BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Dostawę komputerów przenośnych z dodatkowym wyposażeniem dla uczniów z gdańskich placówek oświatowych do zdalnego kształcenia - powtórzone

Ogłoszenie o zamówieniu BZP.271.56.2020 (394.72 KB)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia BZP.271.56.2020 (393.53 KB)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjJhZjcxN2ItY2NkNy00YTRlLTllNDktOTU0ZWQyYjRkMDRm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c2f1b88d-9cd1-4cf9-b805-305fe0a418fc%22%2c%22Oid%22%3a%226228ec00-aebd-4936-a516-efe043c8f44f%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT w dniu 11.08.2020-sig (283.36 KB)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-sig (268.55 KB)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (294.93 KB)

metryczka publikacji