BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotra Borawskiego należy:

1. działania strategiczne w zakresie planowania i rozwoju gospodarczego Miasta:

 • plany gospodarcze Miasta,
 • polityka gospodarcza Miasta,
 • rozbudowa i usprawnienie systemu komunikacyjnego;

2. działania strategiczne w zakresie:

 • środowiska i ochrony klimatu,
 • bezpieczeństwa i porządku w Mieście,
 • organizowania zamówień wspólnych;


3.sprawy bieżące:

 • nadzór nad rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej w Mieście,
 • inicjowanie działań w celu zapewnienia atrakcyjności Miasta dla inwestorów,
 • współpraca z jednostkami gospodarczymi i samorządem gospodarczym (izby gospodarcze, stowarzyszenia),
 • współpraca gospodarcza z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi,
 • kształtowanie proekologicznej polityki Miasta,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,
 • współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
 • nadzorowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście,
 • przyjmowanie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego,
 • współdziałanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa w zakresie utrzymania czystości w Mieście, tworzenia miejsc parkingowych oraz samowolnego zajęcia nieruchomości Miasta na prowadzenie działalności handlowej,
 • nadzór i koordynowanie przestrzegania w Urzędzie zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych,
 • prowadzenie oraz nadzór nad realizacją strategii – rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • prowadzenie przy pomocy jednostek określonych w pkt 4, spraw z zakresu:
  • - geodezji i kartografii,
  • - działalności gospodarczej Miasta,
  • - gospodarki morskiej,
  • - środowiska,
  • - bezpieczeństwa i porządku,
  • - zamówień publicznych,
  • - informatyki i komputeryzacji Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
  • - zatrudnienia,
  • - miejskiej komunikacji zbiorowej;
 • nadzór merytoryczny w zakresie spraw prowadzonych przez spółki z udziałem Miasta:
  • - Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.,
  • - Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.,
  • - Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
  • - Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.,
  • - Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
  • - InnoBaltica sp. z o.o.;

4. nadzorowanie pracy:

 • - Wydziału Polityki Gospodarczej, z wyłączeniem Referatu Nadzoru Właścicielskiego,
 • - Wydziału Środowiska,
 • - Wydziału Geodezji,
 • - Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z wyłączeniem Referatu Planowania Cywilnego,
 • - Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie spraw związanych z miejską komunikacją zbiorową,
 • - Biura Zamówień Publicznych,
 • - Biura Informatyki,
 • - Gdańskiego Urzędu Pracy,
 • - Zarządu Transportu Miejskiego,
 • - Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
 • - Fundacji ARMAAG;


5. współpraca z Komisjami Rady Miasta;


Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad sprawami wymienionymi w niniejszym zarządzeniu.


Upoważnia się Zastępcę Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu do:
1. wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zarządzeń w zakresie spraw, o których mowa wyżej w punktach 1 – 3,
2. podpisywania pism, w zakresie spraw, o których mowa w punkatch 1- 5,
3. podpisywania pism z zakresu prawa pracy dotyczących kierowników nadzorowanych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska lub innego Zastępcy Prezydenta, Sekretarza lub Skarbnika.


Zarządzenie Nr 82/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu

Zarządzenie Nr 100/19 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu


metryczka publikacji