Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotra Borawskiego należy:

 1. działania strategiczne w zakresie planowania i rozwoju gospodarczego Miasta:
  • plany gospodarcze Miasta,
  • polityka gospodarcza Miasta,
  • rozbudowa i usprawnienie systemu komunikacyjnego,
  • kształtowanie polityki w zakresie transportu publicznego,
  • polityki energetycznej Miasta.
 2. działania strategiczne w zakresie:
  • środowiska i ochrony klimatu,
  • bezpieczeństwa i porządku w Mieście,
  • organizowania zamówień wspólnych;
 3. sprawy bieżące:
  • inicjowanie działań w celu zapewnienia atrakcyjności Miasta dla inwestorów,
  • współpraca z jednostkami gospodarczymi i samorządem gospodarczym (izby gospodarcze, stowarzyszenia),
  • współpraca gospodarcza z zagranicą, w tym z miastami partnerskimi,
  • kształtowanie proekologicznej polityki Miasta,
  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i stosowania odnawialnych źródeł energii,
  • współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz ochrony środowiska,
  • współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii,
  • nadzorowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście,
  • przyjmowanie zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego oraz imprez masowych,
  • współdziałanie z Zastępcą Prezydenta Miasta Gdańska ds. usług  komunalnych w zakresie utrzymania czystości w Mieście, tworzenia miejsc parkingowych oraz samowolnego zajęcia nieruchomości Miasta na prowadzenie działalności handlowej,
  • nadzór i koordynowanie przestrzegania w Urzędzie zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych,
  • prowadzenie oraz nadzór nad realizacją strategii – rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  • nadzór nad rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej w Mieście,
  • prowadzenie przy pomocy jednostek określonych w pkt 4, spraw z zakresu:
   • działalności gospodarczej Miasta,
   • gospodarki morskiej,
   • środowiska,
   • bezpieczeństwa i porządku,
   • zamówień publicznych,
   • informatyki i komputeryzacji Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta,
   • zatrudnienia,
   • miejskiej komunikacji zbiorowej,
   • geodezji i kartografii,
   • bezpieczeństwa i efektywności energetycznej Gdańska;
  • nadzór merytoryczny w zakresie spraw prowadzonych przez spółki z udziałem Miasta:
    • Pomorski Fundusz Pożyczkowy sp. z o.o.,
    • Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych sp. z o.o.
    • Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.
    • Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.,
    • InnoBaltica sp. z o.o.,
    • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,
    • Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.,
    • Gdańską Agencję Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o.,
    • Hala Gdańsk – Sopot sp. z o.o.
 4. nadzorowanie pracy:
  • Wydziału Polityki Gospodarczej, z wyłączeniem Referatu Nadzoru Właścicielskiego i Centrum Partnerstwa i Biznesu,
  • Wydziału Środowiska,
  • Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, z wyłączeniem Referatu Planowania Cywilnego,
  • Wydziału Geodezji,
  • Biura Zamówień Publicznych,
  • Biura Informatyki,
  • Biura Energetyki,
  • Gdańskiego Urzędu Pracy,
  • Zarządu Transportu Miejskiego,
  • Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
  • Fundacji ARMAAG.
 5. współpraca z Komisjami Rady Miasta;
 6. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju podczas jego nieobecności.

Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i inwestycji.

Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad ww. sprawami.

Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu jest upoważniony do:

  • wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zarządzeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1 – 3,
  • podpisywania pism, dokumentów, w tym umów i oświadczeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt. 1- 6,
  • podpisywania pism z zakresu prawa pracy dotyczących kierowników nadzorowanych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta, nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska lub do kompetencji innego Zastępcy Prezydenta (za wyjątkiem przypadku określonego w pkt 6), Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta lub Zastępcy Skarbnika Miasta.
Metryczka publikacji