BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk-Świbno

 

Ogłoszenie o zamówieniu (396.08 KB)

  SIWZ BZP.271.58.2020 (273.19 KB)

wykaz wyposazenia GBA OSP Świbno (22.67 KB)

Informacja o zmianie terminu składania ofert (153.13 KB)

Odpowiedź na pytania (173.22 KB)

SIWZ-BZP-271-58-2020 poprawiony po uwzględnieniu pytań - obowiązujacy (270.69 KB)

Odpowiedź na pytania 2-sig (250.62 KB)

otwarcie ofert ;

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDRiNzY2NmMtNWI5Zi00NmJiLTk1YzgtYTY2NjRhMmMwM2Yz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2f1b88d-9cd1-4cf9-b805-305fe0a418fc%22%2c%22Oid%22%3a%226228ec00-aebd-4936-a516-efe043c8f44f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

Informacja z otwarcia ofert BZP.271.58.2020-sig (214.61 KB)

Informacja o odrzuceniu oferty MOTO-TRUCK sp. z o.o-sig (156.54 KB)

Unieważnienie postępowania BZP.271.58.2020-sig (166.93 KB)

 

 

 

metryczka publikacji