BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Komisja Polityki Gospodarczej i MorskiejKOMISJA POLITYKI GOSPODARCZEJ I MORSKIEJ

e-mail: kpgim.rmg@gdansk.gda.pl
 1. Koralewski Kazimierz - przewodniczący
 2. Dzik Piotr - wiceprzewodniczący
 3. Gosz Zofia
 4. Kamiński Wiesław
 5. Meyer Barbara
 6. Nowak Czesław
 7. Polaszewski Marek
Obsługa techniczna p. Elżbieta Wajs-Deyck pok. 111 tel. 323-70-22

Do zadań Komisji Polityki Gospodarczej i Morskiej należy:
 • Strategia rozwoju gospodarczego miasta:
  • Prowadzenie prac zmierzających do opracowania strategicznego planu rozwoju miasta Gdańska:
   • koordynacja prac w tym zakresie na forum Rady Miasta,
   • aktywna współpraca z Samorządami Województwa Pomorskiego przy opracowywaniu strategii rozwoju regionu,
  • Współpraca z ośrodkami naukowo - badawczymi i uczelniami Wybrzeża i kraju.
 • Wnioskowanie zmian organizacyjnych i gospodarczych w stosunku do jednostek i przedsiębiorstw podlegających Prezydentowi Miasta Gdańska, takich, jak:
  • zmiany formy własności,
  • zmiany profilu produkcji i usług,
  • likwidacja,
  • łączenie bądź wchodzenie w spółki,
  • podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych.
 • Współpraca z organizacjami gospodarczymi i samorządami gospodarczymi.
 • Polityka w zakresie gospodarki morskiej.
 • Polityka usług komunalnych z zakresu:
  • zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymana czystości i urządzeń sanitarnych, zaopatrzenia w ciepło,
  • transportu i łączności, w tym transportu prywatnego i zbiorowego, dróg, ulic, mostów i placów, inżynierii ruchu drogowego, drogownictwa wraz z infrastrukturą techniczną, telekomunikacji i poczty,
  • zieleni komunalnej i zadrzewień.
 • Inicjowanie i opiniowanie programów rozwiązań systemowych z zakresu infrastruktury komunalnej, utrzymanie czystości, transportu, zieleni komunalnej.
 • Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu budowy, remontów kapitalnych i bieżących w gospodarce komunalnej, mieszkaniowej, komunikacji i lokali użytkowych.
 • Polityka w zakresie handlu i usług, gospodarki mieszkaniowej i lokali użytkowych.
 • Polityka w zakresie zmniejszenia bezrobocia.