Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Program Stypendialny Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

Możliwość składania wniosku przez internet dotyczy tylko doktorantów cudzoziemców. O stypendium należy aplikować za pośrednictwem strony https://faru.edu.pl/.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o przyznanie stypendium
 • Załączniki potwierdzające spełnianie wymagań zawartych w Regulaminie
 • Wszystkie dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

STUDENCI:

 1. Wniosek o przyznanie rocznego stypendium naukowego na studia zagraniczne wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca.
 2. Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium za szczególną działalność na rzecz Miasta Gdańska wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 31 października.
 3. Wnioski należy złożyć w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub przesłać pocztą tradycyjną, przy czym o zachowaniu terminu nie decyduje data stempla pocztowego, ale data wpływu wniosku do Urzędu. Wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie będą zwracane do Kandydata bez rozpatrzenia.
 4. Informacja o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu stypendium przekazywana jest Kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany we wniosku po zakończeniu prac Kapituły Stypendialnej w terminie 30 dni od daty upłynięcia terminu składania wniosku.
 5. Warunkiem wypłaty rocznego stypendium na studia zagraniczne jest podpisanie umowy stypendialnej w terminie do 20 września. Stypendium wypłacane jest w ratach przez okres 9 miesięcy w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc. Wymagane jest złożenie pisemnego sprawozdania z realizacji stypendium w terminie do 31 lipca.
 6. Jednorazowe stypendium za szczególną działalność na rzecz Miasta Gdańska wypłacane jest w terminie do 15 grudnia przelewem na konto Stypendysty wskazane we wniosku bez konieczności podpisywania umowy stypendialnej oraz składania sprawozdania.

DOKTORANCI:

 1. Stypendyści wyłaniani są w drodze otwartego konkursu ogłoszonego na stronie https://faru.edu.pl/ w terminie do 31 lipca.
 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie wniosku w terminie do 15 października poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://faru.edu.pl/.
 3. Informacja o przyznaniu, bądź nieprzyznaniu Stypendium przekazywana jest Kandydatom za pośrednictwem poczty e-mail na adres wskazany w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym
 4. Ogłoszenie wyników konkursu następuje po zakończeniu prac Komisji Konkursowej w terminie do 15 listopada na stronie https://faru.edu.pl/.
 5. Warunkiem wypłaty Stypendium dla doktorantów jest podpisanie umowy stypendialnej w terminie do dnia 31 grudnia.

Miejsce złożenia dokumentów:

Dotyczy tylko studentów. Wnioski należy składać w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Nowe Ogrody 8/12 lub przesłać pocztą tradycyjną, przy czym o zachowaniu terminu nie decyduje data stempla pocztowego, ale data wpływu wniosku do Urzędu

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Rozwoju Społecznego, Referat Szkół, ul. Kartuska 5, pok. 313, godz. 8.00-16.00, tel. 58 323 68 60

Tryb odwoławczy:

Decyzja o przyznaniu, bądź nie przyznaniu stypendium jest ostateczna, odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr LII/1300/22 w sprawie ustalenia zasad i trybu realizacji Programu Stypendialnego Prezydenta Miasta Gdańska dla studentów i doktorantów im. Daniela Gabriela Fahrenheita

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Metryczka publikacji