BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska - Urząd Miejski w Gdańsku

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. polityki komunalnej Piotra Grzelaka należy:

1. działania strategiczne w zakresie polityki mieszkaniowej Miasta:

  • rozwój budownictwa mieszkaniowego,
  • zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta;

2. planowanie programów rozwoju usług w zakresie infrastruktury komunalnej:

  • planowanie gospodarki wodno-ściekowej, ciepłowniczej i melioracyjnej,
  • rozbudowa i usprawnienie systemu komunikacyjnego,
  • wypracowywanie polityki kształtowania cen za usługi komunalne;

3. sprawy bieżące:

  • współpraca z organizacjami i inwestorami, działającymi na rzecz budownictwa mieszkaniowego oraz współpraca w zakresie inwestycji i remontów komunalnych Miasta,
  • remonty i modernizacja istniejącego zasobu mieszkaniowego,
  • współpraca w zakresie inwestycji i remontów zasobów komunalnych,
  • nadzór nad realizacją miejskich inwestycji mieszkaniowych i uzbrojenia terenów,
  • współpraca w zakresie sprzedaży mienia komunalnego (mieszkań),
  • pomoc socjalna w zakresie mieszkalnictwa,
  • wypracowywanie polityki kształtowania stawek czynszu za lokale,
  • współpraca w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi,
  • utrzymanie i rozbudowa infrastruktury miejskiej,

- nadzorowanie spraw z zakresu:

     -gospodarowania zasobem mieszkaniowym i lokalami użytkowymi,
     -obsługi spraw lokalowych mieszkańców i podmiotów działających na terenie Miasta,
     handlu,
     -eksploatacji budynków komunalnych,
     -układu drogowego Miasta i parkingów,
     -miejskiej komunikacji zbiorowej,
     -gospodarki wodno-ściekowej, ciepłowniczej i melioracyjnej,
     -terenów zieleni miejskiej, ogrodu zoologicznego i lasów,
     -schroniska dla bezdomnych zwierząt,
     -utylizacji odpadów,
     -utrzymania czystości w Mieście, parkingów i cmentarzy komunalnych oraz współpraca ze Strażą Miejską w tym zakresie,
     -zarządzania ruchem na drogach,
     -przygotowania do Zlotu Harcerstwa Polskiego w 2018 r. oraz Europejskiego Jamborre Skautowego w 2020 r.

- nadzór merytoryczny w zakresie spraw prowadzonych przez spółki z udziałem Miasta:

     -Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.,
     -Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Motława" Sp. z o.o.,
     -Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o.,
     -Gdańskie Wody Sp. z o.o.,
     -Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.,
     -Gdańska Infrastruktura Wodociągowo - Kanalizacyjna Sp. z o.o.,
     -Gdańska Infrastruktura Społeczna Sp. z o.o.
     -Saur Neptun Gdańsk S.A.,
     -Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.,
     -PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o.,
     -Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.,
     -Port Czystej Energii Sp. z o.o.;
     -Gdańskie Usługi Komunalne Sp. z o.o.;
     -InnoBaltica Sp. z o.o.; 

4. nadzorowanie pracy:

  • Wydziału Gospodarki Komunalnej,
  • Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni,
  • Gdańskiego Zarządu Nieruchomosci Komunalnych;

5. współpraca z Komisjami Rady Miasta;
6. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. polityki przestrzennej podczas jego nieobecności.

Zastępca Prezydenta ds. polityki komunalnej podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. polityki przestrzennej.

***

Zastępca Prezydenta ds. polityki komunalnej reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad sprawami wymienionymi wyżej.

metryczka publikacji