Wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu za znak drogowy typu: B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych), B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t) lub C-16 (droga dla pieszych), z tabliczką „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ”

Nazwa procedury:

Wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu za znak drogowy typu: B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych), B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t) lub C-16 (droga dla pieszych), z tabliczką „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ”

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu za znak drogowy typu: B-1 (zakaz ruchu w obu kierunkach), B-5 (zakaz wjazdu samochodów ciężarowych), B-18 (zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad … t) lub C-16 (droga dla pieszych), z tabliczką „Nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów wydanych przez GZDiZ” (106.71 KB)

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie identyfikatora (formularz do pobrania) powinien zawierać:

 • dane wnioskodawcy (imię, nazwisko lub nazwa firmy),
 • cel dojazdu (ulica, nr posesji),
 • trasę przejazdu (nazwy ulic),
 • powód wjazdu (uzasadnienie, przyczyny)
 • termin wjazdu,
 • dane pojazdu (marka, numer rejestracyjny),
 • kopia dowodu osobistego z adresem zameldowania (w przypadku mieszkańca).

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą – na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk

Bezpośrednio:
Kancelaria Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, pn., wt., czw., pt. od 7.00 do 15.00, śr. od 7.00 do 16.30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Miejsce odbioru dokumentów:

Siedziba Działu Inżynierii Ruchu - ul. Wyspiańskiego 9A, 80-434 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Dział Inżynierii Ruchu
ul. Wyspiańskiego 9A
tel.: 58 55 89 827

Tryb odwoławczy:

Do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Podstawa prawna:

Termin rozpatrywania wniosku określony jest w art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 (t.j. Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.).

Inne informacje:

Przy odbiorze identyfikatora należy przedłożyć do wglądu jeden z dokumentów (oryginał) potwierdzających zasadność wjazdu, np.:

 • tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu (potwierdzenie zameldowania, akt notarialny, umowa najmu nieruchomości zgłoszona do Urzędu Skarbowego, itp.). 
 • zlecenie na wykonanie określonych robót lub usług,
 • list przewozowy lub inne dokumenty potwierdzające zlecenie przewozu (WZ, faktura),
 • zezwolenie na zajęcie pasa drogowego,
 • pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych

Wniosek winien zostać złożony co najmniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia przejazdów.