BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska

Urząd Miejski w Gdańsku

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotra Borawskiego należy:

 

1. działania strategiczne w zakresie planowania i rozwoju gospodarczego Miasta:

 • plany gospodarcze Miasta,
 • polityka gospodarcza Miasta,
 • rozbudowa i usprawnienie systemu komunikacyjnego,
 • kształtowanie polityki w zakresie transportu publicznego;

 

2. działania strategiczne w zakresie:

 • środowiska i ochrony klimatu,
 • bezpieczeństwa i porządku w Mieście,
 • organizowania zamówień wspólnych;

 

3. sprawy bieżące:

 • inicjowanie działań w celu zapewnienia atrakcyjności Miasta dla inwestorów,
 • współpraca z jednostkami gospodarczymi i samorządem gospodarczym (izby gospodarcze, stowarzyszenia),
 • współpraca gospodarcza z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi,
 • kształtowanie proekologicznej polityki Miasta,
 • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,
 • współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
 • nadzorowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście,
 • przyjmowanie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego oraz imprez masowych,
 • współdziałanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa w zakresie utrzymania czystości w Mieście, tworzenia miejsc parkingowych oraz samowolnego zajęcia nieruchomości Miasta na prowadzenie działalności handlowej,
 • nadzór i koordynowanie przestrzegania w Urzędzie zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych,
 • prowadzenie oraz nadzór nad realizacją strategii – rozwój społeczeństwa informacyjnego,
 • nadzór nad rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej w Mieście,
 • prowadzenie przy pomocy jednostek określonych w pkt 4, spraw z zakresu:
 • działalności gospodarczej Miasta,
 • gospodarki morskiej,
 • środowiska,
 • bezpieczeństwa i porządku,
 • zamówień publicznych,
 • informatyki i komputeryzacji Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
 • zatrudnienia,
 • miejskiej komunikacji zbiorowej;

 

 • nadzór merytoryczny w zakresie spraw prowadzonych przez spółki z udziałem Miasta:
 • Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.,
 • Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
 • Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
 • Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.,
 • InnoBaltica sp. z o.o.,
 • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,
 • Forum Gdańsk sp. z o.o.,
 • Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.;

 

4. nadzorowanie pracy:

 • Wydziału Polityki Gospodarczej, z wyłączeniem Referatu Nadzoru Właścicielskiego,
 • Wydziału Środowiska,
 • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z wyłączeniem Referatu Planowania Cywilnego,
 • Biura Zamówień Publicznych,
 • Biura Informatyki,
 • Gdańskiego Urzędu Pracy,
 • Zarządu Transportu Miejskiego,
 • Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
 • Fundacji ARMAAG;

 

5. współpraca z Komisjami Rady Miasta;

 

6. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju podczas jego nieobecności.

 

***

 

Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju.

Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad ww. sprawami

Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu jest upoważniony do:

 • wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zarządzeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1 – 3,
 • podpisywania pism, dokumentów, w tym umów i oświadczeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt. 1- 6,
 • podpisywania pism z zakresu prawa pracy dotyczących kierowników nadzorowanych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska lub do kompetencji innego Zastępcy Prezydenta (za wyjątkiem przypadku określonego w pkt 6), Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta lub Zastępcy Skarbnika Miasta.
metryczka publikacji