Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP
Publikacja archiwalna

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska, w Sektorach: I-V

02/04/2019    S65    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

 

Polska-Gdańsk: Usługi transportu odpadów

2019/S 065-151949

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku
Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
Gdańsk
80-803
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Mościcka
Tel.: +48 583236185
E-mail: anna.moscicka@gdansk.gda.pl
Faks: +48 583236529
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gdansk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.gdansk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
 
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
 
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komun. z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy, zlokalizowanych w granicach admin. Gminy M. Gdańska w Sektorach nr: I, II, III, IV, V

Numer referencyjny: BZP.271.10.2019.AM
 
II.1.2)Główny kod CPV
90512000
 
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
 
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK Szadółki), zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 55, w podziale na 5 sektorów (części zamówienia).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy zawartego w Rozdziale 14 SIWZ.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
 
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5
 
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska w Sektorze nr: I

Część nr: 1
 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
 
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK Szadółki), zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 55, w Sektorze I (Część 1): Wyspa Sobieszewska, Krakowiec- Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka, Orunia- Św. Wojciech- Lipce, Chełm, Wzgórze Mickiewicza.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy zawartego w Rozdziale 14 SIWZ.

2. W ramach niniejszego zamówienia usłudze podlega odbiór odpadów komunalnych:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie każdej ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych:

a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;

b) zielonych;

c) wielkogabarytowych, zużytych opon;

d) leków;

2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie wyprodukowanych odpadów komunalnych:

a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;

W ilościach i z częstotliwościami zgodnymi ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
 
II.2.6)Szacunkowa wartość
 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2019
Koniec: 31/05/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże powodującego wzrost wartości umowy nie więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w §10 ust. 1 umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z §10 ust. 1 umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.

2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 40 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95 % wartości umowy, określonej w §10 ust. 1 umowy.

3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.

4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Decyzja o realizacji bądź rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zdefiniowanego w SIWZ, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, stanowiące sumę iloczynów aktualnie obowiązującej średniej ważonej stawek jednostkowych za odbiór i transport poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie odebranych i przetransportowanych rodzajów odpadów, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 8 % do łącznej wartości określonej w §10 ust. 2 umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W pkt II.2.7) podano termin świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych do RIPOK, wynoszący 44 m-ce.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 292 300,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska w Sektorze nr: II

Część nr: 2
 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
 
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK Szadółki), zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 55, w Sektorze II (Część 2): Stogi, Przeróbka, Nowy Port, Letnica, Młyniska, Śródmieście.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy zawartego w Rozdziale 14 SIWZ.

2. W ramach niniejszego zamówienia usłudze podlega odbiór odpadów komunalnych:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie każdej ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych:

a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;

b) zielonych;

c) wielkogabarytowych, zużytych opon;

d) leków;

2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie wyprodukowanych odpadów komunalnych:

a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;

W ilościach i z częstotliwościami zgodnymi ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
 
II.2.6)Szacunkowa wartość
 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże powodującego wzrost wartości umowy nie więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w §10 ust. 1 umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z §10 ust. 1 umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.

2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 40 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95 % wartości umowy, określonej w §10 ust. 1 umowy.

3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.

4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Decyzja o realizacji bądź rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zdefiniowanego w SIWZ, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, stanowiące sumę iloczynów aktualnie obowiązującej średniej ważonej stawek jednostkowych za odbiór i transport poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie odebranych i przetransportowanych rodzajów odpadów, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 8 % do łącznej wartości określonej w §10 ust. 2 umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W pkt II.2.7) podano termin świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych do RIPOK, wynoszący 44 m-ce.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 284 200,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska w Sektorze nr: III

Część nr: 3
 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
 
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK Szadółki), zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 55, w Sektorze III (Część 3): Brzeźno, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Aniołki, Strzyża.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy zawartego w Rozdziale 14 SIWZ.

2. W ramach niniejszego zamówienia usłudze podlega odbiór odpadów komunalnych:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie każdej ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych:

a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;

b) zielonych;

c) wielkogabarytowych, zużytych opon;

d) leków;

2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie wyprodukowanych odpadów komunalnych:

a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;

W ilościach i z częstotliwościami zgodnymi ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
 
II.2.6)Szacunkowa wartość
 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2019
Koniec: 30/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże powodującego wzrost wartości umowy nie więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w §10 ust. 1 umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z §10 ust. 1 umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.

2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 40 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95 % wartości umowy, określonej w §10 ust. 1 umowy.

3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.

4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Decyzja o realizacji bądź rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zdefiniowanego w SIWZ, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, stanowiące sumę iloczynów aktualnie obowiązującej średniej ważonej stawek jednostkowych za odbiór i transport poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie odebranych i przetransportowanych rodzajów odpadów, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 8 % do łącznej wartości określonej w §10 ust. 2 umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W pkt II.2.7) podano termin świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych do RIPOK, wynoszący 44 m-ce.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 256 500,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska w Sektorze nr: IV

Część nr: 4
 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
 
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK Szadółki), zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 55, w Sektorze IV (Część 4): Przymorze Wielkie, Przymorze Małe, Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy zawartego w Rozdziale 14 SIWZ.

2. W ramach niniejszego zamówienia usłudze podlega odbiór odpadów komunalnych:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie każdej ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych:

a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;

b) zielonych;

c) wielkogabarytowych, zużytych opon;

d) leków;

2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie wyprodukowanych odpadów komunalnych:

a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;

W ilościach i z częstotliwościami zgodnymi ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
 
II.2.6)Szacunkowa wartość
 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/11/2019
Koniec: 30/06/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże powodującego wzrost wartości umowy nie więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w §10 ust. 1 umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z §10 ust. 1 umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.

2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 40 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95 % wartości umowy, określonej w §10 ust. 1 umowy.

3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.

4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Decyzja o realizacji bądź rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zdefiniowanego w SIWZ, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, stanowiące sumę iloczynów aktualnie obowiązującej średniej ważonej stawek jednostkowych za odbiór i transport poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie odebranych i przetransportowanych rodzajów odpadów, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 8 % do łącznej wartości określonej w §10 ust. 2 umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W pkt II.2.7) podano termin świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych do RIPOK, wynoszący 44 m-ce.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 223 900,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują oraz nie zamieszkują mieszkańcy zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska w Sektorze nr: V

Część nr: 5
 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90511000
 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL634
 
II.2.4)Opis zamówienia:

1.Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbiorze odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Miasta Gdańska oraz ich transport do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK Szadółki), zlokalizowanej w Zakładzie Utylizacyjnym Sp. z o.o. w Gdańsku, przy ul. Jabłoniowej 55, w Sektorze V (Część 5): Żabianka- Wejhera- Jelitkowo- Tysiąclecia, Oliwa, Osowa, Matarnia, Kokoszki, Jasień.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do wzoru umowy zawartego w Rozdziale 14 SIWZ.

2. W ramach niniejszego zamówienia usłudze podlega odbiór odpadów komunalnych:

1) od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie każdej ilości wyprodukowanych odpadów komunalnych:

a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;

b) zielonych;

c) wielkogabarytowych, zużytych opon;

d) leków;

2) od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obejmujący selektywne zbieranie wyprodukowanych odpadów komunalnych:

a) bio, resztkowych, szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych lub zmieszanych;

W ilościach i z częstotliwościami zgodnymi ze złożonymi przez właścicieli nieruchomości deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
 
II.2.6)Szacunkowa wartość
 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/09/2019
Koniec: 30/04/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
 
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

1. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy szacunkowych ilości odpadów do odbioru, jednakże powodującego wzrost wartości umowy nie więcej niż o 20 % w stosunku do wartości określonej w §10 ust. 1 umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości z §10 ust. 1 umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy.

2. W zakresie zamówienia opcjonalnego Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia świadczenia usług na podstawie pisemnego oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, które Zamawiający przekaże Wykonawcy nie później niż w terminie 40 dni od zrealizowania odbioru odpadów o wartości stanowiącej 95 % wartości umowy, określonej w §10 ust. 1 umowy.

3. Korzystanie z prawa opcji przez Zamawiającego może być dokonane jednorazowo na całą wartość zamówienia opcjonalnego lub w kilku częściach. W przypadku realizacji opcji w kilku częściach Zamawiający będzie składał Wykonawcy kolejne oświadczenia nie później niż przed momentem wyczerpania się wartości zamówienia opcjonalnego wynikającej z poprzednio złożonego oświadczenia.

4. Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia. Decyzja o realizacji bądź rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.

5. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji zdefiniowanego w SIWZ, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za faktyczne ilości wykonanych usług zrealizowanych na podstawie umowy, stanowiące sumę iloczynów aktualnie obowiązującej średniej ważonej stawek jednostkowych za odbiór i transport poszczególnych rodzajów odpadów oraz masy faktycznie odebranych i przetransportowanych rodzajów odpadów, powiększone o należny podatek VAT w wysokości 8 % do łącznej wartości określonej w §10 ust. 2 umowy.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
 
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W pkt II.2.7) podano termin świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych do RIPOK, wynoszący 44 m-ce.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 340 300,00 PLN.

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

1.1 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca (dla każdej części zamówienia) wykaże, że:

1.1.1 posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1454) oraz art. 43 ustawy z dnia 6.3.2018 roku - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 roku, poz. 650 ze zm.);

1.1.2 wpis do prowadzonego przez Marszałka Województwa Pomorskiego rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, (BDO, Dział VII) w zakresie kodów odpadów komunalnych, objętych przedmiotem zamówienia.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki udziału w postępowaniu musi spełniać każdy z wykonawców, który rzeczywiście będzie odbierał i transportował odpady.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1.2 Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował:

1.2.1 pojazdami niezbędnymi do wykonania zamówienia:

1) Pojazd ciężarowy z podwoziem trzyosiowym, bezpylny, z wrzutnikiem grzebieniowym i widłowym o min. DMC 5 t i normą spalin nie niższą niż Euro 5: cz. 1- 11, cz. 2- 5, cz. 3- 8, cz. 4- 9, cz. 5- 13

2) Pojazd ciężarowy z podwoziem dwuosiowym, bezpylny, z wrzutnikiem grzebieniowym i widłowym o min. DMC 5 t i normą spalin nie niższą niż Euro 5: cz. 1- 1, cz. 2- 5, cz. 3- 3, cz. 4- 0, cz. 5- 2

3) Pojazd ciężarowy, z urządzeniem HDS o udźwigu min. 1 t przy max. wysięgu i min. długości wysięgnika 5m i normą spalin nie niższą niż Euro 5: cz. 1- 2, cz. 2- 2, cz. 3- 2, cz. 4- 2, cz. 5- 2

4) Pojazd ciężarowy, z urządzeniem hakowym z podwoziem dwuosiowym o DMC min. 5 t i normą spalin nie niższą niż Euro 5: cz. 1- 3, cz. 2- 3, cz. 3- 3, cz. 4- 3, cz. 5- 3

5) Pojazd ciężarowy z urządzeniem hakowym z podwoziem trzyosiowym o DMC min. 5 t i normą spalin nie niższą niż Euro 5: cz. 1- 1, cz. 2- 0, cz. 3- 1, cz. 4- 1, cz. 5- 1

6) Pojazd ciężarowy skrzyniowy o DMC min. 5 t, i normą spalin nie niższą niż Euro 4: cz. 1- 4, cz. 2- 4, cz. 3- 4, cz. 4- 4, cz. 5- 4

7) Pojazd ciężarowy: śmieciarka typu MINI o wysokości maks. 2,8 m z podwoziem dwuosiowym o DMC max. 8 t i normą spalin nie niższą niż Euro 5: cz. 1- 2, cz. 2- 2, cz. 3- 2, cz. 4- 2, cz. 5- 2

8) Pojazd ciężarowy z zamkniętym obiegiem wody, przystosowany do mycia i dezynfekcji pojemników w miejscu odbioru odpadów (PGO), wyposażony w zbiorniki wody czystej i brudnej, umożliwiający obsługę pojemników o pojemności od 60 l do 1100 l. i normą spalin nie niższą niż Euro 4: cz. 1- 1, cz. 2- 1, cz. 3- 1, cz. 4- 1, cz. 5- 1

9) Pojazd – mobilne urządzenie myjące pojemniki, z zamkniętym obiegiem wody oraz podgrzaniem wody do min 60oC, przystosowane do mycia i dezynfekcji powierzchni wewn. i zewn. pojemników od 60l do 1100 l, z ciśnieniem roboczym min 120 bar i normą spalin nie niższą niż Euro 4: cz. 1- 1, cz. 2- 1, cz. 3- 1, cz. 4- 1, cz. 5- 1

10) Pojazd o DMC nie przekraczającej 3,5 t z wydzieloną przestrzenią na przewóz leków i normą spalin nie niższą niż Euro 4: 1 dla wszystkich części.

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część, Wykonawca może każdy pojazd wykazać tylko jeden raz, tj. dla jednej części zamów.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu może zostać spełniony łącznie.

1.2.2 bazą magaz- transp, spełniającą wszystkie wymagania określone w Rozp. Min. Środow. w spr. szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komun. od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 roku, poz. 122);

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część, Wykonawca może wykazać 1 bazę dla wszystkich Części.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

1.3 Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, należycie świadczył w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 m-cy usługi z zakresu transportu odpadów komunalnych minimum jednego z następujących kodów odpadów: (15 01 01), (15 01 02), (15 01 06), (15 01 07), (16 01 03), (20 01 01), (20 01 02), (20 01 08), (20 01 39), (20 02 01), (20 03 01), (20 03 01A), (20 03 07), (20 03 99), o łącznej masie nie mniejszej niż:

a) część 1: 15 000 Mg

b) część 2: 15 000 Mg

c) część 3: 15 000 Mg

d) część 4: 15 000 Mg

e) część 5: 15 000 Mg

W przypadku składania oferty na więcej niż jedną Część, Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem stanowiącym sumę mas transportowanych odpadów wymaganych dla poszczególnych Części, na które Wykonawca składa ofertę.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
 
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
 
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
 
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zamawiający:

— wymaga zawarcia umowy wg wzoru zawartego w Rozdziale 14 SIWZ,

— przewiduje możliwość udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp, do wysokości 50 % wartości zamów. podstaw. Zamówienie to zostanie udzielone na okres ok. 2 lat, maksymalnie do końca trwania umowy podstaw. i będzie polegało na powtórzeniu usług szczegółowo określonych w opisie przedmiotu zamówienia podstaw. Wykonawca będzie musiał wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu analog., jak w zamówieniu podstaw., z ew. modyfikacją wynikającą z zakresu zamówienia powtórzonego. Udzielenie zamów. z wolnej ręki zostanie poprzedzone negocjacjami. Zamów. z wolnej ręki zostanie udzielone na warunkach wynikających ze wzoru umowy (Rozdz. 14 SIWZ). Zamów. polegające na powtórzeniu podobnych usług zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówienie podstaw., jest zgodne z jego przedmiotem, a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamów. podstaw.

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
 
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
 
 
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
 
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
 
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 10:00
 
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
 
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
 
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 3 (od ustalonej daty składania ofert)
 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 13:00
Miejsce:

Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, POLSKA, pokój 132A

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert następuje przez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu, odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.

3. Termin związania ofertą, o którym mowa w IV.2.6) wynosi: 90 dni.

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Koniec roku 2022

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:

1) art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Ustawy;

2) art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.

2. Wykonawca składa wraz z ofertą:

1) ośw. dot. spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia (JEDZ);

2) wykaz narzędzi i urządzeń technicznych, o których mowa w Rozdziale 2 ust. 1 pkt 1.2. ppkt 1.2.1 SIWZ (pojazdy), dostępnych Wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami [na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu i w celu ustalenia punktacji w kryterium oceny ofert „Dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin (...)].

3. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 10 dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, tj.:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) aktualnego wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gdańska, zgodnie z art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U z 2018 roku, poz. 1454, 1629);

b) opisu bazy transportowo- magazynowej, o której mowa w Rozdz. 2, ust. 1, pkt 1.2 ppkt 1.2.2 SIWZ wraz z informacją o podstawie do dysponowania nią;

c) wykazu usług, o których mowa w Rozdz. 2, ust. 1, pkt 1.3 SIWZ wraz dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane należycie;

2) w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23) Ustawy Wykonawca,w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5Ustawy, składa oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w ormie oryginału).

5. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących kryteriów:

1) Cena - 60 %

2) Dysponowanie pojazdami z normą emisji spalin EURO 6 lub wyższą- 25 %

3) Dysponowanie pojazdami o zabudowie bębnowej do zbiórki odpadów BIO, posiadającymi funkcję rozcinania worków - 10 %

4) Wyposażenie PGO w zabudowie wielorodzinnej w co najmniej po jednym pojemniku dla każdej z frakcji: szkło, papier, metale i tworzywa sztuczne, ułatwiającym wrzucanie odpadów osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom - 5 %

VI.4)Procedury odwoławcze
 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
 
VI.4.3)Składanie odwołań
 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Metryczka publikacji