Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Moniki Chabior należą:

 1. działania strategiczne w zakresie polityki społecznej Miasta:
  1. tworzenie warunków rozwoju społecznego i aktywności obywatelskiej, samoorganizacji, wdrażania innowacji społecznych, współodpowiedzialności oraz solidarności społecznej
  2. tworzenie warunków dla inicjatyw służących poprawie zaspokajania potrzeb mieszkańców w sferze usług społecznych oraz integracji społecznej i kulturowej
  3. zwiększenie spójności społecznej oraz wsparcie dla osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym
  4. przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w przestrzeni publicznej
  5. kształtowanie sieci placówek edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, poprawa ich dostępności oraz podnoszenie jakości ich oferty
  6. kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw mieszkańców, zwiększanie ich aktywności fizycznej oraz propagowanie zdrowego stylu życia, skutkujące poprawą stanu zdrowia mieszkańców, w tym zdrowia psychicznego oraz ograniczeniem skali zachorowań na choroby cywilizacyjne
 2. sprawy bieżące:
  1. zarządzanie usługami publicznymi w obszarze rozwoju społecznego, edukacji, zdrowia publicznego, pomocy społecznej,
  2. prowadzenie przy pomocy jednostek określonych w pkt 3, spraw z zakresu:
   • współpracy z organizacjami pozarządowymi
   • działań na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz osób ze szczególnymi potrzebami
   • pomocy społecznej
   • wspierania rodziny i pieczy zastępczej
   • edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem
   • zdrowia publicznego, w tym przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom
   • równego dostępu do usług
  3. współpraca w zakresie przygotowywania inwestycji i remontów placówek pomocy społecznej oraz edukacji, wychowania i opieki nad dzieckiem
  4. nadzór i współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta w zakresie zdrowia publicznego, pomocy społecznej, edukacji i bezpieczeństwa sanitarnego
  5. współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym
 3. nadzorowanie pracy:
  1. Wydziału Rozwoju Społecznego
  2. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
  3. Gdańskiego Centrum Świadczeń
  4. Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień
  5. Gdańskiego Ośrodka Pomocy Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży
  6. Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gdańsku
  7. Zespołu Gdańskiego Pogotowia Opiekuńczego i jednostek obsługiwanych:
   • Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Piaskowy Dom”
   • Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Morski Dom”
   • Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Wichrowy Dom”
  8. Gdańskiego Domu Integracyjno-Rodzinnego
  9. Gdańskich Domów dla Dzieci
  10. Domu Pomocy Społecznej „Polanki”
  11. Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”
  12. Domu Pomocy Społecznej „Orunia”
  13. Środowiskowego Domu Samopomocy „Starogardzka”
  14. Wydziału Edukacji, w tym: przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych dla młodzieży i dorosłych
  15. Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2
  16. Specjalnego Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
  17. Centrów kształcenia zawodowego ustawicznego
  18. Pałacu Młodzieży
  19. poradni psychologiczno – pedagogicznych
  20. Szkoły Muzycznej I stopnia
  21. Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnego
  22. Bursy Gdańskiej
  23. Gdańskiego Zespołu Żłobków
  24. Hevelianum
 4. współpraca z Komisjami Rady Miasta
 5. zastępstwo Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju przestrzennego i mieszkalnictwa podczas nieobecności.

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania podczas nieobecności jest zastępowana przez Zastępczynię Prezydenta ds. rozwoju przestrzennego i mieszkalnictwa.

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad sprawami wymienionymi w Zarządzeniu Nr 1238/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia zakresu działania Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Zastępczyni Prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania jest upoważniona do:

 • wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zarządzeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1-2
 • podpisywania pism, dokumentów, w tym umów i oświadczeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1-5
 • podpisywania pism z zakresu prawa pracy dotyczących kierowników nadzorowanych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta – nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska lub do kompetencji innego Zastępcy Prezydenta (za wyjątkiem przypadku określonego w pkt 5), Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta lub Zastępcy Skarbnika Miasta.
Metryczka publikacji