Adres:
ul. Na Stoku 49
80-874 Gdańsk
tel.: +48 58 520 57 00
faks: +48 58 520 57 50
e-mail: ztm@gdansk.gda.pl
ePUAP: /ZTM_Gdansk/SkrytkaESP

Statut

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, zwany dalej ZTM, działa na podstawie:

  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym, tekst jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2088
  • ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.),
  • niniejszego statutu,
  • oraz przepisów szczególnych.

§ 2

1. ZTM w Gdańsku jest jednostką budżetową Miasta Gdańska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).

2. Siedzibą ZTM jest miasto Gdańsk.

 

II. Przedmiot i zakres działalności

§ 3

1. Przedmiotem działania ZTM jest wykonywanie zadań własnych Miasta Gdańska w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
2. Do zadań ZTM należą sprawy z zakresu organizowania gminnego transportu
zbiorowego, w tym w szczególności:

1) prowadzenie badań rynku usług transportu zbiorowego w celu określania potrzeb transportowych mieszkańców,
2) analizowanie danych z badań prowadzonych na sieci transportu zbiorowego oraz prowadzenie baz tych danych,
3) planowanie sieci i układu linii w zakresie gminnego transportu zbiorowego,
4) udział w programowaniu i realizacji kolejnych etapów Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej,
5) opracowywanie założeń do rozkładów jazdy w zakresie transportu zbiorowego organizowanego przez Miasto,
6) prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych na wykonywanie usług transportu zbiorowego,
7) zawieranie umów na świadczenie usług przewozowych oraz zmiana, rozwiązywanie i odstępowanie od tych umów – w tym na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) nadzór nad świadczeniem usług przewozowych pod względem ich zgodności z warunkami zawartych umów,
9) rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących transportu zbiorowego,
10) zamawianie dostaw i dystrybucja biletów w tym elektronicznych kart bezstykowych oraz dystrybucja biletów aglomeracyjnych,
11) prowadzenie rozliczeń finansowych z tytułu dystrybucji biletów i kart elektronicznych,
12) zlecanie kontroli dokumentów uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego oraz nakładania opłat dodatkowych.

3. Do zadań ZTM należą następujące sprawy z zakresu transportu drogowego, polityki cenowej w transporcie zbiorowym oraz z zakresu administracji publicznej:

1) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska,
2) wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym w zakresie kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska,
3) opracowywanie analiz sytuacji rynkowej w zakresie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym,
4) uzgadnianie rozkładów jazdy stanowiących załączniki do wniosków w sprawie wydania lub zmiany zezwolenia na wykonywanie regularnego krajowego transportu drogowego,
5) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących ustalenia zasad taryfowych oraz cen za przejazdy środkami transportu zbiorowego organizowanego przez miasto,
6) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie wyrażenia zgody zawarcia porozumień międzygminnych w zakresie transportu zbiorowego
7) uzgadnianie projektów organizacji komunikacji zastępczej i zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej do dokumentacji projektowych zadań inwestycyjnych i remontowych związanych z koniecznością zmian stałych tras komunikacji miejskiej.

4. Ponadto do zadań ZTM należą sprawy:

1) promocja transportu publicznego jako środka do zrównoważenia systemu transportu w mieście (strategia marketingowa, przedsięwzięcia promocyjne),
2) wnioskowanie do planów inwestycji miejskich oraz rozwoju przestrzennego w sprawie lokalizacji elementów infrastruktury lokalnego transportu zbiorowego.

 

III.  Organizacja ZTM

§ 4

1. ZTM jest jednostką budżetową Miasta Gdańska.
2. Kierownikiem jednostki jest Dyrektor ZTM.
3. Dyrektor ZTM kieruje działalnością jednostki na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Gdańska.
4. Dyrektor ZTM działając w ramach udzielonego mu pełnomocnictwa:

a) zarządza jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz,
b) samodzielnie decyduje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych, w które wyposażona jest jednostka przy
zachowaniu wymogów przewidzianych przepisami prawa.

5. Dyrektor ZTM może udzielać pełnomocnictw pracownikom ZTM w zakresie przez siebie ustalonym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa.

§ 5

1. Stosunek pracy z Dyrektorem ZTM nawiązuje Prezydent Miasta Gdańska na podstawie umowy o pracę.
2. Dyrektor ZTM nawiązuje i rozwiązuje stosunki pracy z Zastępcami Dyrektora ZTM i Głównym Księgowym.
3. Dyrektor ZTM wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników ZTM.
4. Zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności Zastępców Dyrektora i pracowników komórek organizacyjnych ustala Dyrektor ZTM.
5. Struktura organizacyjna ZTM zostanie określona w regulaminie organizacyjnym, który na wniosek Dyrektora ZTM zatwierdza Prezydent Miasta Gdańska.

 

IV.  Mienie jednostki

§ 6

Jednostka zostaje wyposażona przez Gminę Miasta Gdańska w mienie niezbędne do realizacji celów statutowych.

 

V. Zasady gospodarki finansowej

§ 7

1. Podstawę funkcjonowania jednostki stanowi roczny plan rzeczowo – finansowy.
2. Dochody i wydatki ZTM objęte są planem budżetu Miasta Gdańska w układzie klasyfikacji budżetowej w pełnej wysokości. Wydatki jednostki pokrywane są z budżetu Miasta a uzyskane dochody jednostki odprowadzane są do budżetuMiasta Gdańska..
3. Zmiana wydatków ustalonych w planie rzeczowo – finansowym może nastąpić jedynie po dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie Miasta Gdańska.
4. Plany rzeczowo – finansowe jednostki zatwierdza Dyrektor ZTM.
5. Gospodarkę finansową jednostki regulują przepisy ustawy o finansach publicznych.

 

VI. Postanowienia końcowe.

§ 8

1. Kontrolę i ocenę działalności ZTM oraz pracy Dyrektora ZTM dokonuje Prezydent Miasta Gdańska.
2. Nadzór nad ZTM sprawuje Prezydent Miasta Gdańska poprzez właściwy Wydział Urzędu Miejskiego.

§ 9

1. Dyrektor ZTM ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego statutu.
2. Zmiany i uzupełnienia do postanowień niniejszego statutu mogą nastąpić w trybie obowiązującym dla jego uchwalenia.


Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miasta Gdańska
Nr XXXV/1076/05 z dnia 17 lutego 2005 roku
zmieniony Uchwałą Rady Miasta Gdańska
Nr XVIII/440/07 z dnia 20 lutego 2007 roku