BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa sprzętu i jego instalacja w ramach rozbudowy miejskiego monitoringu wizyjnego w Gdańsku w dzielnicach: Brzeźno i Olszynka

Ogłoszenie nr 598969-N-2019 z dnia 2019-09-18 r.

Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku: Zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa sprzętu i jego instalacja w ramach rozbudowy miejskiego monitoringu wizyjnego w Gdańsku, w dzielnicach: Brzeźno i Olszynka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Gdańsk Urząd Miejski w Gdańsku, krajowy numer identyfikacyjny 59846300000000, ul. Nowe Ogrody 8/12 , 80-803 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 236 129, e-mail bzp@gdansk.gda.pl, faks 583 236 529.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.gdansk.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://bip.gdansk.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.gdansk.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
PISEMNIE
Adres:
Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zaprojektowanie, wybudowanie, dostawa sprzętu i jego instalacja w ramach rozbudowy miejskiego monitoringu wizyjnego w Gdańsku, w dzielnicach: Brzeźno i Olszynka
Numer referencyjny: BZP.271.65.2019.ICK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia są kompleksowe prace projektowe, budowlane związane z wykonaniem magistral światłowodowych, przyłączy kablowych i ułożeniem kabli światłowodowych w istniejących kanalizacjach teletechnicznych oraz instalację dostarczonego sprzętu technicznego dla rozbudowy Systemu Miejskiego Monitoringu Wizyjnego w Gdańsku dla dzielnic: Brzeźno i Olszynka zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: 2.1. Zadanie nr I – dzielnica Brzeźno, polegające na: A) instalacji kamer: rejon łuku ul. Dunikowskiego – 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna, B) budowa kanalizacji teletechnicznej i instalacja łącza światłowodowego od istniejącego węzła monitoringu do planowanego punktu kamerowego, C) przygotowanie (spawanie) łącza światłowodowego do studia lokalnego Komisariatu V Policji. 2.2. Zadanie nr II – dzielnica Olszynka, polegające na: A) instalacji kamer: rejon kładki nad torami kolejowymi w ciągu ul. Modrej – 1 kamera obrotowa i 2 kamery dookólne, B) budowa łącza światłowodowego oraz przygotowanie (spawanie) do studia lokalnego Komisariatu II Policji. Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub wszystkie zadania. 3. Dla realizacji zaplanowanych zadań wymagane będzie: zaprojektowanie, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń, zgłoszenie robót budowlanych i zbudowanie nowych kanalizacji teletechnicznych, ułożenie łączy kablowych światłowodowych oraz zasilających w istniejących i nowo wybudowanych miejskich kanalizacjach teletechnicznych, a także wykorzystanie już istniejącej, miejskiej infrastruktury światłowodowej, dostawa sprzętu, jego instalacja oraz dostawa oprogramowania. 4. Wykonawca winien sporządzić dokumentację fotograficzną obrazującą stan obiektów i terenu przed rozpoczęciem prac budowlanych i instalacyjnych związanych z przedmiotową rozbudową oraz po ich zakończeniu. 5. Obsługa geodezyjna winna być przez uprawnionego geodetę wraz z inwentaryzacją powykonawczą i naniesieniem łączników światłowodowych na geodezyjne mapy sytuacyjne będące w zasobach miasta Gdańska; 6. Sprzęt opisany w Zadaniu I należy zintegrować z już istniejącym cyfrowym systemem zarządzania miejskim monitoringiem wizyjnym. Wykonawca winien dokonać konfiguracji sieciowej SMMW dla nowo włączonych urządzeń w sposób umożliwiający przesyłanie obrazu ze wszystkich kamer obrotowych i dookólnych do każdego stanowiska operatorskiego, w tym do studia Centralnego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Aktualnie sygnał wizyjny miejskiego monitoringu wizyjnego w Gdańsku zarządzany jest cyfrowo poprzez system Bosch Video Management System (BVMS) w wersji 6.5. Oprogramowanie kamer winno być dopasowane (kompatybilne) do tego systemu, spełniając wszystkie możliwości systemu BVMS. Podczas wykonywania robót, należy przyjąć, że system może być rozbudowany do wyższych wersji oprogramowania. 7. W Zadaniu II w węźle znajduje się już rejestrator firmy Bosch model Divar IP3000, którego cztery dyski (dotychczas 4x2TB) należy wymienić na nowe o pojemności 4TB celem dołączenia i archiwizacji nagrań z kamer przewidzianych w ramach niniejszego zamówienia. Od kamery do szafki punktu kamerowego należy zastosować dodatkowy przewód serwisowy, który pozwoli sprawdzić działanie kamery bez konieczności jej demontażu. 8. Wszelkie odległości podane w programie funkcjonalno-użytkowym (PFU) są orientacyjne [zależne od zaproponowanej trasy w Projektach Budowlanym i Wykonawczym] - dokonanie dokładnych pomiarów w terenie leży po stronie Wykonawcy. 9. Do robót budowlanych można przystąpić wyłącznie na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej oraz po podpisaniu protokołu przekazania placu budowy. 10. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania dokumentacji projektowej, dla każdego zadania oddzielnie, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, według stanu prawnego na dzień zgłoszenia robót budowlanych. Jeżeli po tym terminie, w okresie obowiązywania niniejszej umowy, zostaną zmienione przepisy mające wpływ na rozwiązania zastosowane w dokumentacji projektowej Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania dokumentacji zgodnie z wymogami znowelizowanych przepisów. 11. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu harmonogramu prac projektowych, budowlanych oraz instalacyjnych w terminie 7 dni od podpisania umowy. II. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, dot. warunków realizacji zamówienia w zakresie zatrudniania osób – dot. Zadania nr I i II: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia minimum 3 osób, w każdym Zadaniu, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy, które bezpośrednio będą wykonywały prace przy budowie kanalizacji teletechnicznej i magistrali światłowodowej. W przypadku wykonawcy, którego oferta, w Zadaniu nr 1 i w Zadaniu nr 2, zostanie wyłoniona jako najkorzystniejsza, Zamawiający dopuszcza zatrudnienie minimum 3 osób łącznie w obu zadaniach. 2. Zamawiający uprawniony będzie do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudniania ww. osoby, 3. najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnianiu na umowę o pracę osoby, która będzie realizować przedmiot umowy oraz na żądanie Zamawiającego kopię zanonimizowanej (zawierającej imię, nazwisko oraz okres jak i wymiar zatrudnienia) umowy o pracę, 4. na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca w terminie 7 dni zobowiązuje się przedłożyć do wglądu inne dokumenty wykazujące zatrudnienie ww. osoby zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami, 5. jeżeli z przyczyn o charakterze obiektywnym osoba wymieniona w pkt. II ppkt. 1 nie będzie w stanie wykonywać niniejszego zamówienia, Wykonawca w ramach zastępstwa i po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego, będzie uprawniony do powierzenia wykonywania prac innej osobie spełniającej wymagania określone w pkt. II ppkt. 1 SIWZ. Uwaga: umowa o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego UE lub europejskiego Obszaru gospodarczego, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w ramach zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.) (np. zatrudnienie wspierane, w tym w ramach spółdzielni socjalnej lub Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego) lub odpowiadające mu programy lub formy zatrudnienia określone w przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego III. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo: 1. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca winien wskazać w formularzu ofertowym nazwy firm podwykonawców wraz z informacją. która część zamówienia zostanie wykonana przy udziale podwykonawcy. 2. Szczegółowe informacje dotyczące podwykonawstwa określono w Rozdziale 14, we wzorze umowy, tj. w § 10.

II.5) Główny kod CPV: 45300000-0
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
32562000-0
32333200-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-12-09

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: Zdolności technicznej lub zawodowej - dot. Zadania nr I i II: 1.1.1.1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej JEDNĄ robotę budowlaną, polegającą na: A) jednej realizacji budowy kanalizacji teletechnicznej i magistrali światłowodowej, B) instalacji i podłączenia do systemu BVMS co najmniej dwóch kamer HD; C) jednej konfiguracji montowanego systemu wizyjnego z istniejącym cyfrowym systemem zarządzania sygnałem wizyjnym zwanym w skrócie BVMS. 1.1.1.2. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia: a) jedną osobą posiadająca licencję pracownika zabezpieczenia technicznego pierwszego stopnia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 czerwca 1998r. w sprawie wzoru i trybu wydawania licencji pracownika ochrony fizycznej i licencji pracownika zabezpieczenia technicznego oraz trybu i częstotliwości wydawana przez organy Policji opinii o pracownikach ochrony ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1099 z późn.zm.), b) jedną osobą, która jest przeszkolona w zakresie cyfrowego zarządzania sygnałem wizyjnym (BVMS), c) jedną osobą, która posiada doświadczenie w zakresie konfiguracji i wdrożeniu dostarczanego systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu archiwizacji danego producenta – dotyczy to przypadku, gdy dostarczany system będzie innego producenta niż aktualnie pracujący w Systemie Miejskiego Monitoringu Wizyjnego Gdańska (tj. system firmy Bosch), potwierdzone odbyciem minimum jednego szkolenia specjalistycznego z konfiguracji i uruchamiania dostarczanego systemu monitoringu wizyjnego oraz systemu archiwizacji, a także wykonywaniem jednej pracy w powyższym zakresie, Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia warunku udziału w postępowaniu poprzez wykazanie dysponowania osobą/osobami, które spełniają w/w wymogi łącznie. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, warunki w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej mogą zostać spełnione łącznie UWAGA! Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty- wg. załącznika nr 2 do SIWZ. b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na te-mat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg. załącznika nr 3 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, składa oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg załączonego wzoru- załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz z oświadczeniem złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), powyższe oświadczenie składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie. Dopuszcza się złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o braku przynależności do żadnej grupy kapitałowej wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: Zadanie nr I- 2 200,00 złotych (słownie: dwa tysiące dwieście złotych 00/100). Zadanie nr II- 4 800,00 złotych (słownie: cztery tysiące osiemset złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (nie należy wpłacać w kasie Urzędu - art. 45 ust. 7 ustawy), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1804 oraz z 2015 roku poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, w Banku PEKAO S.A. nr 20 1240 1268 1111 0010 3877 5782, przed terminem składania ofert, z oznaczeniem „Wadium –Rozbudowy miejskiego monitoringu wizyjnego w Gdańsku, w dzielnicach: Brzeźno i Olszynka – Zadanie nr I lub / i II”. 4. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Gminę Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12; 80-803 Gdańsk. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą. Zostanie on zdeponowany w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku. UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w sposób trwały spięty z ofertą. 6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien: a) przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7 i 8; b) zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty wystawione przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust 7 i 8. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej wadium. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, (termin związania określono w Rozdz. 7 ust. 1 pkt 4). 11. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji wadialnej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w dokumencie gwarancji winny być wskazane podmioty należące do konsorcjum lub co najmniej informacja, że zleceniodawca gwarancji składa ofertę w ramach konsorcjum, a fakt ten został zaakceptowany przez gwaranta.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto (z VAT) 60,00
Okres gwarancji 20,00
Czas reakcji na zgłoszenie awarii 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności w okolicznościach wskazanych w art. 144 ustawy Pzp z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ustaleń zawartej umowy na uzasadniony wniosek Zamawiającego/Wykonawcy w następujących przypadkach: 1) na skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie umówionych robót, niesprzyjających warunków gruntowych, kolizji z instalacjami sieci podziemnych niezinwentaryzowanymi, wystąpieniem nieprzewidzianych warunków geologicznych, archeologicznych. Okoliczność ta wymaga pisemnej zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 2) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, w tym takich jak: upadłość (lub niemożność realizowania z innego ważnego powodu) kluczowego podwykonawcy lub dostawcy, czego nie można było przewidzieć na etapie ofertowania przy zachowaniu należytej staranności, a prace lub dostawy danego podmiotu są istotne dla zrealizowania przedmiotu umowy i jest obiektywnie niemożliwe w krótkim czasie zastąpienie tego Wykonawcy lub dostawcy. 3) jeżeli w trakcie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót zamiennych, dodatkowych, w wyniku których konieczne będzie wydłużenie realizacji Przedmiotu Umowy pod warunkiem wprowadzenia określonej modyfikacji w stosunku do założeń przyjętych przez Zamawiającego w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Podstawą dokonania powyższych zmian będzie potwierdzenie w dokumentacji budowy, przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Zamawiającego wystąpienia ww. okoliczności uzasadniających wstrzymanie robót, z określeniem okresu wstrzymania robót wpływającego na zmianę. Dokonanie ww. zmian jest możliwe po uzyskaniu zgody, wyrażonej na piśmie przez Zamawiającego. 4) w przypadku zmian dokumentacji projektowej, dokonanych na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje, zezwolenia, uzgodnienia powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonania robót z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 7) zaistnienia siły wyższej. 3. Zmiany przedstawicieli Wykonawcy na uzasadniony wniosek Wykonawcy, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz zastąpienie osób Wykonawcy pełniących samodzielne funkcje techniczne osobami o uprawnieniach budowlanych zgodnych z wymogami SIWZ wymagają pisemnej akceptacji Zamawiającego. 4. Przewiduje się możliwość zmiany parametrów dostawy w przypadku: 1) poprawienia parametrów technicznych, sprawności i wydajności sprzętu, 2) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. 5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-10-04, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Otwarcie ofert odbędzie się dn. 04.10.2019 roku, o godz. 12:30, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 8/12, sala 132A. 2. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Część nr: 1 Nazwa: Dzielnica Brzeźno
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:A. Instalacja kamer: Rejon łuku ul. Dunikowskiego – 1 kamera obrotowa i 1 kamera dookólna, B. Budowa kanalizacji teletechnicznej i instalacja łącza światłowodowego od istniejącego węzła monitoringu do planowanego punktu kamerowego, C. Przygotowanie (spawanie) łącza światłowodowego do studia lokalnego Komisariatu V Policji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 32562000-0, 32333200-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto (z VAT) 60,00
Okres gwarancji 20,00
Czas reakcji na zgłoszenie awarii 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Część nr: 2 Nazwa: Dzielnica Olszynka
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:A. Instalacja kamer: Rejon kładki nad torami kolejowymi w ciągu ul. Modrej – 1 kamera obrotowa i 2 kamery dookólne, B. Budowa łącza światłowodowego oraz przygotowanie (spawanie) do studia lokalnego Komisariatu II Policji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45300000-0, 32562000-0, 32333200-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-12-09
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto (z VAT) 60,00
Okres gwarancji 20,00
Czas reakcji na zgłoszenie awarii 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

PLIKI DO POBRANIA:

SIWZ monitoring Brzeźno,Olszynka (289.59 KB)

Załącznik nr 1 aktual.- PFU - BO, kładka Olszynka i Brzeźno (3.47 MB)

Ogłoszenie o zmianie 540201246-N-2019 (36.17 KB)

wyjaśnienie treści SIWZ (1) (200.33 KB)

unieważnienie postępowania 7.10. (171.56 KB)

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania BZP 510212952 (64.55 KB)

 

 

metryczka publikacji