbowej czynność złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Lastadia 2
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat):
  • ul. Garncarska 23,
  • ul. Cieszyńskiego 36,
  • ul. Grunwaldzka 92/98,
  • ul. Ogarna 116,
  • ul. Uphagena 27,
  • ul. Rakoczego 17,
  • ul. Kołobrzeska 43,
    
   • w formie gotówkowej i bezgotówkowej w opłatomatach znajdujących się w Zespołach Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat i prowizji).
    • ul. Nowe Ogrody 8/12,
    • ul. Wilanowska 2,
    • ul. Milskiego 1,
    • ul. Żaglowa 11,
    • ul. Partyzantów 74.

na rachunek bankowy:
Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłaty skarbowej.
Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12
Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa za pełnomocnictwo, numer rejestracyjny")

Termin i sposób załatwiania:

Niezwłoczne rozpatrzenie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek należy złożyć w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu stałego, a w przypadku osoby prawnej w urzędzie właściwym dla miejsca jej siedziby. Mieszkańcy Gdańska wniosek składają w:

W przypadku wniosku o wykonanie zastępczej tabliczki znamionowej w:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 5
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
stanowisko 8, 9

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 2
ul. Milskiego 1
80-809 Gdańsk
stanowisko 7, 8

Po pobraniu biletu numerowanego oznaczonego literą „B” na wyznaczonym stanowisku, oznaczonym napisem "ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO".

Uwaga!

W przypadku awarii systemu do wydawania biletów numerowych obsługa na stanowisku oznaczonym napisem „ODBIÓR STAŁEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO" według kolejności przybycia.

W przypadku wniosku o wydanie decyzji na nabicie numeru nadwozia, podwozia, lub ramy w:

Wniosek należy złożyć z ZOM 5 wraz z załącznikami, nr telefonu kontaktowego i stosowną opłatą. Odbiór decyzji w sprawie nadania cech identyfikacyjnych w w ZOM nr 5 - ul.Żaglowa 11, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym ze strony Urzędu.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 5
ul. Żaglowa 11
80-560 Gdańsk
tel.: 58 323 69 52

Informacja Referatu Rejestracji Pojazdów: tel.: 58 323 71 70
Informacja - Gdańskie Centrum Kontaktu: tel.: 58 52 44 500

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Komunikacji Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Rejestracji Pojazdów
ul. Bernarda Milskiego 1
80-809 Gdańsk
sekretariat 58 323 71 67
e-mail: wk@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji zezwalającej na nadanie cech identyfikacyjnych lub odmawiającej wydania decyzji zezwalającej na wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji prawo złożenie odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2355 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2130),
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic (tablicy) rejestracyjnych i nalepki kontrolnej oraz ich wtórników (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1840),
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu – Centralna Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2019 r. poz. 2546).
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 października 2003 r. w sprawie warunków i trybu wydawania kart pojazdów, wzoru karty pojazdu oraz jej opisu (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 451).
 • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2214).
 • Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1610).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn.zm.).

Inne informacje:

W przypadku załączenia do wniosku dokumentów sporządzonych w języku obcym wymagane jest ich tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula. W przypadku braku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tłumacza przysięgłego danego języka dopuszcza się tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony. (Nie dotyczy: 1. Dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego w zakresie zawierającym oznaczenia kodów zastosowanych w tym dowodzie; 2. Świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu).

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą Urząd Miejski w Gdańsku - ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, e-mail: umg@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 524 45 00 ; fax: +48 58 302 39 41.

2.Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a) dopuszczenia pojazdu do ruchu,

b) obsługi pojazdów dopuszczonych do ruchu,

c) wyrejestrowania pojazdu.

Podstawa prawna - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 110)

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: Gdańskie Centrum Informatyczne z siedzibą w Gdańsku ul. prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk. Jednocześnie informuję, iż Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem naszego państwa, które nie są uznawane za odbiorców.

4. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej jedynie w celu wypełnienia postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest członkiem.

5. Dane osobowe będą przechowywane do czasu skreślenia przedsiębiorcy z rejestru lub instruktora z ewidencji, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią archiwalną.

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych i ich sprostowania.

7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie odmowa wykonania wnioskowanej czynności administracyjnej.

9. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku: e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68.

Metryczka publikacji