Zadania Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Do zadań Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy, w szczególności:

1) występowanie do Prezydenta i Rady Miasta Gdańska z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;

2) opiniowanie projektów strategii rozwoju Miasta oraz programów operacyjnych;

3) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności pożytku publicznego, funkcjonowania organizacji pozarządowych i wolontariatu;

4) opiniowanie Programów Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami;

5) opiniowanie sprawozdań z realizacji Rocznego Programu Współpracy;

6) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących realizacji Rocznych i Wieloletnich Programów Współpracy;

7) wyrażanie opinii w sprawach zadań publicznych, zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe;

8) rekomendowanie standardów realizacji zadań publicznych;

9) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych;

10) doradztwo i wyrażanie opinii w przypadku sporów między Miastem a organizacjami pozarządowymi;

11) dokonywanie analizy informacji o przeprowadzonych kontrolach w zakresie objętym programami współpracy i ich rezultatach;

12) opiniowanie wniosków o powołanie Zespołów Dialogu Obywatelskiego.
Metryczka publikacji