Adres:
ul. Partyzantów 36
80-254 Gdańsk
NIP: 584-090-00-85
REGON: 190030083
tel.: 58 341 20 41
fax.: 58 524 46 09
e-mail: gzdiz@gdansk.gda.pl

Wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska.

Formularze do pobrania:

Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska (74 KB)

Zestawienie przystanków komunikacyjnych autobusowych (30 KB)

Rozkładowa ilość zatrzymań (11.55 KB)

Oświadczenie o ilości zatrzymań (29.5 KB)

Formularze w wersji papierowej dostępne są również w Dziale Zajęć Pasa Drogowego, ul. Trubadurów 4, I piętro, pok. 11

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zgody na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek zostaje rozpatrzony nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:

Pocztą na adres:
Gdański Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku,
ul. Partyzantów 36,
80-254 Gdańsk.

Bezpośrednio:

Biuro Obsługi Klienta Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 36, budynek A. Czynne: pn., wt., czw., pt. od 7:00 do 15:00, śr. w godz. od 7:00 do 16:30, tel. 58 341 20 41; fax 58 52 44 609.

e-mail:gzdiz@gdansk.gda.pl

Miejsce odbioru dokumentów:

Zgoda zostaje doręczona pocztą na adres korespondencyjny wskazany we wniosku lub odbiór osobisty.

Jednostka odpowiedzialna:

Dział Zajęć Pasa Drogowego - 80-254 Gdańsk, ul. Trubadurów 4, I piętro, pok. 11.

Kontakt z osobą prowadzącą sprawę - e-mail: ewa.dumin@gdansk.gda.pl

Tryb odwoławczy:

Nie przewiduje się trybu odwoławczego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. Nr 5 poz. 13)
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XVIII/297/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 września 2011 r. w sprawie ustalenia stawki na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Miasta Gdańska przez Operatorów i Przewoźników.
 • Ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.)
 • Uchwała NR XXIV/664/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Gdańsk, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Inne informacje:

INFORMACJE DLA OPERATORA/PRZEWOŹNIKA

 1. Zgoda na korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych zobowiązuje Operatora/Przewoźnika po otrzymanym potwierdzeniu zgłoszenia przewozu (zezwolenia lub zaświadczenia) od Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego właściwego ze względu na obszar lub zasięg przewozu a przed rozpoczęciem działalności przewozowej do niezwłocznego dostarczenia tut. Zarządowi n/w dokumentów uwierzytelnionych poprzez potwierdzenie za zgodność z oryginałem:
  1. potwierdzenie zgłoszenia przewozu osób (zezwolenie lub zaświadczenie na wykonywanie Publicznego Transportu Zbiorowego),
  2. rozkłady jazdy zawierające przystanki komunikacyjne potwierdzonych przez Organizatora Publicznego Transportu Zbiorowego,
  3. zestawienie ilości zatrzymań w dni powszednie, soboty, niedziele i święta dla każdej linii komunikacyjnej autobusowej,
  4. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców (KRS) lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej,
  5. deklaracja o okresie płatności za korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych (miesięczna, kwartalna, półroczna),
  6. informacja o zamierzonym okresie działalności przewozowej.
 2. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych autobusowych podlega opłacie w wysokości 0,05 zł (słownie: pięć groszy) za 1 (jedno) zatrzymanie środka transportu na przystanku autobusowym. Wysokość opłat ustalana będzie jako iloczyn ilości zatrzymań środków transportu w ciągu miesiąca i wysokości stawki. Stawka opłaty podlega zmianie o planowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, ustalony w ustawie budżetowej na dany rok. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa. Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych przez Operatora/Przewoźnika nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT.
 3. Operator/Przewoźnik zobowiązany jest przekazać Zarządowi do dnia 10-go każdego miesiąca pisemną informację o ilości zatrzymań środków transportu linii komunikacyjnej w miesiącu poprzedzającym tę informację. Informacja sporządzona będzie w formie Oświadczenia Operatora/Przewoźnika.
 4. Notę obciążeniową obejmującą należną Zarządowi opłatę Zarząd będzie wystawiał Operatorowi/Przewoźnikowi na podstawie otrzymanego Oświadczenia do 20-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Termin płatności noty obciążeniowej, o której mowa wynosić będzie 14 dni od daty otrzymania przez Operatora/Przewoźnika noty obciążeniowej od Zarządu. Zarząd naliczy ustawowe odsetki za zwłokę w realizacji noty obciążeniowej przez Operatora/Przewoźnika po terminie. W przypadku braku przekazania informacji o ilości zatrzymań środków transportu, Zarząd wystawi notę obciążeniową za dany miesiąc płatności w oparciu o rozkłady jazdy Operatora/Przewoźnika.