BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Urząd Miejski w Gdańsku Herb Gdańska

ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu: +48 58 52 44 500
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza: ePUAP
/UMGDA/SkrytkaESP


Rozpatrywanie wniosków o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności zaległości czynszowych i odsetek lub umorzenie zaległości czynszowych i świadczeń (dot.lokali użytkowych)

Formularze do pobrania:

Oświadczenie majątkowe (16.14 KB)

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

W przypadku osób fizycznych:

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą zgodnie z art. 13 RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdańska z siedzibą Urząd Miejski w Gdańsku        -ul.Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk.

e-mail: umg@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; fax: +48 58 302 39 41.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia ulgi w spłacie zadłużenia za korzystanie z lokalu komunalnego.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c, art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego   i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Ustawa o samorządzie gminnym, Uchwała nr XLVIII/1430/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego2018 r.

3. Dane osobowe podlegają ujawnianiu następującym odbiorcom: Gdańskie Nieruchomości, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

4. Dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

 NIE DOTYCZY

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat.

6. W zakresie swoich danych osobowych ma Pani/Pan prawo żądania:

dostępu do danych, sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych.

7. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie   z przepisami.

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.

9. Dane będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu dotyczącymi Pani/ Pana decyzji w tym profilowaniu na zasadach NIE DOTYCZY

Konsekwencją takiego przetwarzania będzie NIE DOTYCZY

10. Każda osoba ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

NIE DOTYCZY

11. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

e-mail: iod@gdansk.gda.pl ; tel. +48 58 323 60 00 ; +48 58 323 60 68.

Wymagane dokumenty:

  • wniosek dłużnika z dokładnym określeniem swojej prośby, organizacji pożytku publicznego lub Dyrektora GN SZB;
  • w przypadku osób fizycznych: zaświadczenia o wysokości dochodów (netto) lub zaświadczenia z właściwego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu oraz
    o uprawnieniach do zasiłku wszystkich osób pełnoletnich prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, roczną deklarację - PIT potwierdzoną przez Urząd Skarbowy oraz inne dokumenty potwierdzające niemożność wywiązania się z zobowiązań, a także oświadczenie o uznaniu długu;
  • w przypadku pozostałych dłużników: opis sytuacji materialnej wraz z ostatnim sprawozdaniem finansowym sporządzonym zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. z 2018 r. poz. 395, 398, 650, 1625 z późn. zm.), sprawozdaniem F-01 za ostatni kwartał oraz oświadczenie       o uznaniu długu,
  • oświadczenie majątkowe z wzorem do pobrania w internecie,

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

W ciągu 1-ego miesiąca przy pełnej dokumentacji, w przypadku stwierdzenia braków w ciągu 1-ego miesiąca od daty jej uzupełnienia.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16, 17
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - Referat Ekonomiczny
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 109
tel. 58 323 61 97

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

  • Uchwała nr XLVIII/1430/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gdańska i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2018 r., poz. 1029).

Inne informacje:

- nie dotyczy -

metryczka publikacji