BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku
Urząd Miejski w Gdańsku Herb Miasta Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP

Dotacja na wykonanie ogrodu deszczowego

Formularze do pobrania:

W przypadku, gdy osoba fizyczna lub podmiot prowadzi (lub ma zarejestrowaną) działalność gospodarczą pod adresem nieruchomości na której zostało zrealizowane zadanie objęte dotacją lub nieruchomość ta stanowi własność firmy wnioskodawcy – wnioskodawca jest zobowiązany do przedłożenia poniższych informacji:

 

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

1) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem);

2) koncepcję wykonania ogrodu deszczowego, opisaną według wzoru w „błękitnej karcie”, uzgodnioną przez Gdańskie Wody sp. z o.o.;

3) kserokopie rachunków lub faktur dokumentujące poniesione wydatki na wykonania ogrodu deszczowego (oryginały rachunków/faktur należy okazać w dniu podpisania umowy dotacji);

4) zgodę właściciela/współwłaściciela nieruchomości na wykonanie ogrodu deszczowego i wypłatę dotacji – według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku;

5) uchwałę właścicieli lokali wyrażającą zgodę na wykonanie ogrodu deszczowego – w przypadku, gdy wniosek składany jest przez wspólnotę/spółdzielnię mieszkaniową;

6) protokół odbioru wykonania ogrodu deszczowego zawierający kwalifikację poniesionych kosztów oraz dokumentację fotograficzną wykonanego ogrodu deszczowego, podpisany przez Gdańskie Wody sp. z o.o. – według wzoru opracowanego przez Urząd Miejski w Gdańsku.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wnioski rozpatrywane są w kolejności wpływu.
Wnioski należy składać w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
Wnioski nie rozpatrzone w roku, w którym zostały złożone – podlegają rozpatrzeniu w roku następnym.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko informacji i składania korespondencji
tel. 58 323 71 30

SEKRETARIAT WYDZIAŁU ŚRODOWISKA URZĘDU MIEJSKIEGO W GDAŃSKU
ul. Piekarnicza 16 pok. 15
tel. 58 768 82 00

Wnioski można składać również drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Środowiska, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową – o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska, Referat Zmian Klimatycznych
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba Wydziału Środowiska: ul. Piekarnicza 16
pokój nr 28, tel. 58 768 82 28

Tryb odwoławczy:

Na odrzucenie wniosku w procesie kwalifikacji – odwołanie nie przysługuje.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XVIII/450/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną"

Uchwała Nr XX/531/20 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu udzielania dotacji celowych na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną”

Inne informacje:

O udzielenie dotacji ubiegać się mogą  podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych:

  1. osoby fizyczne,
  2. wspólnoty mieszkaniowe,
  3. osoby prawne,
  4. przedsiębiorcy.

Wysokość dotacji ustala się według następujących zasad:

1) 80 % wydatków ale nie więcej niż 5 000 zł dla osób fizycznych, osób prawnych i przedsiębiorców, z wyłączeniem wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych;

2) 80% wydatków ale nie więcej niż 10 000 dla wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

 

Ogród deszczowy powinien być wykonany zgodnie z ogólnymi wytycznymi zagospodarowania wód opadowych, zawartymi w gdańskim poradniku małej retencji pt. „Ogród deszczowy w 5 krokach”, opracowanym przez spółkę Gdańskie Wody sp. z o.o. Poradnik i ogólne wytyczne dostępne są na stronie spółki Gdańskie Wody (www.gdanskiewody.pl) .

Wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymania inwestycji przez co najmniej trzy kolejne lata kalendarzowe licząc od dnia odbioru przez Gdańskie Wody Sp. z o.o. W przypadku nie dopełnienia wyżej wymienionego warunku dotacja podlega zwrotowi.

Warunkiem udzielenia dotacji jest wyrażenie zgody, przez wnioskodawcę, na rozpowszechnianie, utrwalanie i archiwizację dokumentacji fotograficznej i danych ogrodu przez Gminę Miasta Gdańska, jednostki organizacyjne z udziałem Miasta Gdańska i spółki z udziałem Gminy Miasta Gdańska.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją zadania po jego zakończeniu.

Dotacją objęte są wydatki poniesione w roku kalendarzowym, w którym złożono wniosek o dotację jak również w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku.

Dotacje wypłacane są do wyczerpania środków finansowych zarezerwowanych na dany rok budżetowy.

metryczka publikacji