Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji Piotra Grzelaka należy:

 1. działania strategiczne w zakresie inwestycji:
  • przygotowywanie planów inwestycyjnych Miasta,
  • programowanie skutków finansowych przedsięwzięć miejskich;
 2. działania strategiczne w zakresie rozwoju przestrzennego Miasta;
 3. sprawy bieżące:
  • organizowanie finansowania przedsięwzięć miejskich,
  • sporządzanie projektu studium i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
  • nadzór nad realizacją „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”,
  • współpraca z inwestorami i instytucjami finansowymi w zakresie polityki przestrzennej,
  • nadzór nad tworzeniem i realizacją projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej,
  • nadzór nad rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej w Mieście w warstwie urbanistyczno – architektonicznej,
  • prowadzenie przy pomocy jednostek określonych w pkt 4, spraw z zakresu:
   • inwestycji,
   • urbanistyki i architektury,
   • nadzoru budowlanego – wyłącznie w ramach zwierzchnictwa,
   • planowania przestrzennego,
   • ochrony zabytków,
   • partnerstwa publiczno – prywatnego,
  • współdziałanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska ds. usług komunalnych w zakresie remontów i rozbudowy infrastruktury miejskiej oraz uzbrojenia terenów,
  • współpraca w zakresie zapewnienia atrakcyjności Miasta dla inwestorów oraz w sprawach z zakresu gospodarki morskiej,
  • współpraca w zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami komunalnymi,
  • współpraca z Urzędem Marszałkowskim i właściwymi ministerstwami w realizacji Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego,
  • nadzór nad inwestycjami prowadzonymi przez spółki z udziałem Miasta, w tym sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie spraw prowadzonych przez spółki z udziałem Miasta:
   • Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną sp. z o.o.,
   • Gdańską Infrastrukturę Wodociągowo – Kanalizacyjna sp. z o.o.,
   • Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.,
   • Port Czystej Energii sp. z o.o.,
   • Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A.;
 4. nadzorowanie pracy:
  • Wydziału Projektów Inwestycyjnych,
  • Wydziału Urbanistyki i Architektury,
  • Wydziału Polityki Gospodarczej w zakresie Centrum Partnerstwa i Biznesu,
  • Biura Architekta Miasta,
  • Biura Rozwoju Gdańska,
 5. współpraca z Komisjami Rady Miasta;
 6. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu podczas jego nieobecności.

Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu.

Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad ww. sprawami.

Zastępca Prezydenta ds. i zrównoważonego rozwoju i inwestycji jest upoważniony do:

 • wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zarządzeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1 – 3,
 • podpisywania pism, dokumentów, w tym umów i oświadczeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1-5,
 • podpisywania pism z zakresu prawa pracy dotyczących kierowników nadzorowanych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska lub do kompetencji innego Zastępcy Prezydenta (za wyjątkiem przypadku określonego w pkt 6), Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta lub Zastępcy Skarbnika Miasta.

 

 

Metryczka publikacji