Zezwolenie na utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wniosek (podanie) zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1683) oraz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz.U. 2021 poz. 735 ze zm.) oraz par. 1,2,3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Wsi z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie warunków i sposobu hodowania i utrzymania chartów rasowych i ich mieszańców (Dz.U. 2010 Nr 135 poz. 909) ma zawierać:

 • imię, nazwisko i adres osoby zamierzającej utrzymywać psa,
 • informację o pochodzeniu psa,
 • informację o rasie, wieku i płci psa ,
 • informację o sposobie oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,
 • informację o miejscu i warunkach w jakich wnioskodawca zamierza utrzymywać psy .

Opłata skarbowa:

Dowód wpłaty dołącza się do wniosku:

82,00 złote za wydanie zezwolenia

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Zgodnie z KPA (art. 35, par.3) – w ciągu miesiąca, w przypadku szczególnie skomplikowanym do dwóch miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko informacji i składania korespondencji
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Przyrody i Rolnictwa
siedziba wydziału
80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 32/34
pokój nr 8 (parter)
tel. 58 768 82 36

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1683).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2020, poz 1546 ze zm.).

Inne informacje:

 • Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska (80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12).

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Ujęte we wniosku dane przetwarzane będą w celu jego realizacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Osoba podająca swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych wynika z obowiązku prawnego wskazanego w Ustawie Prawo Łowieckie art. 10.

 • upoważnienie/pełnomocnictwo wydane przez posiadacza psa jeżeli wnioskodawcą lub odbiorcą decyzji jest inna osoba, z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie upoważnienia w wysokości 17 zł.

Upoważnienie/Pełnomocnictwo udzielone: małżonkowi, wstępnym (rodzice, babcia, dziadek, prababcia, pradziadek), zstępnym (dzieci, wnuki, prawnuki) lub rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Metryczka publikacji