Przejdź do nowej wersji serwisu

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Rada Miasta Gdańska

Do wyłącznych uprawnień Rady należą między innymi:

  • uchwalanie statutu miasta,
  • ustalanie wynagrodzenia prezydenta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
  • powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta - na wniosek prezydenta,
  • uchwalanie budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium z tego tytułu,
  • uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • uchwalanie programów gospodarczych,
  • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
  • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych miasta, przekraczających zakres zwykłego zarządu.


Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących w głosowaniu tajnym. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest organizowanie prac rady, prowadzenie obrad oraz reprezentowanie Rady na zewnątrz.
Rada powołuje stałe komisje problemowe, które odpowiadają za poszczególne dziedziny życia w mieście. Obecnie w radzie działa 11 komisji stałych.
Obrady sesji zwyczajnych Rady Miasta Gdańska odbywają się zazwyczaj w ostatni czwartek miesiąca o godzinie 9.00 w Sali Obrad w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1. Obrady sesji są jawne i każdy z mieszkańców może je obserwować z balkonu, na ekranie telewizora plazmowego w holu Nowego Ratusza lub jako transmisję na żywo na stronie gdansk.pl, gdzie są tłumaczone także na język migowy.

Informacje o programie sesji można otrzymać w Nowym Ratuszu oraz są one zamieszczane w internecie na stronach Biuletynu informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku www.bip.gdansk.pl

Między sesjami pracują komisje problemowe rady.

Terminarz sesji

Najbliższa sesja Rady Miasta Gdańska
Termin sesji Godzina rozpoczęcia
Porządek sesji
(Rozmiar dokumentu)
Porządek sesji
(Rozmiar dokumentu)

28.10.2021

09:00 porządek XLI sesji RMG (123.74 KB)     

 

Konwent
Termin spotkania konwentu Godzina rozpoczęcia konwentu
16.11.2021 14.30

Zobacz pełny terminarz sesji