Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Informacja ogólna

Obowiązek składania oświadczeń majątkowych wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 t.j. z późn. zm.). Zgodnie z art. 24 h ust. 1 do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym obowiązani są:

  • radny miasta
  • prezydent miasta
  • zastępca prezydenta miasta
  • sekretarz miasta
  • skarbnik miasta
  • kierownik jednostki organizacyjnej miasta
  • osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminna (miejską) osobą prawną
  • osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu prezydenta miasta.

Zgodnie z art. 24 i, ust. 1 w/wym. ustawy – informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie majątkowe oraz miejsca położenia nieruchomości (tj. zawarte w części B oświadczenia).

 

Oświadczenia majątkowe są dostępne pod adresem https://bip.gdansk.pl/prawo-lokalne/Oswiadczenia-majatkowe,a,2612

 

Oświadczenia majątkowe przyjęte i oznaczone następującymi literami:

   P – przyjęto jako pierwsze - składane w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia (upoważnienia do wydawania decyzji administryjnych);

   R – przyjęto jako roczne – składane co roku do 30 kwietnia, według stanu na 31 grudnia roku poprzedniego;

   O – przyjęto jako ostatnie – składane w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę (wycofania upoważnienia do wydawania decyzji administryjnych).

 


Pobierz:

Wzór - druk oświadczenia majątkowe radnego gminy (53 KB)

Wzór - druk oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (149 KB)

 

Metryczka publikacji