Adres:
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
NIP: 584-090-00-85
REGON: 190030083
tel.: 58 341 20 41
fax.: 58 524 46 09
e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

Przekazanie ulic do utrzymania Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni

Formularze do pobrania:

- brak -

Wymagane dokumenty:

Przejęcie przez Miasto obiektów zlokalizowanych w Gdańsku w obrębie wydzielonego pasa drogowego t.j. dróg i oświetlenia może nastąpić jedynie po ocenie ich stanu technicznego (odbioru technicznego) oraz po protokolarnym przekazaniu ich Miastu wraz z następującą dokumentacją:

 1. mapki wyrysu i wypisu z ewidencji gruntów, dokumentujące uregulowanie stanu prawnego gruntów, wydzielonego geodezyjnie pasa drogowego,
 2. zakres rzeczowy w rozbiciu na poszczególne elementy przekazywanego obiektu: długość, szerokość powierzchnia jezdni, chodników, zatok postojowych, zjazdów z podaniem rodzaju nawierzchni, krawężników, obrzeży oraz terenów zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewów, znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego,
 3. pozwolenie na budowę wraz z projektem budowlano-wykonawczym i dokumentacją budowy wraz z dokumentacją powykonawczą (w przypadku dokonania zmian w trakcie budowy),
 4. dziennik budowy (kopia) wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, a w przypadku jego braku oświadczenie inwestora o zrealizowaniu robót zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę,
 5. protokoły badań i sprawdzeń (atesty materiałowe),
 6. protokoły odbiorów częściowych i końcowych branżowych, jak też organizacji ruchu drogowego (oznakowania i sygnalizacji świetlnej),
 7. protokoły przekazania w użytkowanie, poszczególnym gestorom, wszystkich sieci uzbrojenia technicznego (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, c.o. i c.w., sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sygnalizacja świetlna, oznakowanie poziome, oświetlenie ulicy, itp.) znajdującego się w pasie drogowym (w przypadku braku takich protokółów – oświadczenia poszczególnych gestorów, iż sieci znajdujące się w pasie drogowym są przez nich odebrane i eksploatowane) oraz oświadczenie Inwestora o kompletności wykazu uzbrojenia w pasie drogowym,
 8. mapa sytuacyjno-wysokościowa z aktualną inwentaryzacją powykonawczą uzbrojenia podziemnego,
 9. projekt organizacji ruchu, uzgodniony wGdańskim Zarządzie Dróg i Zieleni - Dział Inżynierii Ruchu,
 10. pozwolenie na użytkowanie, jeżeli takie było wymagane,
 11. uregulowanie lub rozwiązanie ewentualnych umów na lokalizację reklam i obiektów handlowych w pasie drogi,
 12. protokoły przekazania oświetlenia ulic tut. Zarządowi,
 13. protokoły PT nieodpłatnego przekazania-przejęcia środka trwałego drogi, zawierające charakterystykę drogi zgodną z zakresem rzeczowym jak w punktach 2 i 12.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

- nie dotyczy -

Miejsce składnia dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Zajęć Pasa Drogowego - 80-205 Gdańsk, ul. Trubadurów 4

Kontakt do osób prowadzących sprawę: tel. 58 52 44 523

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

- nie dotyczy -

Inne informacje:

- brak -