BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Gmina Miasta Gdańska Urząd Miejski w Gdańsku

Oświadczenia - 2019 rok

Na podstawie art. 24 i, ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 t.j. z późn. zm.) dokonano wyłączenia części treści oświadczeń majątkowych dotyczących adresu zamieszkania składającego oświadczenie i miejsc położenia jego nieruchomości (zawarte w części B oświadczenia). Wyłączenia wyżej wymienionych danych (w części B oświadczenia) dokonali: inspektor Elżbieta Olszewska i pełnomocnik Prezydent Miasta Gdańska ds. ochrony informacji niejawnych Bogdan Rulewski – bez oświadczeń radnych.