Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z wyłączeniem terenów wpisanych do rejestru zabytków

 Uwaga:

Do wniosku można dołączyć zdjęcie drzewa/drzew w ujęciu ogólnym i w okolicy pnia (dla każdego drzewa osobno). Na zdjęciu pnia - musi być widoczna miarka /np. centymetr krawiecki, taśma miernicza itp./ otaczająca pień drzewa na wysokości 130 cm i widniejąca na niej wartość w celu możliwości weryfikacji obwodu drzewa.

W przypadku krzewów, których powierzchnię podaje się w m2 można dołączyć zdjęcie z widocznym pomiarem na miarce długości i szerokości obszaru zajmowanego przez krzewy

Formularze do pobrania

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wniosek zgodnie z art. 83 b ust. 1 ustawy o ochronie przyrody z dn. 16 kwietnia 2004 r. (t. j. Dz. U. 2022, poz. 916) ma zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 2. oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 3. zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
 4. nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
 5. obwód pnia drzewa mierzony na wys. 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni – obwód każdego z pni,
  2. nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 6. wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 7. miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 8. rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
 9. projekt planu:
  1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  2. przesadzenie drzewa lub krzewu - jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 10. decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000 , w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 11. zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1-4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15 ww. ustawy o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.

Pouczenie: Oświadczenie, o którym mowa w art. 83 ust. 1 pkt 2 i 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca od dnia wpłynięcia kompletnego wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko informacji i składania korespondencji
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Przyrody i Rolnictwa
siedziba wydziału
80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 32/34
pokój nr 7, 8 (parter)
tel. 58 768 82 09, 58 768 82 12, 58 768 82 05, 58 768 82 34, 58 768 82 04

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2022, poz. 916),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U.2017, poz. 1330),
 • Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. 2022, poz. 2000).

Inne informacje:

Komunikat

W przypadku usuwania drzew, krzewów ozdobnych z terenów nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Gdańska z wyłączeniem terenów oddanych w użytkowanie wieczyste wniosek należy złożyć do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27.

W przypadku usuwania drzew, krzewów zarówno owocowych jak i ozdobnych, z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków- wniosek należy złożyć do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4

Kompetencje PWKZ : obszary wpisane do rejestru zabytków pod:

 • nr 15 – terytorium Miasta Gdańska /Stare Miasto/
 • nr 850 – układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem potoku Oliwskiego
 • nr 970 – zespół zabudowy ul. Jaśkowa Dolina
 • nr 847 – kolonia domów robotniczych fund. dr Abegga /rejon ul. Czarnej, Miedzianej/
 • nr 820 – kolonia domów robotniczych fund. dr Abegga /okolice Politechniki/
 • nr 1013 – zabytkowy zespół urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie
 • nr 1119 – zespół ruralistyczny przedmieścia Św. Wojciech

W jakich przypadkach nie występuje się do Urzędu Miejskiego z wnioskiem o wydanie zezwolenia prezydenta na usunięcie drzew/krzewów:

Nie występuje się wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów w przypadku planowanej wycinki:

 1. krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o pow. do 25 m2;
 2. krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej na terenach zieleni;
 3. drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:
  1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
  • 3a) drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
   UWAGA:
   Jeżeli obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza wartości podane w ww. pkt.3) właściciel nieruchomości zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzew - zgodnie z procedurą: Drzew - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;
  • 3b) drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego;
 4. drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach;
 5. drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących  na terenach zieleni;
 6. drzew lub krzewów usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych;
 7. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z obszarów położonych między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału przeciwpowodziowego, z wału przeciwpowodziowego i terenu w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
 8. drzew lub krzewów, które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 9. drzew lub krzewów stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu;
 10. drzew lub krzewów usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu ze względu na potrzeby związane z utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;
 11. drzew lub krzewów usuwanych z obszaru parku narodowego lub rezerwatu przyrody nieobjętego ochroną krajobrazową;
 12. drzew lub krzewów usuwanych w ramach zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych parku narodowego lub rezerwatu przyrody, planu ochrony parku krajobrazowego, albo planu zadań ochronnych lub planu ochrony dla obszaru Natura 2000;
 13. prowadzenia akcji ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej lub inne właściwe służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia;
 14. drzew lub krzewów stanowiących złomy lub wywroty usuwanych przez:
  1. jednostki ochrony przeciwpożarowej, jednostki Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, właścicieli urządzeń o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego, zarządców dróg, zarządców infrastruktury kolejowej, gminne lub powiatowe jednostki oczyszczania lub inne podmioty działające w tym zakresie na zlecenie gminy lub powiatu,
  2. inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot;
 15. drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust. 2f.

Kto może wystąpić z wnioskiem:

W przypadku gdy usunięcie drzew/krzewów wymaga uzyskania zezwolenia na ich wycinkę z wnioskiem występuje:

 1. posiadacz nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości;
 2. właściciel urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny /t.j. Dz. U. 2022 poz. 1360/, zwanej dalej „Kodeksem cywilnym” – jeżeli drzewo lub krzew zagrażają funkcjonowaniu tych urządzeń /dotyczy to linii energetycznych, gazociągów, ciepłociągów, wodociągów, kanalizacji san. i innych urządzeń przesyłowych/

Uwaga:

Zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez:

 1. spółdzielnię mieszkaniową*
 2. wspólnotę mieszkaniową*, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali /t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1048/;
 3. zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa
 4. użytkownika wieczystego,
 5. posiadacza nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

* Spółdzielnia mieszkaniowa informuje, w sposób zwyczajowo przyjęty, członków spółdzielni, właścicieli budynków lub lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, a zarząd wspólnoty mieszkaniowej – członków wspólnoty, o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, wyznaczając co najmniej 30-dniowy termin na zgłaszanie uwag. Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 12 miesięcy od upływu terminu na zgłaszanie uwag.

W przypadku gdy nieruchomość, na której rośnie zieleń jest współwłasnością wymagane są podpisy współwłaścicieli.

Nowe zarządzanie

Dla wniosków z datą wpływu po 18 marca 2022, przewidywana liczba nasadzeń jako rekompensacja przyrodnicza, obliczana jest na podstawie Zarządzenia Prezydent Miasta Gdańska nr 472/22 z dnia 18 marca 2022 w sprawie określenia szczegółowych warunków obliczania liczby i powierzchni nasadzeń zastępczych na terenie Gminy Miasta Gdańska

 

Właściwa pielęgnacja drzew:

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba, że mają na celu:

 1. usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
 2. utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa;
 3. wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa /na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia takiego zabiegu/.

Na przeprowadzenie ww. zabiegów nie jest wymagane zezwolenia.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony stanowi uszkodzenie drzewa.

Usunięcie gałęzi w wymiarze przekraczającym 50% korony stanowi zniszczenie drzewa.

Uszkodzenie, zniszczenie lub usunięcie drzew bez wymaganego prawem zezwolenia podlega karze administracyjnej.

Metryczka publikacji