Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemne zgłoszenie eksploatacji instalacji wprowadzającej gazy lub pyły do powietrza, zawierające:

   1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby, wraz z numerami NIP, PESEL, REGON,
   2) adres zakładu, na terenie którego prowadzona jest eksploatacja instalacji,
   3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
   4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
   5) wielkość i rodzaj emisji,
   6) opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji,
   7) informację czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgody z obowiązującymi przepisami.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 Prawa Ochrony Środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, zgłoszenie powinno zawierać także informacje o:

   1) sektorze, w którym działa dane źródło spalania paliw lub zakład, w którym to źródło jest eksploatowane (kod Polskiej Klasyfikacji Działalności),
   2) numerze REGON prowadzącego instalację,
   3) nominalnej mocy cieplnej źródła spalania paliw wyrażonej w MW,
   4) rodzaju źródła spalania paliw, z uwzględnieniem rodzajów źródeł spalania paliw, dla których w przepisach są zróżnicowane standardy emisyjne,
   5) rodzaju i przewidywanym udziale procentowym wykorzystywanych paliw, z uwzględnieniem rodzajów paliw, dla których są zróżnicowane standardy emisyjne,
   6) obowiązujących dane źródło spalania paliw standardach emisyjnych,
   7) dacie oddania źródła spalania paliw do użytkowania, a jeżeli ta data nie jest znana - dowód na to, że użytkowanie źródła spalania paliw rozpoczęto przed dniem 20 grudnia 2018 r. albo po dniu 19 grudnia 2018 r.,
   8) przewidywanym czasie użytkowania źródła spalania paliw w ciągu roku oraz przewidywanym średnim obciążeniu podczas użytkowania wyrażonym w procentach.

W przypadku źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla którego standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 Prawa Ochrony Środowiska, będącego częścią instalacji wymagającej zgłoszenia, którego czas użytkowania liczony jako średnia krocząca:

   1) z pięciu lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano przed dniem 19 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania nie później w dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku, a jeżeli jest to źródło służące wyłącznie do wytwarzania ciepła w razie wystąpienia nadzwyczajnie niskich temperatur, nie więcej niż 1000 godzin w ciągu roku,
   2) z trzech lat - dla źródła spalania paliw oddanego do użytkowania po dniu 19 grudnia 2018 r., a w przypadku gdy pozwolenie na budowę źródła wydano po dniu 18 grudnia 2017 r., oddanego do użytkowania po dniu 20 grudnia 2018 r. - wynosi nie więcej niż 500 godzin w ciągu roku,
   - do zgłoszenia należy dołączyć także oświadczenie o nieprzekraczaniu tego czasu użytkowania.

   2. W przypadku przedsiębiorców niebędących osobami fizycznymi, dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym.

   3. Pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby.

   4. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej:

 • za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Opłata skarbowa:

 1. 120 zł – opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora.


Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

W przypadku instalacji wymagającej zgłoszenia, której częścią jest źródło spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, dla której standardy emisyjne są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 146 ust. 3 Prawa Ochrony Środowiska, organ właściwy do przyjęcia zgłodzenia ustala, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji tej instalacji, w szczególności warunki i wielkość emisji.

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeśli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia (decyduje data wpływu do urzędu) nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Termin załatwienia:

Do 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia dotyczącego źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej nie mniejszej niż 1 MW i mniejszej niż 50 MW, ustalonej z uwzględnieniem trzeciej zasady łączenia, organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia, informuje w formie pisemnej prowadzącego instalację o przyjęciu zgłoszenia oraz wszczyna postępowanie o wydanie decyzji, o której mowa w punkcie 6. W przypadku instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny, termin o którym mowa powyżej, jest liczony od upływu terminu do wniesienia sprzeciwu.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16,
tel. 58 323 60 64 ,60 65,60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Polityki Ekologicznej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba wydziału ul. Kartuska 32/34
pokój 13 , tel. 58 768 82 00, 58 768 82 26

Tryb odwoławczy:

Od decyzji sprzeciwu służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 • art. 152 i 154 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz.U.2024.54),
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2023.2111),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Nr 130, poz. 880 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881),
 • kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jedn. Dz.U.2023.775).

Inne informacje:

Zgłoszenia instalacji należy dokonać przed rozpoczęciem jej eksploatacji, a dla instalacji istniejących, w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta tym obowiązkiem. Instalacje, których eksploatacja wymaga zgłoszenia, wynikają z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880).

Metryczka publikacji