Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP
Publikacja archiwalna

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku"

 
28/01/2019    S19    - - Usługi - Konkurs na projekt - Procedura otwarta 

Polska-Gdańsk: Organizowanie architektonicznych konkursów projektowych

2019/S 019-041535

Ogłoszenie o konkursie

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Miasta Gdańsk, Urzad Miejski w Gdańsku
Biuro Zamówień Publicznych, ul. Nowe Ogrody 8/12
Gdańsk
80-803
Polska
Osoba do kontaktów: Wioleta Maj-Stopczyńska
Tel.: +48 583236128
E-mail: wioleta.maj-stopczynska@gdansk.gda.pl
Kod NUTS: PL634

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.gdansk.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.gdansk.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

 

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”

 

Numer referencyjny: BZP.271.26.2018
II.1.2)Główny kod CPV
71230000
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.4)Opis zamówienia:

 

1.1. Celem konkursu jest wyłonienie, poprzez weryfikację i ocenę zgodnie z zasadami Regulaminu, najlepszej pod względem przestrzennym, funkcjonalnym i architektonicznym koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Oruńskiego w ramach projektu „Rewitalizacja Oruni w Gdańsku”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014–2020.

1.2. Wytyczne dla opracowania konkursowego zostały opisane w Części B Regulaminu konkursu.

1.3. Koncepcja ta będzie podstawą do opracowania Dokumentacji projektowej umożliwiającej realizację Inwestycji. Uczestnik konkursu, którego pracę Sąd konkursowy uzna za najlepszą, zostanie zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki, których przedmiotem będzie ustalenie zakresu i uszczegółowienia pracy konkursowej polegające na opracowaniu Dokumentacji projektowej.

 

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

 

RPPM.08.01.01-22-0002/17

 

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.10)Kryteria kwalifikacji uczestników:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.2)Rodzaj procedury konkursu
Otwarta
IV.1.7)Nazwy uczestników już zakwalifikowanych:
IV.1.9)Kryteria oceny projektów:

 

4. Ocena merytoryczna prac konkursowych

4.1. Oceny merytorycznej prac konkursowych dokonuje Sąd konkursowy.

4.2. Ocena prac konkursowych jest dokonywana w oparciu o część graficzną i część opisową pracy.

4.3. Sąd konkursowy dokonuje oceny prac konkursowych w oparciu o następujące kryteria:

1) Trafność rozwiązań funkcjonalnych i programowo-przestrzennych ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla wszystkich użytkowników oraz powiązań z najbliższym otoczeniem;

2) Uwzględnienie potrzeb mieszkańców, zawartych w wytycznych znajdujących się w Części B Regulaminu konkursu;

3) Komfort i atrakcyjność użytkowania;

4) Realność proponowanych rozwiązań;

5) Kontekst historyczny;

6) Ekonomika proponowanych rozwiązań ze szczególnym uwzględnieniem ekonomiki kosztów eksploatacji.

4.4. Kryteria opisane w pkt 4.3 ppkt 1)-4) powyżej, będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako kryteria kluczowe i punktowane w skali 0-20 punktów każde.

Kryteria opisane w pkt 4.3 ppkt 5)-6) powyżej, będą brane pod uwagę przez Sąd konkursowy jako kryteria dodatkowe i punktowane w skali 0-10 punktów każde.

4.5. Każdy z Sędziów Sądu konkursowego będzie miał możliwość przyznania każdej ocenianej pracy konkursowej od 0 do 100 punktów. Trzy prace z największą ilością punktów zostaną poddane głosowaniu.

4.6. Przyznanie nagród nastąpi w drodze głosowania jawnego. Sąd konkursowy podejmie decyzje większością głosów. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Sądu konkursowego.

 

IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 18/02/2019
Czas lokalny: 15:00
IV.2.3)Data wysłania zaproszeń do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać projekty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.3)Nagrody i sąd konkursowy
IV.3.1)Informacje o nagrodzie(-ach)
Zostaną przyznane nagrody: tak
liczba i wartość przyznawanych nagród:

 

1. Organizator konkursu może przyznać nagrody dla jednej, dwóch, lub trzech prac konkursowych w łącznej wysokości 30 000 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).

2. Przewidziano następujący podział nagród pieniężnych:

Pierwsza nagroda 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych),

Druga nagroda 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych),

Trzecia nagroda 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych),

3. Sąd konkursowy zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród w ramach preliminowanej sumy nagród pieniężnych, w tym również prawo do nie przyznawania nagród.

4. Propozycję przyznania określonych nagród przygotowuje Sąd konkursowy, a zatwierdza Organizator konkursu.

5. Organizator konkursu, w oparciu o art. 111 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, zaprosi Autora najwyżej ocenionej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej, będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej.

 

IV.3.2)Szczegóły dotyczące płatności dla wszystkich uczestników:

 

1. Wypłaty nagród pieniężnych uwarunkowane są złożeniem listy podziału nagrody, tzn. listy osób przewidzianych do odbioru wypłat, podpisanej przez poszczególnych członków zespołu, biorących udział w konkursie (wymienionych w Załączniku nr 2a, 2b do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie), bądź osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika wraz z formularzem danych osobowych dla celów przekazania podatku dochodowego, który zostanie udostępniony z chwilą rozstrzygnięcia konkursu.

2. Wszystkie nagrody będą wypłacone w terminie nie krótszym niż 15 dni i nie dłuższym niż 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, a w przypadku wniesienia środków ochrony prawnej - w terminie nie krótszym niż 14 dni od wydania ostatecznego wyroku lub postanowienia. Wypłata nastąpi na indywidualne konta bankowe członków zespołu projektowego podane w liście podziału nagrody.

3. Nagrody pieniężne są kwotami brutto i podlegają opodatkowaniu zgodnie ze stosownymi przepisami. Wymienione nagrody zostaną wypłacone z zastosowaniem odpowiednich w tym zakresie przepisów, w szczególności:

— Ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.).

— Ustawa z dnia 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm.).

— Ustawa z dnia 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 2174 ze zm.).

 

IV.3.3)Zamówienia po konkursie
Wszelkie zamówienia na usługi następujące po konkursie zostaną udzielone zwycięzcy lub jednemu ze zwycięzców konkursu: tak
IV.3.4)Decyzja sądu konkursowego
Decyzja sądu konkursowego jest wiążąca dla instytucji zamawiającej/podmiotu zamawiającego: nie
IV.3.5)Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego:
1) Jacek Jabłoński p.o. Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
2) Anna Golędzinowska - Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego;
3) Joanna Sidorczak- Heinsohn - Wydział Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
4) Michał Szymański - Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
5) Wiesław Czabański - Stowarzyszenie Architektów Polskich;
6) Monika Rościszewska - Biuro Rozwoju Gdańska;
7) Anna Fikus- Wójcik - Biuro Rozwoju Gdańska;
8) Dorota Kamrowska- Załuska - Prezes Gdańskiego Oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich;

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

 

Ponieważ w przypadku wyboru procedury otwartej formularz ogłoszenia nie daje możliwości wpisania warunków udziału w sekcji III.1, zostały one wpisane w informacjach dodatkowych.

Warunki udziału w konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być:

Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana również „Uczestnikiem konkursu samodzielnie biorącym udział w konkursie” bądź podmioty te występujące wspólnie, jako „Uczestnicy konkursu wspólnie biorący udział w konkursie”, spełniający następujące wymagania:

1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” każdy z Uczestników musi wykazać brak podstaw wykluczenia.

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej poprzez dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania pracy konkursowej.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku:

Warunek zostanie spełniony, jeśli Uczestnik konkursu wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował:

a) co najmniej 1 osobą, która będzie wchodzić w skład zespołu projektowego i która posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;*

b) co najmniej jedną osobą z tytułem architekta krajobrazu

* Uwaga: dopuszcza się także kwalifikacje równoważne, zdobyte w innych państwach na zasadach określonych w art. 12a ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 roku, poz. 1202), z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2272).

Wymóg dotyczy zarówno uczestników biorących udział jako „osoba fizyczna”, jak i „osoba prawna”.

W przypadku „Uczestników konkursu wspólnie biorących udział w konkursie” warunek ten może zostać spełniony łącznie.

2. Oceny spełnienia przez Uczestników konkursu warunków udziału w konkursie dokona Organizator konkursu w oparciu o wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie oraz oświadczenia i dokumenty wraz z nimi złożone.

Termin składania prac konkursowych

Termin składania prac konkursowych: 24.5.2019 roku, godz. 15:00

Sposób uzyskania regulaminu konkursu

Regulamin konkursu (część A i B) dostępny jest na stronie www.bip.gdansk.pl, w zakładce Zamówieniapubliczne/Konkurs.

 

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

 

Środki ochrony prawnej przysługują Uczestnikowi konkursu jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Organizatora konkursu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.).

Środkami ochrony prawnej są:

— odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy,

— skarga do sądu, zgodnie z art. 198a ustawy.

 

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/01/2019
 
Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu Część A - formalna (6.36 MB)
Załącznik A.1- Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie (155.86 KB)
Załącznik A.2a i 2b - Wzory pełnomocnictw dla Uczestników biorących udział w konkursie (153.85 KB)
Załącznik A.3_ Jednolity Europejski Dokument Zamówienia  (83.91 KB)
Załącznik A.4 - Wzór wykazu osób (153.32 KB)
Załącznik A.5 - Informacja o planowanych kosztach (150.22 KB)
Załącznik A.6 - Wzór karty identyfikacyjnej (150.9 KB)
Załącznik A.7- Istotne Postanowienia Umowy (209.89 KB)
Regulamin konkursu Część B - merytoryczna (5.69 MB)
B.1.Obszar konkursu (537.11 KB)
B.2.Granice konkursu na zdjęciu lotniczym (6.97 MB)
B.3.Granice konkursu na mapie sytuacyjno_wysokościowej z uzbrojeniem terenu (1.15 MB)
B.4.Stan planistyczny (697.51 KB)
B.5.Oznaczenia na rysunku planu (994.91 KB)
B.6.Struktura własności (153.59 KB)
B.7.Uwarunkowania konserwatorskie (611.52 KB)
B.8.Wstępna waloryzacja drzewostanu (1.21 MB)
B.9.Przedsięwzięcia inwestycyjne, wydane decyzje administracyjne (592.49 KB)
B.10. Wytyczne do koncepcji oświetlenia_14.01.2019 (230.71 KB)
B.11. Warunki techniczne przebudowy sieci wod-kan (1.01 MB)
B.12 Wyciąg z pisma Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni_14.01.2019 (200.7 KB)
B.13. PISMO MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW (296.82 KB)
B.14.Koncepcja skweru zlokalizowanego na działce 212 ob-ręb 109_ok (5.25 MB)
B.15. Wytyczne Wydz, Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UMG (591.69 KB)
B.16. Wytyczne Gdańskie Wody (927.91 KB)
Odpowiedzi na pytania - pismo z dn. 06.02.2019 r. (424.67 KB)
Informacja o miejscu i terminie ogłoszenia wyników konkursu (147.85 KB)
 
Zawiadomienie o wynikach rozstrzygnięcia konkursu (657.96 KB)
Zestawienie punktacji prac spełniających wymagania konkursu (218.99 KB)
Ogłoszenie o wynikach konkursu (88.59 KB)
Informacja o członkach zespołu projektowego (183.29 KB)
Metryczka publikacji