Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Moniki Chabior należy:

 1.  działania strategiczne w zakresie polityki społecznej Miasta:
  • tworzenie warunków rozwoju społecznego i aktywności obywatelskiej, samoorganizacji, wdrażania innowacji społecznych, współodpowiedzialności oraz solidarności społecznej,
  • tworzenie warunków dla inicjatyw służących poprawie zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze usług społecznych oraz integracji społecznej i kulturowej,
  • zwiększenie spójności społecznej oraz wsparcie dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
  • przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w przestrzeni publicznej,
  • kształtowanie sieci placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, poprawa ich dostępności oraz podnoszenie jakości ich oferty,
  • kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw mieszkańców, zwiększanie ich aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, skutkujące poprawą stanu zdrowia mieszkańców, w tym zdrowia psychicznego oraz ograniczeniem skali zachorowań na choroby cywilizacyjne;
 2. sprawy bieżące:
  • zarządzanie usługami publicznymi w obszarze rozwoju społecznego, edukacji, zdrowia publicznego, pomocy społecznej,
  • prowadzenie przy pomocy jednostek określonych w pkt 3, spraw z zakresu:
   • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
   • działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz osób ze szczególnymi potrzebami,
   • pomocy społecznej,
   • wspierania rodziny i pieczy zastępczej,
   • edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem,
   • zdrowia publicznego, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom,
   • równego dostępu do usług,
  • współpraca w zakresie przygotowywania inwestycji i remontów placówek pomocy społecznej oraz edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem,
  • nadzór i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zdrowia publicznego, pomocy społecznej, edukacji i bezpieczeństwa sanitarnego,
  • współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;
  • nadzorowanie pracy:
   • Wydziału Rozwoju Społecznego,
   • Wydziału Edukacji,
   • Hevelianum,

4. współpraca z Komisjami Rady Miasta;

5. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. usług komunalnych podczas jego nieobecności.

6. Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania podczas nieobecności jest zastępowana przez Zastępcę Prezydenta ds. usług komunalnych.

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad ww. sprawami.

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania jest upoważniona do:

  • wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zarządzeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1 – 2;
  • podpisywania pism, dokumentów, w tym umów i oświadczeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1;
  • podpisywania pism z zakresu prawa pracy dotyczących kierowników nadzorowanych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska lub do kompetencji innego Zastępcy Prezydenta (za wyjątkiem przypadku określonego w pkt 5), Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta lub Zastępcy Skarbnika Miasta.

 

Metryczka publikacji