Jak otrzymać patronat honorowy Prezydenta Miasta Gdańska?

Prawidłowo wypełniony i podpisany oryginał wniosku należy dostarczyć osobiście do:

 • Urzędu Miejskiego w Gdańsku 
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk, pokój nr 40

lub przesłać na adres:

 • Urząd Miejski w Gdańsku
  ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-803 Gdańsk

Rozpatrywane będą wnioski złożone przynajmniej na 30 dni przed planowanym terminem wydarzenia.

W przypadku przedsięwzięć cyklicznych o patronat honorowy należy występować każdorazowo.

Przyjęcie patronatu honorowego nie oznacza deklaracji osobistego udziału Prezydenta, jak również wsparcia finansowego, bądź organizacyjnego.

O środki finansowe ubiegać można się wyłącznie w konkursach grantowych organizowanych przez wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jednostki organizacyjne miasta.

W przypadku organizacji imprez charytatywnych podczas których przeprowadzane są zbiórki publiczne organizator zobowiązany jest do zgłoszenia zbiórki w portalu zbiórek publicznych Zbiorki.gov.pl. Dokonanie zgłoszenia spoczywa na organizatorze i jest warunkiem niezbędnym do ubiegania się o patronat honorowy. 

Złożenie prośby nie jest równoznaczne z automatycznym przyznaniem patronatu.

Decyzja o odmowie udzielenia patronatu honorowego jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

W szczególnych przypadkach Prezydent Miasta Gdańska może unieważnić decyzję o udzieleniu patronatu honorowego, o czym organizator zostanie poinformowany w formie pisemnej.

Organizator otrzymuje pisemną odpowiedź o przyznaniu, bądź o odmowie przyznania patronatu.

Kto może ubiegać się o patronat honorowy Prezydenta Miasta Gdańska?

Każdy, kto organizuje wydarzenie kulturalne, edukacyjne, sportowe lub inną uroczystość o charakterze społecznym.

Co daje patronat honorowy Prezydenta Miasta Gdańska?

 • podkreśla rangę wydarzenia;
 • pozwala dotrzeć do szerszego kręgu odbiorców poprzez zamieszczenie informacji o wydarzeniu na stronie internetowej miasta.

Otrzymanie patronatu honorowego Prezydenta Miasta Gdańska zobowiązuje organizatora do:

 • zamieszczenia informacji o patronacie honorowym we wszystkich materiałach organizatora (logotyp zostanie przesłany na adres e-mail wskazany we wniosku),
 • dołączenia linku www.gdansk.pl do informacji dotyczącej wydarzenia na stronie internetowej organizatora,
 • przesłanie najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem elektronicznej wersji programu imprezy i jej opisu [format .doc] na adres e-mail podany w odpowiedzi na wniosek o przyznanie patronatu.

Każdorazowe użycie logotypu Miasta Gdańska wymaga akceptacji Biura Prezydenta. Projekty graficzne należy przesłać na adres e-mail: akceptacje@gdansk.gda.pl


Dokumenty do pobrania:

Metryczka publikacji