BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych

04/07/2019    S127    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Olej opałowy

2019/S 127-310083

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
Gdańsk
80-803
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gdansk.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Krynica Morska
ul. Górników 15
Krynica Morska
82-120
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.krynicamorska.tv/

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Sztutowo
ul. Gdańska 55
Sztutowo
82-110
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.sztutowo.pl

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Polski
ul. Wojska Polskiego 16
Pruszcz Gdański
83-000
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: https://biuletyn.net/powiat-gdanski/

I.1)Nazwa i adresy
Powiat Pucki
ul. Orzeszkowej 5
Puck
84-100
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.starostwo.puck.pl/Article/get/id,16420.html

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Stegna
ul. Gdańska 34
Stegna
82-103
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.stegna.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Nowy Dwór Gdański
ul. Nowy Dwór Gdański
Nowy Dwór Gdański
82-100
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.miastonowydwor.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Żukowo
ul. Gdańska 52
Żukowo
83-330
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL6

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.zukowo.pl/Article/get/id,65089.html

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Linia
ul. Turystyczna 15
Linia
84-223
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.gminalinia.com.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Wejherowo
ul. Transportowa 1
Wejherowo
84-200
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.ugwejherowo.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Cedry Wielkie
ul. M. Płażyńskiego 16
Cedry Wielkie
83-020
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: http://www.e-bip.pl/Start/64

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Ostaszewo
ul. Kościuszki 51
Ostaszewo
82-112
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: https://ugostaszewo.ssdip.bip.gov.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Subkowy
ul. Józefa Wybickiego
Subkowy
83-120
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.ugsubkowy.nv.pl/Article/get/id,18573.html

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Puck
ul. 1 Maja 13
Puck
84-100
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL63

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gdansk.pl

I.1)Nazwa i adresy
Gdański Archipelag Kultury
ul. Dworcowa 9
Gdańsk
80-026
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: http://gak.nbip.pl/gak/

I.1)Nazwa i adresy
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.
ul. Jabłoniowa 55
Gdańsk
80-180
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.zut.com.pl/

I.1)Nazwa i adresy
Gdańskie Wody Sp. z o.o.
ul. prof. Andruszkiewicza 5
Gdańsk
80-601
Polska
E-mail: marzena.szczepanska-kaup@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.gdmel.pl/

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.gdansk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych

 

Numer referencyjny: BZP.271.47.2019
II.1.2)Główny kod CPV
09135100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 787 303 litrów oleju opałowego lekkiego gatunku L-1 do celów grzewczych, zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego oraz Gmin i Powiatów występujących wspólnie, wymienionych dalej jako Płatników i Odbiorców, oraz jego sukcesywne dostarczanie do zbiorników tych Płatników i Odbiorców. Wykaz Płatników i Odbiorców stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ (w odrębnym pliku).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL63
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Dostawy oleju opałowego będą obejmowały teren województwa pomorskiego.

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Szacunkowa ilość oleju opałowego objętego zamówieniem wynosi łącznie 787 303 litrów.

2. Rozliczenia wynagrodzenia za dostawy oleju opałowego odbywać się będą indywidualnie z każdym płatnikiem, wymienionym w Załączniku nr 1 do SIWZ, na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę po każdej dostawie.

3. Minimalne parametry oleju opałowego lekkiego:

1) gęstość w temperaturze 15 oC nie może być wyższa niż 860 kg/m3;

2) wartość opałowa (energetyczna) nie może być niższa od 42,6 MJ/kg;

3) temperatura zapłonu nie może być niższa niż 56 oC;

4) zawartość siarki nie może być wyższa niż 0,1 %;

5) zawartość wody nie może być wyższa niż 200 mg/kg;

6) zawartość ciał stałych nie może być wyższa niż 24 mg/kg;

7) temperatura płynięcia nie może być wyższa niż -20 oC;

8) barwa czerwona.

4. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania określone w PN-C-96024:2011 /Przetwory naftowe - oleje opałowe/ dla gatunku L-1.

5. Dostawa oleju będzie realizowana sukcesywnie (partiami), na podstawie zlecenia zapotrzebowania składanego przez pracowników odbiorców, wymienionych w Wykazie płatników i odbiorców, w godzinach od 8:00 do 15:00 w dni robocze, faksem, drogą elektroniczną lub pisemnie. Przewidywane ilości dostaw to średnio 4-5 dostaw w roku dla jednego odbiorcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Ostateczna ilość zamówionego oleju może ulec zmniejszeniu w zależności od warunków atmosferycznych, przy czym Zamawiający zobowiązuje się zakupić nie mniej niż 70 % planowanej ilości oleju. W stosunku do niewykorzystanych - maksymalnie 30 % - ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia odszkodowawcze.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu przewiduje możliwość zastosowania przepisów z art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych. W związku z powyższym Zamawiający może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Informacje o RODO zawarte są w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, której obowiązek posiadania wynika z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 10.4.1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 755).

Dokumentem potwierdzającym spełnianie przez Wykonawcę powyższego warunku udziału w postępowaniu jest:aktualna koncesja wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na obrót paliwami ciekłymi wraz ze wszystkimi zmianami.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określono w SIWZ.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/08/2019
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 12/08/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Urząd Miejski w Gdańsku – Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, POLSKA, pokój 127 – I piętro.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

II kwartał 2020 r.

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca składa wraz z ofertą, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, JEDZ składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wykaz dokumentów na potwierdzenie barku podstaw wykluczenia:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – wg załączonego do SIWZ wzoru.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, składa oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wg załączonego wzoru (w formie oryginału). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może wraz z oświadczeniem złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg załączonego do SIWZ wzoru.

4. Forma składanych dokumentów oraz sposób ich podpisania i złożenia został opisany w SIWZ

5. Dokumenty składane przez wykonawców zagranicznych określono w SIWZ Rozdział nr 3 ust. 6.

6. Wadium - 30 000 PLN (trzydzieści tys. zł).

7. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Uwaga do sekcji IV 2.6 - Minimalny termin związania ofertą wynosi 60 dni.

9. Zamawiający przewidział zmiany postanowień umowy w SIWZ.

10. Uwaga do Sekcji II.2.6) szacunkowa wartość zamówienia: powyżej 221 000 EUR.

11. Kryteria oceny ofert - Cena 100 %.

12. Zamawiający informuje, że ze względu na ograniczoną liczbę znaków, którą można wprowadzić do treści ogłoszenia, pozostałe inf. zawarto w SIWZ dostępnej na stronie Zamawiającego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Terminy składania odwołań zostały określone szczegółowo w przepisach Działu VI – Środki ochrony prawnej – ustawy z dn. 29.1.2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2018 poz. 1986, ze zm.).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

metryczka publikacji