Adres:
ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
80-601 Gdańsk
NIP: 583-32-22-796
KRS: 0000651507
REGON: 366033639
tel.: +48 500 324 115
e-mail: sekretariat.gcm@gdansk.pl
strona www: multimediagdansk.pl

Status prawny

Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. z o. o. została zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 366033639.
Spółka prowadzi działalność pod firmą Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka może używać w obrocie skrótu firmy w brzemieniu: Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o.o. lub Gdańskie Centrum Multimedialne Sp. z o. o.
Siedzibą spółki jest Miasto Gdańsk.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o. o. jest 100% udziałowcem spółki o kapitale zakładowym w wysokości 250 000,00 PLN.
Organami GCM Sp. z o.o. są: Zgromadzenie Wspólników, Rada Nadzorcza oraz Zarząd.
Akty prawne regulujące funkcjonowanie Gdańskiego Centrum Multimedialnego Sp. z o.o.:

  • Ustawy
  • Akt założycielski
  • Umowa Spółki
Metryczka publikacji