Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zakres obowiązków

Sekretarzowi Miasta Gdańska Danucie Janczarek powierza się do prowadzenia, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, następujący zakres spraw:

1. kierowanie Urzędem Miejskim,

2. wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego – pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu,

3. nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami samorządowymi stosunku pracy, z wyłączeniem pracowników zatrudnianych na podstawie powołania, kierowników jednostek organizacyjnych Miasta oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży,

4. wprowadzanie zmian do struktury wewnętrznej i zadań poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,

5. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu,

6. podejmowanie decyzji w sprawie gospodarowania etatami oraz funduszem płac Urzędu,

7. koordynowanie prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów organów przedstawicielskich i referendów,

8. zapewnienie warunków techniczno – organizacyjnych funkcjonowania Urzędu,

9. kreowanie procesów rozwoju zawodowego pracowników i szkoleń,

10. kształtowanie systemu komunikacji wewnętrznej oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentacji,

11. zapewnienie sprawnej obsługi klientów Urzędu,

12. koordynowanie i nadzorowanie spraw w zakresie skarg, wniosków i postulatów klientów Urzędu,

13. nadzór nad realizacją zadań dotyczących ewidencji ludności, dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej oraz spraw obywatelskich,

14. nadzór nad rejestracją i ewidencją kierowców oraz pojazdów,

15. koordynowanie zdarzeń stanu cywilnego,

16. zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów legislacyjnych w Urzędzie,

17. zapewnienie prawidłowej obsługi prawnej w Urzędzie,

18. współpraca z Radami Dzielnic,

19. nadzór nad przeprowadzaniem kontroli komórek organizacyjnych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta,

20. współpraca z Radą Miasta, Prezydium Rady, Klubami Radnych oraz Komisjami Rady Miasta,

21. nadzorowanie spraw realizowanych przez:

  • Wydział Kadr i Organizacji,
  • Wydział Spraw Obywatelskich,
  • Wydział Komunikacji,
  • Biuro Rady Miasta Gdańska,
  • Biuro Audytu i Kontroli – dotyczących kontroli,

22. nadzorowanie Biura Prawnego w sprawach organizacyjnych.

Sekretarz Miasta reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad ww. sprawami. 

Sekretarz Miasta jest upoważniona do:

  • reprezentowania Gminy Miasta Gdańska i Urzędu Miejskiego w Gdańsku, jako podmiotu kontrolowanego, w trakcie kontroli zewnętrznych dokonywanych przez uprawnione organy i podpisywania związanych z tymi kontrolami oświadczeń i dokumentów, z wyłączeniem kontroli przeprowadzanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową,
  • wydawania, w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska, zarządzeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1–19, z wyłączeniem nadawania i zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gdańsku,
  • podpisywania pism, dokumentów, w tym umów i oświadczeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1-19,
  • występowania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska w postępowaniach administracyjnych dotyczących naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Metryczka publikacji