Wpis do rejestru zwierząt podlegających ochronie na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wniosek (podanie) zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z  16 kwietnia 2004 r. (t.j.  Dz. U. 2021, poz. 1098 ze zm.) ma zawierać:

 • imię, nazwisko i adres posiadacza lub prowadzącego hodowlę,
 • adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,
 • liczbę zwierząt posiadanych lub hodowlanych,
 • nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,
 • datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,
 • datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,
 • płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
 • opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,
 • cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,
 • numer i datę wydania:
  • zezwolenia na import zwierzęcia do kraju;
   • albo - zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku
   • albo - dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli;
   • albo - innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia.
 • Do wniosku należy dołączyć kopię jednego z ww. dokumentu, na który powołuje się składający wniosek. Kopia wymaga potwierdzenia za zgodność z oryginałem. W przypadku składania obcojęzycznego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierząt, wystawionego przez hodowcę z obszaru Unii Europejskiej  należy do wniosku dołączyć tłumaczenie sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.

Opłata skarbowa:

Dowód wpłaty dołącza się do wniosku:

 • 26,00 zł za każdy wpisywany gatunek do rejestru

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej w ciągu o 14 dni od złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko informacji i składania korespondencji
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Przyrody i Rolnictwa
siedziba wydziału
80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 32/34
pokój nr 8 (parter)
tel. 58 768 82 05, 58 768 82 09

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2021, poz. 1098 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.  Dz. U. 2020, poz. 1546 ze zm.).

Inne informacje:

 • Obowiązek zgłoszenie do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia ,
 • Wniosek o dokonanie wpisu zmian lub wykreślenie z rejestru należy złożyć w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku,
 • Wydanie zaświadczenia na wniosek zainteresowanego o dokonaniu zmian lub wykreślenia z rejestru zwierząt podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł.
Metryczka publikacji