Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Interwencja w sprawie uciążliwości hałasowych

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie - pisemny wniosek o interwencję na uciążliwość hałasową istniejącego podmiotu gospodarczego z podaniem nazwiska i adresu zgłaszającego.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Rozpatrzenie interwencji:

  • ustalenie sytuacji prawnej i wykonanie pomiarów kontrolnych celem stwierdzenia stanu faktycznego,
  • w przypadku stwierdzenia przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu poza terenem zakładu, przeprowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu,
  • wysyłka decyzji pocztą.

Termin - zgodnie z k.p.a.:

  • niezwłocznie rozpatrzenie interwencji,
  • do - jednego miesiąca od daty zakończenia postępowania dowodowego w toczącym się postępowaniu administracyjnym.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16,
tel. 58 323 60 64 ,60 65,60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

 

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Jakości Środowiska
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

siedziba Wydziału: ul. Kartuska 32/34, 80-104 Gdańsk
pokój nr 11, tel. 58 768 82 15, 58 768 82 25

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji służy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 za pośrednictwem Wydziału w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

  • Art. 115a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) oraz § 1 i § 2 rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112),
  • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2022 poz. 2000).

Inne informacje:

Rozpatrywane będą zgłoszenia o interwencję zawierające dane kontaktowe zgłaszającego (adres e-mail, numer telefonu)  oraz informacje umożliwiające identyfikację podmiotu gospodarczego emitującego ponadnormatywny hałas.

Metryczka publikacji