Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt , a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Miasta Gdańska

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • wniosek zawierający informacje zgodnie z art. 8 ust. 1  Ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.  Dz. U. 2020, poz. 1439), tzn.:
  • imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
  • określenie przedmiotu i obszaru działalności,
  • określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
  • informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
  • proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności,
  • określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia,
 • zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wypis z RHB lub zaświadczenie o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego, ponadto w przypadku stowarzyszeń – statut stowarzyszenia lub inne dokumenty określające status prawny przedsiębiorcy (kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę).

Opłata skarbowa:

Przy składaniu wniosku:

 • załączyć dowód wpłaty 616,00 zł.

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania uzupełnienia wniosku w przypadku stwierdzenia ewentualnych braków.
Informację o wydanej decyzji wnioskodawca otrzymuje pocztą wraz z wezwaniem do wniesienia opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko informacji i składania korespondencji
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Przyrody i Rolnictwa
siedziba wydziału
80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 32/34
pokój nr 8 (parter)
tel. 58 768 82 36

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1439),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - załącznik do ustawy tabela część III pkt.44 ppkt. 1, (t.j. Dz.U. 2020, poz. 1546 ze zm.),
 • uchwała nr XVII/423/19 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 listopada 2019 (Dz. Urz. Woj. Pom. 2019, poz. 6252)

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Metryczka publikacji