Wydanie zezwolenia kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego

Nazwa procedury:

Wydanie zezwolenia kategorii V na przejazd pojazdu nienormatywnego

Zezwolenie kategorii  V na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na jednokrotny lub wielokrotny przejazd po drogach publicznych w wyznaczonym czasie, na trasie wyznaczonej w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje się dla pojazdu, którego ruch, ze względu na jego wymiary, masę lub naciski osi, nie jest możliwy na podstawie zezwoleń kategorii I-IV.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zezwolenia kategorii V (181.83 KB)

Formularz w wersji papierowej dostępny jest również w Dziale Inżynierii Ruchu, ul. Wyspiańskiego 9A.

Parametry pojazdu nienormatywnego:

  1. o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej większych od wymienionych w kategoriach I - IV,
  2. o naciskach osi przekraczających wielkości dopuszczalne.

Drogi, po których mogą się poruszać: wyznaczona trasa wskazana w zezwoleniu.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia kategorii V (formularz do pobrania).
  2. Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłata administracyjna:

Stawki opłat za zezwolenie:

  1. 500,00 PLN – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego, którego wymiary przekraczają wielkości ustalone dla kategorii II i III i którego naciski osi i masa nie są większe od dopuszczalnych,
  2. 1600,00 PLN – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego w pozostałych przypadkach.

W przypadku na wielokrotny przejazd opłatę ustala się wg wzoru:

On = pj + (n-1) x 0,7 x pj

w którym symbole oznaczają:

O– wysokość opłaty za wydanie zezwolenia,
n – liczbę przejazdów pojazdu nienormatywnego,
pj– stawkę opłaty za wydanie zezwolenia na jednokrotny przejazd pojazdu nienormatywnego.

Termin obowiązywania zezwolenia:

14 dni – dla zezwolenia na jednokrotny przejazd,
30 dni – dla zezwolenia na wielokrotny przejazd.

Termin i sposób załatwiania:

Zezwolenie wydaje się w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie. Jeżeli przejazd pojazdu nienormatywnego wymaga określenia zakresu przystosowania infrastruktury drogowej położonej na trasie przejazdu, termin wydania zezwolenia może ulec przedłużeniu do 30 dni, z tym że organ wydający zezwolenie jest obowiązany powiadomić o tym podmiot składający wniosek w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejsce składania dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Pocztą elektroniczną na adres Działu Inżynierii Ruchu:

gzdiz-zi@gdansk.gda.pl

Miejsce odbioru zezwolenia:

Siedziba Działu Inżynierii Ruchu - ul. Wyspiańskiego 9A, 80-434 Gdańsk, tel. 58 55 89 817.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk za pośrednictwem Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku, terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

Termin rozpatrywania wniosków oraz ich wysokość wynika z ustawy z dnia 18 grudnia  2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021, poz. 54) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2021 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz. U. z 2021r., poz. 315).

Inne informacje:

- brak-