BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku


Honorowi obywatele Gdańska

Tytuły nadane w poszczególnych okresach historycznych:

Na sesji Rady Miasta Gdańska w dniu 27 listopada 2008 r. Rada Miasta Gdańska przyjęła następujące Oświadczenie:

OŚWIADCZENIE

Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie honorowego obywatelstwa

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz §15 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Rady Miasta Gdańska - załącznik Nr 4 do Statutu Miasta Gdańska stanowiącego załącznik do uchwały Nr XL/1226/02001 Rady Miasta Gdańska z dnia 25 października 2001 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miata Gdańska (Dz.U. Woj. Pom Nr 101, poz 1928, zmieniony z 2002 DZ. U. Woj. Pom Nr 61, poz 1404)

Rada Miasta Gdańska
oświadcza co następuje:

Wobec cyklicznie pojawiających się informacji o rzekomym honorowym obywatelstwie współczesnego Gdańska przywódców nazistowskich i komunistycznych, Rada Miasta Gdańska oświadcza, że do honorowych obywatelstw nadanych przed 1945 rokiem odnosi się dekret Krajowej Rady Narodowej z 30 marca 1945 r. o utworzeniu województwa gdańskiego. Dekret ten, w art. 3, mówi: "Na obszarach byłego Wolnego Miasta Gdańska z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu tracą moc wszystkie przepisy dotychczas obowiązującego ustawodawstwa jako sprzeczne z ustrojem Demokratycznego Państwa Polskiego. Równocześnie na obszar ten rozciąga się ustawodawstwo polskie obowiązujące na pozostałej części województwa gdańskiego".

Dokument ten w sposób jednoznaczny określa sytuację prawną na terenie Wolnego Miasta Gdańska, i w tych okolicznościach nie jest potrzebne podejmowanie osobnej uchwały o pozbawieniu honorowego obywatelstwa przywódców nazistowskich, gdyż uchwały te z mocy prawa już utraciły ważność. Nie ma ciągłości prawno-ustrojowej między Wolnym Miastem Gdańsk i III Rzeszą a Polską po 1945 roku.


Z kolei w uchwale nr XV/76/90 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Miejską Radę Narodową w Gdańsku i jej Prezydium oraz Prezydenta Miasta Gdańska przed dniem 27 maja 1990 r. i nadal obowiązujących - nie zamieszczono uchwał w sprawie nadania honorowych obywatelstw miasta Gdańska, jako uchwał nadal obowiązujących na obszarze gminy.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska
Bogdan Oleszek


Uwaga! Komunikat wyjaśniający

Informujemy, że do honorowych obywatelstw nadanych przed 1945 rokiem odnosi się dekret Krajowej Rady narodowej z 30 marca 1945 r. o utworzeniu województwa gdańskiego. Dekret ten, w art. 3, mówi: "Na obszarach byłego Wolnego Miasta Gdańska z dniem wejścia w życie niniejszego dekretu tracą moc wszystkie przepisy dotychczas obowiązującego ustawodawstwa jako sprzeczne z ustrojem demokratycznego Państwa Polskiego. Równocześnie na obszar ten rozciąga się ustawodawstwo polskie obowiązujące na pozostałej części województwa gdańskiego".
Dokument ten udowadnia, iż nie jest potrzebne podejmowanie uchwały o pozbawianie tytułu honorowego obywatela nazistom z okresu II wojny światowej, gdyż uchwały te z mocy prawa już utraciły ważność.

Również w uchwale nr XV/76/90 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 1990 r. w sprawie wykazu aktów prawa miejscowego wydanych przez Miejską Radę Narodową w Gdańsku i jej Prezydium oraz Prezydenta Miasta Gdańska przed dniem 27 maja 1990 r. i nadal obowiązujących - nie zamieszczono uchwał w sprawie nadania honorowych obywatelstw miasta Gdańska, jako uchwał nadal obowiązujących na obszarze gminy.

Honorowi obywatele Gdańska – Uchwała Rady Miasta Gdańska Nr LVII / 456 / 93 z dnia 6 kwietnia 1993 r. (843.03 KB)

Honorowi obywatele Gdańska - III Rzeczpospolita

18.05.1993Günther Grass
08.03.1994Hans Lothar Fauth
25.05.1994Gerard Labuda
25.05.1994Ignacy Adamczewski
08.09.1994Hans Koschnik
24.04.1997George Bush
24.04.1997Richard von Weizsäcker
24.04.1997Lech Wałęsa
18.09.1997Marian Kołodziej
19.03.1998Ryszard Kukliński
21.05.1998Obrońcy Westerplatte 1-7 września 1939 r.
Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku 1 września 1939 r.
24.08.2000Działacze Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i sygnatariusze Porozumień
Sierpniowych w 1980 r.:

Lech Bądkowski, Henryka Krzywonos, Jerzy Borowczak, Stefan Lewandowski, Bogdan Borusewicz, Bogdan Lis, Joanna Duda-Gwiazda, Alina Pienkowska, Bogdan Felski, Ludwik Prondzyński, Wojciech Gruszecki, Józef Przybylski, Andrzej Gwiazda, Jerzy Sikorski, Stefan Izdebski, Lech Sobieszek, Jerzy Kmiecik, Tadeusz Stanny, Zdzisław Kobyliński, Anna Walentynowicz, Andrzej Kołodziej, Florian Wiśniewski
24.08.2000Ks. Henryk Jankowski *
24.08.2000Margaret Thatcher
24.08.2000Ronald Reagan
24.01.2002Andrzej Januszajtis
29.08.2002Zbigniew Brzeziński
29.08.2002Jan Nowak Jeziorański
29.08.2002Dieter Schenk
10.07.2003Zygmunt Chychła
18.10.2004Ks. Stanisław Bogdanowicz
31.01.2008Ryszard Kaczorowski
23.04.2009Helmut Kohl
23.04.2009Tadeusz Mazowiecki
26.05.2011o. Ludwik Wiśniewski
26.05.2011Andrzej Zbierski
28.01.2016Andrzej Wajda
28.04.2016Abp Tadeusz Gocłowski
29.03.2018Joanna Muszkowska-Penson

* Pozbawiony tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska Uchwałą Nr VI/101/19 z dnia 7 marca 2019 r.

Honorowi obywatele Gdańska - tytuły nadane w innych okresach historycznych

Okres Panowania Pruskiego 1814-1918

1832Wilhelm Baum
1841Johann Karl Rothe
06.02.1842Jakob Friedrich Rüchel-Kleist
20.02.1847Paul W. Wundsch
13.06.1849Adolf Heinrich von Grabow
01.09.1849ks. Stanisław Kostka Rosołkiewicz
07.11.1849Emil Friedrich Götz
19.12.1853Otto Theodor Manteuffel
16.12.1856Friedrich Wilhelm Clausewitz
05.06.1863Robert Ludwig Blumenthal
05.12.1865Matthias Gotthilf Löschin
06.01.1885Eduard Friedrich Wiebe
04.09.1888Karl Adolf Ernstenhausen
11.07.1890Leopold von Winter
31.01.1893Julius Albert Licht
21.03.1894Leo Caprivi
09.11.1895Heinrich Rickert
07.04.1896Otto Steffens
12.04.1897Richard Damme
02.06.1898Georg Friedrich Abegg
25.04.1899Gustav Heinrich Gossler
10.02.1903Emil Berenz
06.08.1915Paul von Beneckendorff Hindenburg
06.08.1915August Anton Ludwig von Mackensen


Okres Wolnego Miasta Gdańska 1918-1933

04.10.1925Max Halbe


Okres nazistowski 1933-1945

14.08.1933Albert Forster
20.04.1939Adolf Hitler
12.01.1943Hermann Göring


Okres PRL 1945-1989

07.08.1947Bolesław Bierut
30.03.1949Konstanty Rokossowski
30.03.1965Paweł Batow
21.02.1977Wiktor Kulikow
metryczka publikacji