Zakres obowiązków

Prezydent Miasta Gdańska jest organem wykonawczym Miasta Gdańska,

wykonuje uchwały Rady Miasta Gdańska i zadania gminy określone przepisami prawa, w szczególności:

 • przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta,
 • określa sposób wykonywania uchwał,
 • gospodaruje mieniem komunalnym,
 • realizuje budżet,
 • zatrudnia i zwalnia kierowników miejskich jednostek organizacyjnych,
 • kieruje bieżącymi sprawami Miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz,
 • podejmuje decyzje w sprawach zwykłego zarządu majątkiem Miasta,
 • wydaje decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
 • wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego,
 • jest kierownikiem Urzędu Miejskiego,
 • określa w regulaminie organizacyjnym organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego,
 • powierza Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi Miasta oraz Skarbnikowi Miasta prowadzenie określonych spraw Miasta w swoim imieniu.


Prezydentowi Miasta Gdańska podlega:

 • Biuro Prezydenta,
 • Biuro Prezydenta ds. Kultury,
 • Biuro Prezydenta ds. Sportu,
 • Referat Nadzoru Właścicielskiego Wydziału Polityki Gospodarczej,  
 • Referat Planowania Cywilnego Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,
 • Referat Ochrony Informacji Niejawnych, Zespół ds. Audytu Wewnętrznego oraz samodzielne stanowiska ds. bhp i ppoż. Biura Audytu i Kontroli w sprawach merytorycznych podlegają bezpośrednio Prezydentowi, a w sprawach organizacyjnych dyrektorowi Biura Audytu i Kontroli,
 • Urząd Stanu Cywilnego,
 • Miejski Rzecznik Konsumentów.

 


Metryczka publikacji