Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Herb Miasta Gdańska
Informacja/Gdańskie Centrum Kontaktu:
tel: +48 58 52 44 500,
fax: +48 58 302 39 41,
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP:
/UMGDA/SkrytkaESP

Zakres obowiązków

Do kompetencji Zastępcy Prezydenta ds. mobilności i bezpieczeństwa Piotra Borawskiego należy:

 1. działania strategiczne w zakresie rozwoju transportu i komunikacji publicznej:
  1. rozbudowa i usprawnienie systemu komunikacyjnego
  2. kształtowanie polityki w zakresie transportu publicznego
  3. poprawa warunków dla ruchu pieszego i rowerowego oraz dostępności
  4. popularyzacja zrównoważonego transportu i mobilności aktywnej
 2. działania strategiczne w zakresie:
  1. bezpieczeństwa i porządku w Mieście
  2. organizowania zamówień wspólnych
  3. rozwoju sportu i turystyki
  4. cyfryzacji Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta
 3. sprawy bieżące:
  1. koordynowanie działań na rzecz rozwoju systemu komunikacyjnego, w tym elektromobilności oraz innych form transportu bezemisyjnego,
  2. nadzorowanie spraw z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Mieście,
  3. przyjmowanie zawiadomień o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego oraz imprez masowych,
  4. współdziałanie w zakresie utrzymania czystości w Mieście, tworzenia miejsc parkingowych oraz samowolnego zajęcia nieruchomości Miasta na prowadzenie działalności handlowej,
  5. nadzór i koordynowanie przestrzegania w Urzędzie zasad obowiązujących przy udzielaniu zamówień publicznych,
  6. prowadzenie oraz nadzór nad realizacją strategii – rozwój społeczeństwa informacyjnego,
  7. nadzór nad rozwojem Systemu Informacji Przestrzennej w Mieście,
  8. utrzymanie i rozbudowa infrastruktury miejskiej,
  9. prowadzenie przy pomocy jednostek określonych w pkt 4, spraw z zakresu:
   • mobilności aktywnej
   • dostępności komunikacyjnej i cyfrowej
   • miejskiej komunikacji zbiorowej
   • bezpieczeństwa i porządku
   • zamówień publicznych
   • informatyki i cyfryzacji Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta
   • geodezji i kartografii
   • sportu i turystyki
   • układu drogowego Miasta
   • zarządzania ruchem na drogach
  10. nadzór merytoryczny w zakresie spraw prowadzonych przez spółki z udziałem Miasta:
   • Gdańskie Autobusy i Tramwaje sp. z o.o.,
   • InnoBaltica sp. z o.o.,
   • PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście sp. z o.o.,
   • Port Lotniczy Gdańsk sp. z o.o.,
   • Hala Gdańsk – Sopot sp. z o.o.;
 4. nadzorowanie pracy:
  1. Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (z wyłączeniem Referatu Planowania Cywilnego)
  2. Wydziału Geodezji
  3. Wydziału Gospodarki Komunalnej w zakresie Referatu Mobilności Aktywnej oraz Referatu Dostępności
  4. Biura Zamówień Publicznych
  5. Biura Informatyki
  6. Biura Prezydenta ds. Sportu
  7. Biura Inżyniera Miasta
  8. Zarządu Transportu Miejskiego
  9. Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z wyłączeniem Pionu Zastępcy Dyrektora ds. Przestrzeni Publicznej
  10. Straży Miejskiej w Gdańsku
  11. Gdańskiego Centrum Informatycznego
  12. Gdańskiego Ośrodka Sportu
 5. współpraca z Komisjami Rady Miasta
 6. zastępstwo Zastępcy Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i gospodarki podczas jego nieobecności.

Zastępca Prezydenta ds. mobilności i bezpieczeństwa podczas nieobecności jest zastępowany przez Zastępcę Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i gospodarki.

Zastępca Prezydenta ds. mobliności i bezpieczeństwa reprezentuje Miasto w kontaktach krajowych i międzynarodowych w zakresie merytorycznego nadzoru nad sprawami wymienionymi w Zarządzeniu Nr 1237/24 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia zakresu działania Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska ds. mobilności i bezpieczeństwa.

Zastępca Prezydenta ds. mobilności i bezpieczeństwa jest upoważniony do:

 • wydawania w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska zarządzeń w zakresie spraw, o których mowa w pkt 1 – 3
 • podpisywania pism, dokumentów, w tym umów i oświadczeń w zakresie spraw, o których mowa w 1-6
 • podpisywania pism z zakresu prawa pracy dotyczących kierowników nadzorowanych komórek Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta – nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Prezydenta Miasta Gdańska lub do kompetencji innego Zastępcy Prezydenta (za wyjątkiem przypadku określonego w pkt 6), Sekretarza Miasta, Skarbnika Miasta lub Zastępcy Skarbnika Miasta.
Metryczka publikacji