Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP
Publikacja archiwalna

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznejprzy ul. Biskupiej w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”

 

logo2
 

 

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:365482-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

2018/S 159-365482

 

Ogłoszenie o konkursie

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

 

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Nazwa i adresy

Gmina Miasta Gdańska, Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12

Gdańsk

80-803

Polska

Osoba do kontaktów: Anna Mościcka

Tel.: +48 583236185

E-mail: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

Faks: +48 583236529

Kod NUTS: PL634

 

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gdansk.pl

Informacja o zamówieniu wspólnym

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.gdansk.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

  •  

Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

 

Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

 

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”

Numer referencyjny: BZP.271.25.2018.AM

 

Główny kod CPV

71230000

 

Opis

Dodatkowy kod lub kody CPV

Opis zamówienia:

1.1. Celem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. Biskupiej w ramach projektu „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014–2020.

1.2. Wytyczne dla opracowania konkursowego zostały opisane w Części B Regulaminu konkursu.

1.3. Koncepcja ta będzie podstawą do opracowania Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie ustalenie zakresu i uszczegółowienia pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

 

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Numer identyfikacyjny projektu:

RPPM.08.01.01-22-0003/17

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki udziału

Kryteria kwalifikacji uczestników:

Warunki dotyczące zamówienia

Informacje dotyczące określonego zawodu

 

Sekcja IV: Procedura

Opis

Rodzaj procedury konkursu

Otwarta

Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:

 

Kryteria oceny projektów:

1. Kryteria oceny prac konkursowych:

1) Trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiązań z najbliższym otoczeniem;

2) Uwzględnienie potrzeb mieszkańców, zawartych w wytycznych znajdujących się w Części B Regulaminu konkursu;

3) Komfort i atrakcyjność użytkowania;

4) Realność proponowanych rozwiązań;

5) Kontekst historyczny;

6) Ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji.

 2. Kryteria opisane w pkt 1)-4) powyżej, będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako kryteria kluczowe i punktowane w skali 0-20 punktów każde.

 Kryteria opisane w pkt 5)-6) powyżej, będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako kryteria dodatkowe i punktowane w skali 0-10 punktów każde.

3. Każdy z Sędziów Sądu konkursowego będzie miał możliwość przyznania każdej ocenianej pracy konkursowej od 0 do 100 punktów. Trzy prace z największą ilością punktów zostaną poddane głosowaniu.

4. Przyznanie nagród nastąpi w drodze głosowania jawnego. Sąd konkursowy podejmie decyzje większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu konkursowego.

 

Informacje administracyjne

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 12/09/2018

Czas lokalny: 15:00

 

Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom

Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Nagrody i sąd konkursowy

 

Informacje o nagrodzie(-ach)

Zostaną przyznane nagrody: tak

liczba i wartość przyznawanych nagród:

1. Organizator konkursu może przyznać nagrody dla jednej, dwóch, lub trzech prac konkursowych w łącznej wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).

 2. Przewidziano następujący podział nagród pieniężnych:

Pierwsza nagroda: 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

Druga nagroda: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

Trzecia nagroda: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

3. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w ramach preliminowanej sumy nagród pieniężnych, w tym również prawo do nie przyznawania nagród.

4. Organizator konkursu, w oparciu o art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprosi Autora najwyżej ocenionej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie Dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

1. Wypłaty nagród pieniężnych i uwarunkowane są złożeniem listy podziału nagrody, tzn. listy osób przewidzianych do odbioru wypłat, podpisanej przez poszczególnych członków zespołu, biorących udział w konkursie (wymienionych w Załączniku nr 3 do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie), bądź osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika wraz z formularzem danych osobowych dla celów przekazania podatku dochodowego, który zostanie udostępniony z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

2. Wszystkie nagrody będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, a w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej - w terminie nie krótszym niż14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia. Wypłata nastąpi na indywidualne konta bankowe członków zespołu projektowego podane w liście podziału nagrody.

3. Nagrody pieniężne są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególności:

  • Ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 200).
  • Ustawa z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2343).
  • Ustawa z dnia 11.3.2004 r. o podatku dochodowym od towarów i usług (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1221 ze zm.).

Zamówienia po konkursie

Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak

Decyzja sądu konkursowego

Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:

Jacek Jabłoński- p.o. Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku

Anna Golędzinowska- Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego;

Joanna Sidorczak- Heinsohn- Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku;

Michał Szymański- Gdański Zarząd Dróg i Zieleni;

Wiesław Czabański- Stowarzyszenie Architektów Polskich;

Monika Rościszewska- Biuro Rozwoju Gdańska;

Agnieszka Rózga- Micewicz- Biuro Rozwoju Gdańska;

Dorota Kamrowska- Załuska- Prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich;

 

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

Informacje dodatkowe:

Ponieważ w przypadku wyboru procedury otwartej formularz ogłoszenia nie daje możliwości wpisania warunków udziału w sekcji III.1, zostały one wpisane w informacjach dodatkowych.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Uczestnikiem konkursu może być:

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”, spełniający następujące wymagania:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” każdy z Uczestników musi wykazać brak podstaw wykluczenia.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej (warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

a) co najmniej 1 osobą, która będzie wchodzić w skład zespołu projektowego i która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;*

b) co najmniej jedną osobą z tytułem architekta krajobrazu

* Uwaga: dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1332), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 roku, poz. 65).

Wymóg dotyczy zarówno uczestników biorących udział jako „osoba fizyczna”, jak i „osoba prawna”.

W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten może zostać spełniony łącznie.

2. Oceny spełnienia przez Uczestników konkursu warunków udziału w konkursie dokona Organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone.

TERMIN SKŁADANIA PRAC KONKURSOWYCH

Termin składania prac konkursowych: 21.12.2018 roku, godz. 15:00

SPOSÓB UZYSKANIA REGULAMINU KONKURSU

Regulamin konkursu (część A i B) dostępny jest na stronie www.bip.gdansk.pl, w zakładce Zamówieniapubliczne/Konkurs.

 

Procedury odwoławcze

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Środki ochrony prawnej przysługują Uczestnikowi konkursu jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora konkursu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 roku, poz. 1579 ze zm.).

Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

 

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

 

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17/08/2018

CZĘŚĆ A_REGULAMIN KONKURSU (6.15 MB)
Załącznik A.1 (156.52 KB)
Załącznik A.2a_2b (153.85 KB)
Załącznik A.3 (89.6 KB)
Załącznik A.4 (153.77 KB)
Załącznik A.5 (150.4 KB)
Załącznik A.6 (151.16 KB)
Załącznik A.7 (206.6 KB)
CZĘŚĆ B _REGULAMIN KONKURSU (12.84 MB)
B.1.Obszar konkursu (610.19 KB)
B.2.Granice konkursu na zdjęciu lotniczym (7.34 MB)
B.3.Mapa sytuacyjno-wysokościowa z uzbrojeniem terenu (1015.92 KB)
B.4.Stan planistyczny (655.38 KB)
B.5.Oznaczenia na rysunku planu (327.79 KB)
B.6.Struktura własności (157.43 KB)
B.7.Uwarunkowania konserwatorskie (577.53 KB)
B.8.Wstępna waloryzacja zieleni (624.95 KB)
B.9.Przedsięwzięcia inwestycyjne, wydane decyzje administracyjne (213.72 KB)
B.10 Wytyczne MKZ (617.42 KB)
B.11 Wyciąg z Wytycznych GZDiZ (329.06 KB)
B.12. Wytyczne Gdańskie Wody (927.91 KB)
B.13 Wytyczne UMG - WBiZK (745.28 KB)
 
informacja o terminie ogłoszenia wyników konkursu (148.66 KB)
informacja o wynikach konkursu (819.63 KB)
ogłoszenie o wynikach konkursu (98.09 KB)
Metryczka publikacji