BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Wniosek o udzielenie pożyczki na sfinansowanie remontu nieruchomości wspólnej


Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • wniosek przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej lub właściciela lokalu mieszkalnego w sprawie udzielenia pożyczki na sfinansowanie kosztów remontu nieruchomości wspólnej stanowiącej współwłasność Gminy Gdańsk,
 • aktualny wypis z księgi wieczystej nieruchomości, w której znajduje się nieruchomość wspólna,
 • aktualny wypis z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej odrębną własność lub przedmiot ustawowej wspólności małżeńskiej wnioskodawcy, znajdującej się w nieruchomości, na której remont części wspólnej ma być udzielona pożyczka,
 • potwierdzony przez zarząd wspólnoty odpis uchwały przyjęcia rocznego planu gospodarczego dla danej nieruchomości oraz odpis uchwały wspólnoty w sprawie remontu nieruchomości (dotyczy wspólnot posiadających zarząd) bądź pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na dokonanie remontu wydana na podstawie art. 199 k.c. zd.1 kc (dot. współwłaścicieli bezpośrednio wykonujących zarząd), albo też odpis prawomocnego orzeczenia sądu zastępującego tą uchwałę (art. 199 zd. 2 kc),
 • potwierdzony przez Zarząd odpis prawomocnej uchwały w sprawie remontu nieruchomości wspólnej stanowiącej współwłasność Gminy Miasta Gdańska,
 • W przypadku wspólnot mieszkaniowych:
 • uchwała wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na zaciąganie pożyczki od gminy Miasta Gdańska;
 • wydruki kont bankowych wspólnoty dotyczące wysokości srodków zgromadzonych na funduszu remontowym i na rachunku bieżącym;
 • kopia polisy ubezpieczeniowej nieruchomości wspólnej,
 • W przypadku właścicieli lokali mieszkalnych:
 • oświadczenie wnioskodawcy o aktualnej wysokości dochodów przypadających na członka rodziny w jego gospodarstwie domowym lub inne dowody stwierdzające dochody osiągane przez pożyczkobiorcę i członków jego rodziny,
 • zaświadczenie pracodawców pożyczkobiorcy i członków jego rodziny prowadzących z nim jedno gospodarstwo domowe o wysokości ich zarobków i charakterze zatrudnienia (na okres stały lub czasowy do kiedy?) lub zaświadczenie o aktualnej wysokości przysługujących pożyczkobiorcy i ww. członkom jego rodziny świadczeń emerytalnych lub rentowych,
 • oświadczenie wnioskodawcy o źródłach pozyskania środków na terminową spłatę zobowiązań powstałych na podstawie umowy pożyczki udzielonej wnioskodawcy na podstawie niniejszej uchwały,
 • oświadczenie wnioskodawcy wskazujące przyczyny, z powodu których nie może on ponieść kosztów remontu nieruchomości wspólnej na niego przypadających z własnych środków bez ubiegania się o pożyczkę na podstawie niniejszej uchwały,
 • Uwaga!
  W przypadku, gdy wnioskodawcy występują łącznie (np. w przypadku małżonków) winni składać oświadczenia, o których mowa w pkt. 5,7 i 8 również łącznie.
 • zaświadczenia pracodawców przedstawionych poręczycieli o wysokości dochodów (netto),
 • oświadczenia współmałżonków poręczycieli, wyrażające zgodę na udzielenie poręczenia wnioskodawcy/-om lub oświadczenie poręczycieli, iż samotnie prowadzą gospodarstwo domowe.

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

W ciągu 1-ego miesiąca decyzja Prezydenta Miasta Gdańska.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16.
tel. 58 323 60 64, 60 65, 60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Ekonomiczny
ul. Nowe Ogrody 8/12
80 - 803 Gdańsk
pokój nr 109
tel. 58 323 61 97

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 1892 z późn. zm.),

Inne informacje:

Wypłata pożyczki po zakończeniu remontu, na podstawie dokumentów dotyczących wykonania remontu oraz umowy pożyczki i ustaleniu zabezpieczeń: tj. podpisania umów  poręczenia lub/i ustanowienia hipoteki.

metryczka publikacji