BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wydawanie jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Formularz do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy –

Rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia) oraz sprzedaż napojów alkoholowych  przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (detal).

Zezwolenia dzielą się na rodzaje:

  A - do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo;

  B - powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa);

  C - powyżej 18% zawartości alkoholu.

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię stałego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z  dowodem opłaty potwierdzającym ważność zezwolenia
 • pisemną zgodę organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych
 • szkic terenu objętego imprezą z najbliższym otoczeniem i  zaznaczonym punktem sprzedaży napojów alkoholowych

Opłata skarbowa: 

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

 1. Opłatę należy wnieść przed wydaniem zezwolenia, na rachunek gminy  w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń, która wynosi:

- 43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających  do 4,5%   alkoholu oraz piwa,
- 43,75 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
- 175 zł - za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu.

 1. W opisie wpłaty należy podać przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, adres punktu sprzedaży, tytuł wpłaty.


Opłatę administracyjną należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w pokoju Urzędu Stanu Cywilnego nr 136 i 137 (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 na rachunek bankowy:

Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu. Informujemy, że wymienione konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat administracyjnych oraz danej procedury urzędowej.

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 71 1240 1268 1111 0010 3877 3603
(przedsiębiorcę prowadzącego sprzedaż napojów alkoholowych, nazwę imprezy, tytuł wpłaty)

Termin i sposób załatwiania:

Rozpatrzenie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zgodnie z Kpa.


Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych może być wydane przedsiębiorcy posiadającemu stałe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, na okres do 2 dni.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny - parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64, 60 65, 60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Wnioski można składać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Gdański Wydział Gospodarki Komunalnej, ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku  - Referat Handlu
ul. Kartuska 5
80-802 Gdańsk

pokój nr 503  tel. 58 526 80 90, 58 526 80 91

pokój nr 504  tel. 58 526 80 93, 58 526 80 94

Tryb odwoławczy:

W przypadku  wydania decyzji o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przedsiębiorcy  przysługuje prawo wniesienia odwołania od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

 

-ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2019.2277 z późn. zm.)

-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.z 2017 poz. 1257 z późn. zm.)

-Uchwała Nr LIII/1543/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych  na terenie miasta Gdańska

-Uchwała Nr XXXV/762/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 lutego 2013 r. w  sprawie zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie miasta Gdańska

metryczka publikacji