Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Zadania Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania

 1. Do zakresu działania Gdańskiej Rady ds. Równego Traktowania należy:
 • doradzanie i występowanie do Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie inicjatyw zmierzających do realizacji zasady równego traktowania, w szczególności w zakresie wdrażania Modelu na rzecz Równego Traktowania,
 • wspieranie inicjatyw i współpracy samorządu, przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych w zakresie upowszechniania zasady równego traktowania,
 • uczestnictwo w pracach nad projektami uchwał, zarządzeń i programów, które dotyczą równego traktowania lub sytuacji grup narażonych na dyskryminację w Gdańsku,
 • opiniowanie projektów uchwał, zarządzeń i programów pod kątem ich skutków dla osób należących do grup narażonych na dyskryminację w Gdańsku,
 • monitorowanie i analizowanie zjawisk dyskryminacji oraz formułowanie rekomendacji, oświadczeń i stanowisk,
 • przygotowywanie uchwał, stanowisk i oświadczeń Rady w zakresie realizacji zasady równych szans w Gdańsku,
 • edukowanie oraz promowanie postaw równościowych poprzez organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów,
 • przyznawanie wyróżnień za szczególne zasługi dla realizacji zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Gdańsku.
 1. Gdańska Rada zajmuje się w szczególności przejawami dyskryminacji i jej przeciwdziałaniem ze względu na:
 • płeć,
 • rasę, pochodzenie etniczne i narodowe,
 • religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd,
 • niepełnosprawność,
 • wiek,
 • orientację seksualną i tożsamość płciową.
Metryczka publikacji