Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Udzielanie dotacji celowej na prace przy obiektach zabytkowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gdańska nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska

Udzielanie dotacji celowej na prace przy obiektach zabytkowych znajdujących się w granicach administracyjnych Gdańska nie stanowiących własności Gminy Miasta Gdańska

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

(brak któregokolwiek z wymaganych załączników spowoduje odrzucenie wniosku)

 • wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu,
 • aktualny dokument potwierdzający posiadanie przez Wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku tj. wypis i wyrys z rejestru gruntów, wypis z KW, akt notarialny (jeden do wybory),
 • zatwierdzony przez wnioskodawcę kosztorys inwestorski prac sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawne (m. in. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym [ Dz. U. z 2004 r. Nr 18, poz. 172 z późniejszymi zmianami ], środowiskowe zasady wycen prac projektowych PTE i inne),
 • zgoda właściciela (współwłaściciela) zabytku nieruchomego lub użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej na przeprowadzenie prac, w przypadku gdy wnioskodawcą jest współwłaściciel, jednostka organizacyjna na rzecz której jest ustanowiony trwały zarząd lub dzierżawca,
 • upoważnienie / pełnomocnictwo wydane przez właściciela zabytku nieruchomego, udzielone Wnioskodawcy w celu złożenia oświadczenia woli w zakresie zawarcia z Miastem Gdańsk umowy na udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
 • Uchwały Współwłaścicieli zabytku nieruchomego o powołaniu Zarządu, o  wyrażeniu zgody na przeprowadzenie prac oraz o upoważnieniu Zarządu/ Zarządcy do złożenia oświadczenia woli w zakresie zawarcia z Miastem Gdańsk umowy na udzielenie dotacji celowej na prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (dotyczy Wspólnot Mieszkaniowych),
 • opinia techniczna dotycząca stanu zachowania obiektu (dokument wymagany w przypadku ubiegania się o dotację w oparciu o procedurę awaryjną),
 • pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji wraz z dokumentacją określającą szczegółowy zakres prac,
 • pozwolenie na budowę jeśli prace wymagają takiego pozwolenia,
 • fotograficzna dokumentacja stanu zachowania zabytku sporządzona w formie drukowanej i na nośniku CD (min. 3 zdjęcia ogólne obiektu oraz min. 15 zdjęć fragmentarycznych ukazujących stan zachowania obiektu) - brak załącznika lub niska jakość zdjęć uniemożliwiająca dokonanie oceny stanu zachowania obiektu spowoduje odrzucenie wniosku,
 • zaświadczenie z Kurii Metropolitalnej lub Urzędu Wojewódzkiego potwierdzające posiadaną osobowość prawną (dotyczy osób prawnych kościoła),
 • dokument potwierdzający pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych, wystawiony przez Instytucję Pośredniczącą  (dokument wymagany w przypadku ubiegania się o dotację w oparciu o par.8 ust. 4 regulaminu),
 • informację  o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku – sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w prawach dotyczących pomocy publicznej.

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa w wysokości:

 • 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późniejszymi zmianami)


Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat)
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
  • ul. Żaglowa 11,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

 

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Regulamin przyznawania dotacji określony zostały w uchwale Nr XIV/193/2011 Rady Miasta Gdańska z dnia 30.06.2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku.

1. procedura podstawowa (udzielenie dotacji na planowane prace- § 8 ust. 1 regulaminu):

 • wnioski o udzielenie dotacji w roku następnym należy składać do 31 grudnia roku poprzedzającego przyznanie dotacji (wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu),
 • komisja powołana przez Prezydenta Miasta dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem formalnym do 31 stycznia,
 • w przypadku nieścisłości komisja wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty dostarczenia wezwania; w przypadku nie złożenia wyjaśnień w tym terminie wniosek będzie odrzucony,
 • w terminie 30 dni od dnia upłynięcia ostatniego terminu na składanie przez wnioskodawców wyjaśnień, przewodniczący komisji przedkłada Prezydentowi Miasta Gdańska ocenę komisji dotyczącą wniosków celem akceptacji,
 • ocena komisji zaakceptowana przez Prezydenta Miasta stanowi podstawę do przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o udzieleniu dotacji celowej poszczególnym Wnioskodawcom,
 • po podjęciu ww. uchwały następuje przygotowanie umów i ich zawarcie z poszczególnymi wnioskodawcami.

2. procedura przedawaryjna (udzielenie dotacji na planowane prace w sytuacji bezpośredniego zagrożenia technicznego tj. stanu przedawaryjnego obiektu, stwierdzonego na podstawie orzeczenia technicznego- § 8 ust. 2 regulaminu):

 • ze względu na niebezpieczeństwo wynikające z przedawaryjnego stanu technicznego obiektu nie określa się terminu złożenia wniosku,
 • komisja powołana przez Prezydenta Miasta dokonuje sprawdzenia wniosku pod względem formalnym w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku (wniosek wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do regulaminu),
 • w przypadku nieścisłości komisja wzywa wnioskodawcę do złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od daty dostarczenia wezwania; w przypadku nie złożenia wyjaśnień w tym terminie wniosek będzie odrzucony,
 • przewodniczący komisji przedkłada Prezydentowi Miasta Gdańska ocenę komisji dotyczącą wniosków celem akceptacji,
 • ocena komisji zaakceptowana przez Prezydenta Miasta stanowi podstawę do przygotowania projektu uchwały Rady Miasta Gdańska o udzieleniu dotacji celowej poszczególnym Wnioskodawcom,
 • po podjęciu ww. uchwały następuje przygotowanie umów i ich zawarcie z poszczególnymi wnioskodawcami.

3. procedura awaryjna (udzielenie dotacji na prace w sytuacji uszkodzenia obiektu w skutek katastrofy naturalnej lub zaistniałej awarii powodującej przerwę w części lub całości jego użytkowania- § 8 ust. 3 regulaminu):

 • dotacja jest udzielana na wniosek Prezydenta Miasta,
 • Przewodniczący komisji niezwłocznie przygotowuje projekt uchwały Rady Miasta Gdańska o udzieleniu dotacji celowej,
 • po podjęciu uchwały następuje niezwłoczne przygotowanie i zawarcie umowy.

4. procedura zabezpieczająca wkład własny (udzielenie dotacji celowej stanowiącej zabezpieczenie wkładu własnego przy finansowaniu prac ze środków zewnętrznych- § 8 ust. 4 regulaminu):

 • procedura rozpatrywana jest w sposób analogiczny do procedury podstawowej opisanej w § 8 ust. 1 regulaminu,
 • dodatkowym wymogiem jest dołączenie do wniosku dokumentu potwierdzającego pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych lub gwarancji ich otrzymania, wystawionych przez instytucję pośredniczącą,

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
pok. nr 210 I piętro
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
UM WSO pok nr 40
tel. 58 323 60 64. 60 65, 60 66

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW Nr 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Biuro Architekta Miasta
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Decyduje data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego

Jednostka odpowiedzialna:

Biuro Architekta Miasta
ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia)
tel. 58 323 71 00
tel./fax. 58 323 71 20

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)
 • Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr XIV/193/11 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku (z późniejszymi zmianami)

Inne informacje:

 1. Katalog podmiotów:
  Dotacja może być udzielona wyłącznie podmiotom posiadającym tytuł prawny do obiektu wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego i nie są zaliczane do sektora finansów publicznych
 2. Kryteria - wnioski zakwalifikowane jako poprawne pod względem formalnym będą oceniane według poniższych kryteriów:
 • dostępność obiektu dla ogółu społeczności lokalnej i turystów,
 • stan zachowania obiektu,
 • promowanie kultury oraz historii miasta, wzbogacenie jego oferty turystycznej i kulturalnej,
 • udział środków własnych w prowadzonych przy obiekcie inwestycjach.

Tryb powiadamiania osoby zainteresowanej:

Wnioskodawca zostaje powiadomiony listownie za pokwitowaniem lub drogą elektroniczną:

 • o konieczności złożenia wyjaśnień
 • o przyznaniu dotacji oraz o terminie i miejscu podpisania umowy
 • o odrzuceniu wniosku

 

Metryczka publikacji