Adres:
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
NIP: 584-090-00-85
REGON: 190030083
tel.: 58 341 20 41
fax.: 58 524 46 09
e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

Przejęcie robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi wykonanych przez inwestora na podstawie umowy zawartej w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych

Formularze do pobrania:

Zgłoszenie nieodpłatnego przekazania Inwestycji Drogowej (78.57 KB)

Formularz w wersji drukowanej dostępny również w Dziale Zajęć Pasa Drogowego Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie nieodpłatnego przekazania Inwestycji Drogowej określonej w umowie, który powinien zawierać, co najmniej:

 1. nazwę i siedzibę inwestora,
 2. numer i datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę budowy lub przebudowy drogi,
 3. wykaz ulic objętych budową lub przebudową drogi,
 4. imię i nazwisko oraz telefon i adres e-mail inspektora nadzoru robót drogowych z ramienia inwestora.

Zgłoszenie winno zostać złożone wraz z:

 1. wyrysem i wypisem z rejestru ewidencji gruntów dokumentujących uregulowanie stanu prawnego gruntów wydzielonego geodezyjnie pasa drogowego wraz ze zmianą użytku na drogowy w przypadku gdy Inwestycja Drogowa lub jej część została realizowana na gruntach niebędących w trwałym zarządzie Zarządcy,
 2. zakresem rzeczowym Inwestycji Drogowej w rozbiciu na poszczególne elementy Przekazywanego obiektu: długość, szerokość, powierzchnia jezdni, chodników, zatok postojowych, zjazdów z podaniem rodzaju nawierzchni, krawężników, obrzeży oraz terenów zielonych z podaniem powierzchni, rodzaju drzew, krzewów, znaków i urządzeń zabezpieczenia ruchu drogowego,
 3. pozwoleniem na budowę wraz z projektem budowlano-wykonawczym i dokumentacją budowy wraz z dokumentacją powykonawczą (w przypadku dokonania zmian w trakcie budowy),
 4. dziennikiem budowy (kopia) wraz z oświadczeniem kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, a w przypadku jego braku oświadczenie Inwestora o zrealizowaniu robót zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę,
 5. protokołami badań i sprawdzeń (atesty materiałowe),
 6. podpisanymi przez Inwestora i generalnego wykonawcę lub wykonawców protokołami odbiorów częściowych i końcowych branżowych Inwestycji Drogowej, jak też organizacji ruchu drogowego (oznakowania, sygnalizacji świetlnej),
 7. podpisanymi przez Inwestora i właściwego gestora infrastruktury technicznej protokołami przekazania w użytkowanie, poszczególnym gestorom, wszystkich sieci uzbrojenia technicznego (wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, gazociąg, c.o. i c.w., sieć telekomunikacyjna, sieć elektroenergetyczna, sygnalizacja świetlna, oznakowanie poziome, itp.) znajdującego się w pasie drogowym, w których nastąpiła ingerencja przez Inwestora w trakcie robót związanych z Inwestycją Drogową i Inwestycją Niedrogową (w przypadku braku takiej ingerencji - Inwestor złoży oświadczenie potwierdzające ten fakt) oraz oświadczenie Inwestora o kompletności wykazu uzbrojenia w pasie drogowym,
 8. projektem organizacji ruchu, uzgodnionym z organem zarządzającym ruchem,
 9. pozwoleniem na użytkowanie, jeżeli takie było wymagane,
 10. protokołami PT przekazania-przejęcia środka trwałego drogi, zawierające charakterystykę dróg zgodną z zakresem rzeczowym Inwestycji Drogowej,
 11. protokołami przekazania oświetlenia ulic Gdańskiemu Zarządowi Dróg i Zieleni lub protokoły przekazania oświetlenia ulic w użytkowanie właściwemu gestorowi,
 12. kopią mapy pomiaru powykonawczego z aktualną inwentaryzacją powykonawczą uzbrojenia podziemnego złożonej w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku wraz z potwierdzeniem przyjęcia,
 13. mapą pomiaru powykonawczego z aktualną inwentaryzacją powykonawczą uzbrojenia podziemnego z zastrzeżeniem, iż dokument ten Inwestor zobowiązany jest dostarczyć do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni w terminie 7 dni od dnia zarejestrowania w Wydziale Geodezji Urzędu Miejskiego w Gdańsku,

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłata administracyjna:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wyznaczenie terminu wizji w terenie następuje w ciągu 14 dni od dnia złożenia w GZDiZ przez inwestora zgłoszenia nieodpłatnego przekazania Inwestycji Drogowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:
Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

Dział prowadzący sprawę:

Dział Zajęć Pasa Drogowego - 80-205 Gdańsk, ul. Trubadurów 4

Kontakt do osób prowadzących sprawę: tel. 58 52 44 523

Tryb odwoławczy:

- brak -

Podstawa prawna:

- nie dotyczy -

Inne informacje:

 1. Inwestor powinien złożyć wypełnione i podpisane przez upoważnioną osobę (osoby) zgłoszenie wraz z kompletem wymaganych dokumentów w terminie określonym w umowie.
 2. Przejęcie Inwestycji Drogowej w zakresie związanym z urządzeniem (zagospodarowaniem) zieleni nastąpi po zakończeniu rocznej pielęgnacji zieleni, liczonej od dnia pisemnego zgłoszenia GZDiZ urządzenia (zagospodarowania) zieleni.
 3. W przypadku gdy w trakcie czynności przejęcia przez GZDiZ Inwestycji Drogowej zostaną stwierdzone istotne wady lub usterki albo gdy Inwestor nie przedłoży wymaganych dokumentów, GZDiZ może odmówić dokonania przejęcia Inwestycji Drogowej i uzgodni z Inwestorem termin do usunięcia wad lub usterek lub uzupełnienia dokumentów. Do tego czasu czynności zmierzające do przejęcia przez GZDiZ Inwestycji Drogowej zostaną wstrzymane. Po przekazaniu Zarządcy przez Inwestora pisemnej informacji o usunięciu istotnych wad lub usterek lub uzupełnieniu brakujących dokumentów GZDiZ w terminie 14 dni od dnia otrzymania wskazanej informacji wznowi czynności zmierzające do Przejęcia zrealizowanej Inwestycji Drogowej.