BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej placu nadwodnego w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”

Logotypy do ogłoszenia
 
25/03/2019    S59    - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

2019/S 059-137258

Ogłoszenie o konkursie

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdańska
Gdańsk
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wilczyńska
Tel.: +48 583236127
E-mail: monika.wilczynska@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gdansk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.gdansk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
Gdańsk
80-803
Polska
Osoba do kontaktów: Monika Wilczyńska
Tel.: +48 583236127
E-mail: monika.wilczynska@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gdansk.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej placu nadwodnego w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 -2020.

 

Numer referencyjny: BZP.271.54.2018
II.1.2)Główny kod CPV
71222000
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1.1. Celem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej placu nadwodnego w ramach projektu „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

1.2. Wytyczne dla opracowania konkursowego zostały opisane w Części B Regulaminu konkursu.

1.3. Koncepcja ta będzie podstawą do opracowania Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie ustalenie zakresu i uszczegółowienia pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

RPPM.08.01.01-22-004/17

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

Ocena merytoryczna prac konkursowych:

1. Ocena merytoryczna prac konkursowych dokonuje Sąd konkursowy.

2. Ocena prac konkursowych jest dokonywana w oparciu o część graficzną i część opisową pracy.

3. Sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:

1) trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiązań z najbliższym otoczeniem;

2) uwzględnienie potrzeb mieszkańców, zawartych w wytycznych znajdujących się w Części B Regulaminu konkursu;

3) komfort i atrakcyjność użytkowania;

4) realność proponowanych rozwiązań;

5) kontekst historyczny;

6) ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji.

4. Kryteria opisane w pkt 3 ppkt 1)-4) powyżej, będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako kryteria kluczowe i punktowane w skali 0-20 punktów każde.

Kryteria opisane w pkt 3 ppkt 5)-6) powyżej, będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako kryteria dodatkowe i punktowane w skali 0-10 punktów każde.

5. Każdy z Sędziów Sądu konkursowego będzie miał możliwość przyznania każdej ocenianej pracy konkursowej od 0 do 100 punktów. Trzy prace z największą ilością punktów zostaną poddane głosowaniu.

6. Przyznanie nagród nastąpi w drodze głosowania jawnego. Sąd konkursowy podejmie decyzje większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu konkursowego.

 

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 12/04/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1. Organizator konkursu może przyznać nagrody dla jednej, dwóch, lub trzech prac konkursowych w łącznej wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).

2. Przewidziano następujący podział nagród pieniężnych:

Pierwsza nagroda: 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

Druga nagroda: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

Trzecia nagroda: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych).

3. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w ramach preliminowanej sumy nagród pieniężnych, w tym również prawo do nie przyznawania nagród.

4. Organizator konkursu, w oparciu o art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprosi Autora najwyżej ocenionej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

5. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od podjęcia negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej w przypadku, gdy Sąd konkursowy nie przyzna pierwszej nagrody.

 

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

1. Wypłaty nagród pieniężnych uwarunkowane są złożeniem listy podziału nagrody, tzn. listy osób przewidzianych do odbioru wypłat, podpisanej przez poszczególnych członków zespołu, biorących udział w konkursie (wymienionych w Załączniku nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie - załącznik nr A.4 do Części A Regulaminu konkursu), bądź osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika wraz z formularzem danych osobowych dla celów przekazania podatku dochodowego, który zostanie udostępniony z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

2. Wszystkie nagrody będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, a w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej - w terminie nie krótszym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia. Wypłata nastąpi na indywidualne konta bankowe członków zespołu projektowego podane w liście podziału nagrody.

3. Nagrody pieniężne są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególności:

• Ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

• Ustawa z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.).

• Ustawa z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.).

 

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1) Jacek Jabłoński - p.o. Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku
2) Anna Golędzinowska - Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego
3) Joanna Sidorczak- Heinsohn - Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku
4) Michał Szymański - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
5) Wiesław Czabański - Stowarzyszenie Architektów Polskich
6) Maria Magdalena Koprowska - Biuro Rozwoju Gdańska
7) Anna Fikus- Wójcik - Biuro Rozwoju Gdańska
8) Dorota Kamrowska - Załuska - Prezes Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich
9) Hanna Maria Mik - członek Komitetu Rewitalizacji

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Ponieważ w przypadku wyboru procedury otwartej formularz ogłoszenia nie daje możliwości wpisania warunków udziału w sekcji III.1, zostały one wpisane w informacjach dodatkowych.

Warunki udziału w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być:

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”, spełniający następujące wymagania:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” każdy z Uczestników musi wykazać brak podstaw wykluczenia.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zdolności technicznej i zawodowej poprzez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

a) co najmniej 1 osobą, która będzie wchodzić w skład zespołu projektowego i która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń*;

b) co najmniej 1 osobą z tytułem architekta krajobrazu.

* Uwaga: dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz.U z 2018 roku, poz. 1202), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U z 2018 roku, poz. 2272).

Wymóg dotyczy zarówno uczestników biorących udział jako „osoba fizyczna”, jak i „osoba prawna”.

W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten może zostać spełniony łącznie.

2. Oceny spełnienia przez Uczestników konkursu warunków udziału w konkursie dokona Organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone.

Termin składania prac konkursowych

Termin składania prac konkursowych: 28.6.2019 roku, do godz. 15:00.

Sposób uzyskania regulaminu konkursu

Regulamin konkursu (część A i B) dostępny jest na stronie www.bip.gdansk.pl, w zakładce Zamówienia publiczne/Konkurs.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Uczestnikowi konkursu jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora konkursu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.).

Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/03/2019
 
 
 
 
 
metryczka publikacji